начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.
Законодателство

Изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

С Постановление № 94 от 25 април 2019 г. са направени изменения и допълнения на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Промените са в сила от 1 януари 2019 г. и са...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, които дават възможност за създаване на нови точки за достъп до услугите на кадастъра с цел подобряване на административното обслужване.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, които дават възможност за създаване на нови точки за достъп до услугите на кадастъра с цел подобряване на административното обслужване. С измененията се урежда възможн...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пощенските услуги, внесени от Министерския съвет и свързани с прилагането на европейски регламент относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки на национално ниво.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пощенските услуги, внесени от Министерския съвет и свързани с прилагането на европейски регламент относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки на национално ниво. Предвижда се държа...

Държавен вестник

ДВ, бр. 33 от 19.4.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. 2. Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и ра...

ДВ, бр. 34 от 23.4.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. 2. Решение за откриване на висше военно училище с наименование “Висше военновъздушно училище “Георги Бенковски”. Правителството прие: 1. Постано...

ДВ, бр. 35 от 30.4.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. 2. Закон за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Правителството прие: 1. Пос...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на унищожени ДМА

От възникнала авария в склада и офиса са унищожени три ДМА, всяко на стойност 1200 лв., с остатъчна стойност. Как да ги осчетоводя и как да преобразуваме финансовия резултат? Въпросът за унищожените ДМА е поставен твърде общо и без конкретизация. То...

ДДС за автомобил втора употреба

Фирма, регистрирана по ДДС, закупува автомобил втора употреба с фактура, на която не е начислен и платен ДДС. Автомобилът е амортизиран, фирмата иска да го продаде. Трябва ли да начисли ДДС при продажбата? Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от З...

Деклариране на авансовия данък, удържан по реда на чл. 44 от ЗДДФЛ за доход от наеми

Физическо лице, собственик на офис сграда, сключва договор за поръчка с физическо лице за събиране на наема и връзка с клиентите на офисите. След като събере сумите, той трябва да ги преведе в сметката на собственика на сградата. За тази услуга лицет...

Командировъчни дневни пари в почивни дни

Служител се командирова в страната за участие в международно мероприятие. Срещата започва в петък сутринта с осигурена вечеря, продължава в събота и неделя с осигурена храна и завършва в понеделник без храна. Следва ли за тези дни да се заплащат днев...

Корекция по чл. 79 от ЗДДС в случаи на брак на стоки

Земеделски производител, занимаващ се с говедовъдство, ликвидира три броя дойни крави от основното стадо, едната е на 13 години, другата на 11 г., а третата на 7 г., но не са годни повече. Съставям протокол за брак, следва ли да начисля ДДС върху сто...

Митове и факти в областта на безопасните и здравословни условия на труд

[[table_1]]...

Митове и факти в областта на социалното подпомагане

[[table_1]]...

Митове и факти в областта на трудовото законодателство

[[table_1]]...

Облагане на доходите и осигуряване на чуждестранно физическо лице

Физическо лице канадец, женен и живеещ в България, има ЛНЧ, има жизнени интереси в България. Регистриран като свободна професия програмист, с БУЛСТАТ, съвпадащ с ЛНЧ. През първото тримесечие на 2018 г. има доход от софтуерни услуги в размер на 10 200...

Отчитане продажбата на подаръчен ваучер

Нашето дружество продава подаръчни ваучери в магазините си на дребно, които само издава. До 31.12.20018 г. тези ваучери се продаваха в данъчна група А на касовия апарат и отразяваха единствено паричен поток, т.е. продажбата им не се облагаше с ДДС. П...

Придобиване на биологични активи

Клиент, който гледа папагали от 10 години, решава и открива сега фирма - ЕООД, чрез която започва дейност за закупуване на храна, клетки, лекарства и смята да отвори онлайн магазин. Иска да заприходи и папагалите, които гледа като актив на фирмата. М...

Промяна срока на трудов договор след проведен конкурс

Служител е назначен на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда - за изпълнение на конкурсна длъжност до провеждане на конкурса. След провеждане на конкурса искаме да назначим същото лице да изпълнява по заместване друга длъжност. Мо...

Самоохрана на имущество

Нашето дружество иска да извършва самоохрана по чл. 22 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Съгласно ал. 1 на същия член самоохрана може да извършва лице по чл. 2, ал. 3 - това са търговците, които притежават лиценз за извършване на част...

Трудово възнаграждение и осигурителен доход

Какви са различията между трудовото възнаграждение и осигурителния доход? Двете категории са близки, но не идентични. В най-общ смисъл осигурителният доход е тази част от доходите по трудовото правоотношение, върху която се начисляват осигурителните...

Справочник

Каква е процедурата, когато в подадена годишна данъчна декларация за 2018 г. поради възникнали технически проблеми с електронния подпис е пропуснато попълване на Част VIII Данък върху разходите

Източник: Писмо № 96-00-76 от 09.04.2019 г. на НАП Изложена е следната фактическа обстановка: В подадена годишна данъчна декларация за 2018 г. поради възникнали технически проблеми с електронния подпис е пропуснато попълване на част VIII Данък върх...

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата, получаващи доходи на различни основания

Национална агенция за приходите Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в п...

Особени случаи при несъстоятелност

I. Производството по несъстоятелност се развива по отношение на длъжник, изпаднал в невъзможност да покрива своите задължения към кредиторите си. Производството по несъстоятелност е възможност за събиране на вземанията на кредиторите. Съгласно Търгов...

Режим за облагане на чуждестранни образувания и място на стопанска дейност, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество

Правило за контролираните чуждестранни дружества (CFC rule) Въвеждането на режим за облагане на печалба, произтичаща от чуждестранни образувания и места на стопанска дейност, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество, е в съ...

Търгуващите в интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 юни

Търговците, които използват собствени или наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби, са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 юни 2019. Срокът за обявяване на е-магазините...