Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 23, 10 - 16 юни 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 10 - 16 юни 2019 г.
Законодателство

По-важните акценти в Наредба № Н-9 за регистрите, водени от Агенция “Митници”

В “Държавен вестник”, бр. 94 от 13.11.2018 г., е обнародвана и влязла в сила от същата дата Наредба № Н-9 от 7 ноември 2018 г. за регистрите, водени от Агенция “Митници”, издадена от министъра на финансите. Същата е допълнена и в ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г. Наредбата на основание ...

“Технически услуги” по смисъла и за целите на ЗКПО

Съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО доходите от възнаграждения за предоставени технически услуги са сред тези, приемани като подлежащи на облагане доходи от източник в страната. Предвид многообразието от услуги, които според общоприетия смисъл на понятието се приемат за “техниче...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Народното събрание прие на второ четене Закон за дейностите по предоставяне на услуги. Предвижда се глоба от 500 до 3000 лв. да се налага на търговците, които не спазват европейския регламент и блокират на географски принцип стоки или услуги. Целта на законопроекта е да синхрониз...

Парламентът отхвърли единодушно ветото на президента върху разпоредби от промените в Закона за държавната собственост

Парламентът отхвърли единодушно ветото на президента върху разпоредби от промените в Закона за държавната собственост. “За” повторното приемане на измененията гласуваха 143 народни представители. В мотивите за ветото президентът възразява срещу разпоредбите за предварително изпъл...

Парламентът прие на второ четене Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

Парламентът прие на второ четене Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода. С него се цели въвеждане на изискванията на европейско рамково решение за прилагане на принцип...

Министерски съвет

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Закон за публичните предприятия

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Закон за публичните предприятия. Целта законопроекта е създаването на хармонизирана правна рамка, в която публичните предприятия ще осъществяват своята дейност, при която правилата за корпоративно управление и оповестяване ще...

Държавен вестник

ДВ, бр. 38 от 10.5.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 3. Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Републи...

ДВ, бр. 39 от 14.5.2019 г.

Народното събрание прие Решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас. Президентът на Републиката издаде Указ № 108 за награждаване на г-н Хуан Едуардо Сунига - испански българист, с орден “Св. св. Кирил и Методий” пър...

ДВ, бр. 40 от 17.5.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за персонални промени в Минис­терския съвет на Репуб­лика България. 2. Решение за работата на Народното събрание през май 2019 г. 3. Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г...

Въпроси и отговори

Договор на управител на търговско дружество

Дружество ООД, медицински център, е регистрирано в Търговския регистър. Дружеството е учредено от трима съдружници. Никой от съдружниците не е вписан като управител. В Търговския регистър е определено и е вписано като управител външно лице, което не е съдружник в дружеството....

Осигуряване на съдружник в ООД

Дружество ООД се състои от 3-ма съдружници, двамата от които са вписани управители и се осигуряват единият по ДУК, а другият на трудов договор като управител. Третият съдружник не е вписан управител и до момента се е осигурявал на трудов договор на длъжност експерт маркетинг. На ...

Приспадане на данъчен кредит за закупени стоки

Нотариус, действащ в град А, предстои да встъпи в длъжност в град Б. За целта закупува жилищен имот, който ще бъде впоследствие преустроен и използван за нотариална кантора в град Б. Нотариусът е регистриран по ДДС. Имотът се закупува от юридическо лице, също с регистрация по ДДС...

Справочник

Продажба чрез търг - общи правила

Национална агенция за приходите Продажба чрез търг по реда на ДОПК I. Начини на продажба чрез търг в производството по принудително събиране по ДОПК Продажбата чрез търг може да се извършва с явно или с тайно наддаване на място и по време, определени от публичния изпълнител. II...

Регистър на контролирано чуждестранно дружество

Съгласно чл. 47д от ЗКПО данъчно задълженото лице води регистър на контролираните чуждестранни дружества. Регистърът трябва да съдържа данни най-малко за: 1. размера на участията по чл. 47в, ал. 1, т. 1, в това число промяната им в рамките на данъчния период; 2. размера на печалб...

Справочна информация бр. 23/2019

Централни валутни курсове за периода 31.05. - 06.06.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...