Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.
Законодателство

Новите моменти в НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Промяната в Наредба 3 е публикувана в ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., и е в сила от 8.03.2019 г. Какво е новото, на което земеделските производители следва да обърнат внимание? Най-важната промяна е свързана със списък с нови видове схеми за обвързано п...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители. С тях минималният праг на подлежащите на възстановяване суми по схемите за плащане и проекти, изплатени от европейските фондове, става 250 евро. Депутат...

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за намаляване на партийната субсидия от 11 на 1 лев на действителен получен глас от 1 юли

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за намаляване на партийната субсидия от 11 на 1 лев на действителен получен глас от 1 юли. Причината за предложения законопроект е желанието на п...

Парламентът прие окончателно промени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие

Парламентът прие окончателно промени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие. Забранява се поставянето на шатри и палатки, както и преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни (бели...

Министерски съвет

Правителството прие промени в Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина

Правителството прие промени в Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина. С измененията и допълненията се въвежда уеднаквяване на уредбата на месечното възнаграждение на военнослужещите, както и на цивилните служители от Министерство на отбранат...

Държавен вестник

ДВ, бр. 41 от 21.5.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. 2. Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за енерг...

ДВ, бр. 42 от 28.5.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените си...

ДВ, бр. 43 от 31.5.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 128 от 22 май 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2019 г. 2. Постановление № 129 от 27 май 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на...

Въпроси и отговори

Консолидиран финансов отчет

Според параграф 5.6 от НСС 27 (нова, ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.), без да се нарушава принципът за последователност на представянето и сравнителна информация (чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството), всяко предприятие майка...

Недопускане до работа на служител, възстановен от съда след отмяна на незаконно уволнение

Какви санкции могат да се наложат на работодател, който не допуска на работа служител, възстановен от съда след отмяна на незаконно уволнение? Влязлото в сила решение на съда за отмяна на уволнението и възстановяване на работника или служителя на съ...

Обезщетение за безработица след отмяна на незаконно уволнение

Има ли право на обезщетение за безработица лице, което със съдебно решение е било възстановено на работа 3 години след незаконосъобразно уволнение, но след 5 дни е уволнено наново поради съкращаване на щата? С влизане в сила на съдебното решение за ...

Облагаеми доходи от дивиденти в полза на чуждестранно ФЛ

Местно юридическо лице (ООД), на което собственикът на капитала е чуждестранно физическо лице (произход - Русия), трябва да разпредели дивидент. Какъв данък трябва да се удържи при разпределянето на дивидента на чуждестранното физическо лице (собст...

Обмитяване на стоки

Имам регистрирана по ДДС фирма. Получавам стока от Китай с фактура. Обаче фактурата е на стойност 129,75$, като стоката е за 55,50$ плюс включена доставка за 72,25$, но нямам митническа декларация. До 30,00 лв. (15 евро) знам, че не се обмитява. Кури...

Определяне на цената на придобиване на ДМА съгласно МСС 16

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, стартира проект за разширяване на производствения си капацитет. Всички разходи, свързани с проекта (строеж на сграда, закупуване и монтиране на машини и съоръжения и т.н....

Парите за извънреден труд не влизат в обезщетенията

Предстои прекратяване на трудовия ми договор. При уволнението ще трябва да ми изплатят обезщетение от почти 5 брутни заплати - 2 заплати за пенсиониране, 1 за недадено предизвестие и за около два месеца неизползван отпуск. Включени ли са в тези обезщ...

Посредничество, осъществявано в интернет сайт

Става дума за онлайн сайт, в който всеки потребител ще си има “микросметка”, която ще се зарежда, примерно с кредитна карта, а парите ще отиват в банковата сметка на фирмата. В сайта всеки потребител ще може да си добави услуга за вършене и съответно...

Продажба на стоки/услуги чрез е-магазин

Електронен магазин, базиран на платформата Shopify, има разплащане с дебитни карти директно на сайта. Сумите от тези разплащания отиват в акаунт на немска фирма, която предоставя тази услуга. Паричните средства се натрупват и след това два пъти в мес...

Справочник

Бензиностанциите сменят фискалния си софтуер до 30 юни

Наближава крайният срок, в който бензиностанциите трябва да сменят електронните си системи с фискална памет, напомнят от НАП. 30 юни е датата, посочена в Наредба Н-18, до която е необходимо търговците на горива да съобразят фискалния си софтуер с изи...

Особени случаи на продажба при публична продан

ПРОДАЖБА НА СЪСОБСТВЕНИ ВЕЩИ [[app_20349_1]] Оценката на вещта се съобщава и на съсобственика недлъжник, който може да иска нова оценка по реда на чл. 236, ал. 1 от ДОПК. Съсобственикът недлъжник може да обжалва изпълнителните действия поради неспазв...

Справочна информация бр. 24/2019

Централни валутни курсове за периода 07.06. - 13.06.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Стойности на данъчните амортизируеми активи. Запазване и промяна в стойностите на данъчните амортизируеми активи

Национална агенция за приходите СТОЙНОСТИ НА ДАНЪЧНИТЕ АМОРТИ-ЗИРУЕМИ АКТИВИ 1. Данъчна амортизируема стойност: ДАС = ИЦ - П - Д ДАС - данъчна амортизируема стойност ИЦ - историческа цена П - провизии, включени в амортизируемата стойност Д - дарени...