Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 25, 24 - 30 юни 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 24 - 30 юни 2019 г.
Законодателство

Законът за мерките срещу изпирането на пари - последни промени

От 28 май 2019 г. влизат в сила публикуваните в ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В закона се предвиждат следните по-важни промени: Нови задължения на лицата 1.1. Лицата по чл. 4 от закона следва д...

Новите моменти в НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Промяната в Наредба 3 е публикувана в ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., и е в сила от 8.03.2019 г. Какво е новото, на което земеделските производители следва да обърнат внимание? Най-важната промяна е свързана със списък с нови видове схеми за обвързано п...

Държавен вестник

ДВ, бр. 44 от 4.6.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Правителството прие: 1. Постановление № 131 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократ...

ДВ, бр. 45 от 7.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоста...

ДВ, бр. 47 от 14.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 25/2019 г.

Дело C‑691/17, решение от 11 април 2019 г. страни: PORR Építési Kft. Срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, Предмет на спора е прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС. Д...

Как се броят дните на неплатен отпуск

Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия м...

Попълване на декларации образец № 1 и № 6

При изготвяне на ведомост има удръжка аванс, как следва да се подава тази информация в декларация 1 и декларация 6? На основание чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по ...

Прекратяването на трудово правоотношение поради промяна мястото на работа

Има ли работникът правно основание да прекрати трудовия договор, ако работодателят едностранно промени мястото му на работа? Кодексът на труда дава право на работодателя едностранно да промени мястото на работа в следните изрично посочени случаи: - ...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с пенсионирането

От началото на 2019 г. са в сила промените в чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с изчисляване на пенсиите за трудова дейност. Променен е начинът на определяне на индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсиите...

Третиране по ЗДДС на продажбата на сграда

ЕТ, регистрирано по ДДС, е съсобственик на имот с физическо лице, или със себе си. Имотът не се ползва по предназначението на фирмата и ЕТ иска да продаде или да прехвърли частта от имота на физическото лице. Трябва ли да се начисли ДДС при сделката?...

Справочник

Авансово облагане на доходи от трудови правоотношения

ОСНОВНО ПРАВИЛО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АВАНСОВИЯ ДАНЪК (чл. 42, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗДДФЛ) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечната данъчна основа. Месечната данъчна основа се определя, ...

Данък върху приходите на бюджетни предприятия

Национална агенция за приходите Съгласно чл. 218, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в Част пета от ЗКПО, вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази част. Определение за “бюджетно предпри...

Защита срещу принудително изпълнение

ОБЖАЛВАНЕ [[app_20381_1]] Жалбата не спра действията по принудителното изпълнение, освен ако е подадена от трето лице със самостоятелни права върху вещта, върху която е насочено принудителното изпълнение. Самостоятелните права се удостоверяват с писм...

Справочна информация бр. 25/2019

Централни валутни курсове за периода 14.06. - 18.06.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...