Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 25, 24 - 30 юни 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 24 - 30 юни 2019 г.
Законодателство

Законът за мерките срещу изпирането на пари - последни промени

От 28 май 2019 г. влизат в сила публикуваните в ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В закона се предвиждат следните по-важни промени: Нови задължения на лицата 1.1. Лицата по чл. 4 от закона следва да поддържат актуална информаци...

Новите моменти в НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Промяната в Наредба 3 е публикувана в ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., и е в сила от 8.03.2019 г. Какво е новото, на което земеделските производители следва да обърнат внимание? Най-важната промяна е свързана със списък с нови видове схеми за обвързано подпомагане в областта на расте...

Държавен вестник

ДВ, бр. 44 от 4.6.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Правителството прие: 1. Постановление № 131 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Пр...

ДВ, бр. 45 от 7.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Министърът на ...

ДВ, бр. 47 от 14.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща. 2. Закон...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 25/2019 г.

Дело C‑691/17, решение от 11 април 2019 г. страни: PORR Építési Kft. Срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, Предмет на спора е прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС. Данъчната администрация на Унга...

Как се броят дните на неплатен отпуск

Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Алинея 3 на същия чле...

Попълване на декларации образец № 1 и № 6

При изготвяне на ведомост има удръжка аванс, как следва да се подава тази информация в декларация 1 и декларация 6? На основание чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 се внасят от осиг...

Прекратяването на трудово правоотношение поради промяна мястото на работа

Има ли работникът правно основание да прекрати трудовия договор, ако работодателят едностранно промени мястото му на работа? Кодексът на труда дава право на работодателя едностранно да промени мястото на работа в следните изрично посочени случаи: - при производствена необходимос...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с пенсионирането

От началото на 2019 г. са в сила промените в чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с изчисляване на пенсиите за трудова дейност. Променен е начинът на определяне на индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсиите. До края на 2018 г. пенсиите ...

Третиране по ЗДДС на продажбата на сграда

ЕТ, регистрирано по ДДС, е съсобственик на имот с физическо лице, или със себе си. Имотът не се ползва по предназначението на фирмата и ЕТ иска да продаде или да прехвърли частта от имота на физическото лице. Трябва ли да се начисли ДДС при сделката? Имотът е придобит с договор з...

Справочник

Авансово облагане на доходи от трудови правоотношения

ОСНОВНО ПРАВИЛО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АВАНСОВИЯ ДАНЪК (чл. 42, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗДДФЛ) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечната данъчна основа. Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. ...

Данък върху приходите на бюджетни предприятия

Национална агенция за приходите Съгласно чл. 218, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в Част пета от ЗКПО, вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази част. Определение за “бюджетно предприятие” се съдържа в § 1, т.1 от...

Защита срещу принудително изпълнение

ОБЖАЛВАНЕ [[app_20381_1]] Жалбата не спра действията по принудителното изпълнение, освен ако е подадена от трето лице със самостоятелни права върху вещта, върху която е насочено принудителното изпълнение. Самостоятелните права се удостоверяват с писмени доказателства, приложени к...

Справочна информация бр. 25/2019

Централни валутни курсове за периода 14.06. - 18.06.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...