начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 25, 24 - 30 юни 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 24 - 30 юни 2019 г.
Законодателство

Законът за мерките срещу изпирането на пари - последни промени

От 28 май 2019 г. влизат в сила публикуваните в ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В закона се предвиждат следните по-важни промени: Нови задължения на лицата 1.1. Лицата по чл. 4 от закона следва д...

Новите моменти в НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Промяната в Наредба 3 е публикувана в ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., и е в сила от 8.03.2019 г. Какво е новото, на което земеделските производители следва да обърнат внимание? Най-важната промяна е свързана със списък с нови видове схеми за обвързано п...

Държавен вестник

ДВ, бр. 44 от 4.6.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Правителството прие: 1. Постановление № 131 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократ...

ДВ, бр. 45 от 7.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоста...

ДВ, бр. 47 от 14.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 25/2019 г.

Дело C‑691/17, решение от 11 април 2019 г. страни: PORR Építési Kft. Срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, Предмет на спора е прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС. Д...

Как се броят дните на неплатен отпуск

Съгласно чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия м...

Попълване на декларации образец № 1 и № 6

При изготвяне на ведомост има удръжка аванс, как следва да се подава тази информация в декларация 1 и декларация 6? На основание чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по ...

Прекратяването на трудово правоотношение поради промяна мястото на работа

Има ли работникът правно основание да прекрати трудовия договор, ако работодателят едностранно промени мястото му на работа? Кодексът на труда дава право на работодателя едностранно да промени мястото на работа в следните изрично посочени случаи: - ...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с пенсионирането

От началото на 2019 г. са в сила промените в чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с изчисляване на пенсиите за трудова дейност. Променен е начинът на определяне на индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсиите...

Третиране по ЗДДС на продажбата на сграда

ЕТ, регистрирано по ДДС, е съсобственик на имот с физическо лице, или със себе си. Имотът не се ползва по предназначението на фирмата и ЕТ иска да продаде или да прехвърли частта от имота на физическото лице. Трябва ли да се начисли ДДС при сделката?...

Справочник

Авансово облагане на доходи от трудови правоотношения

ОСНОВНО ПРАВИЛО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АВАНСОВИЯ ДАНЪК (чл. 42, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗДДФЛ) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечната данъчна основа. Месечната данъчна основа се определя, ...

Данък върху приходите на бюджетни предприятия

Национална агенция за приходите Съгласно чл. 218, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в Част пета от ЗКПО, вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази част. Определение за “бюджетно предпри...

Защита срещу принудително изпълнение

ОБЖАЛВАНЕ [[app_20381_1]] Жалбата не спра действията по принудителното изпълнение, освен ако е подадена от трето лице със самостоятелни права върху вещта, върху която е насочено принудителното изпълнение. Самостоятелните права се удостоверяват с писм...

Справочна информация бр. 25/2019

Централни валутни курсове за периода 14.06. - 18.06.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...