Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 26, 1 - 7 юли 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 1 - 7 юли 2019 г.
Законодателство

ДДС за автосервизни услуги, предоставени на чуждестранни лица

При извършването на автосервизни дейности най-често възникват доставки на услуги за работа върху движима вещ. По общо правило данъчното третиране на доставките зависи от тяхното местоизпълнение, определено по смисъла и за целите на ЗДДС. Местоизпълнението за доставките на услуги ...

Новите моменти в НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Промяната в Наредба 3 е публикувана в ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., и е в сила от 8.03.2019 г. Какво е новото, на което земеделските производители следва да обърнат внимание? Най-важната промяна е свързана със списък с нови видове схеми за обвързано подпомагане в областта на расте...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за пощенските услуги

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за пощенските услуги. Броят и разположението (гъстотата) на точките за достъп до пощенската мрежа на “Български пощи” ще отчита нуждите на потребителите. На пощенски оператор, който наруши условията на издадената му индивид...

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Предвижда се членовете на централните органи на управление, които имат право на глас и са избрани по съответния ред от регионалната фармацевтична колегия (РФК) за представители...

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за културното наследство

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за културното наследство. Собствениците на недвижимите културни ценности да бъдат освободени от местни данъци и такси, ако инвестират ежегодно същите по размер средства за реставрация и ремонтни дейности на съответния обект. Зал...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Със законопроекта се цели в националното законодателство да бъдат въведени изисквания на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 годи...

Държавен вестник

ДВ, бр. 48 от 18.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г. 2. Решение по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2018 г....

ДВ, бр. 49 от 21.6.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 149 от 14 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. 2. Постановление № 150 от 14 юни 2019 г. за допълнение на Наредбата за коман...

ДВ, бр. 50 от 25.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г. 2....

ДВ, бр. 51 от 28.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 2. Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г. 3. Решение за приемане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съ...

Въпроси и отговори

Капитализиране на разходите съгласно изискванията на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, стартира проект за разширяване на производствения си капацитет. Всички разходи, свързани с проекта (строеж на сграда, закупуване на машини и съоръжения и т.н.), се натрупват по поръчка, открита за раз...

Отчитане на лизинг

Може ли да ми помогнете с отчитането на оперативен лизинг по НСС за 2019 г. Изчетох доста неща и вече се обърках. Вече имам един оперативен лизинг и го отчитам като разход за наем, но има промени от 2019 г. за тези, които са по МСФО. Това отнася ли се и за тези по НСС, или продъл...

Признаване на ДМА

Вчера в счетоводството на фирмата ни постъпва инвойс фактура за закупен ДМА от ЕС през м. 02.2018 г. с  ДДС - 0%, стойност 950 евро, сумата, платена в брой. Как следва да се отрази в дневниците по ДДС и счетоводно през 2019 г.? Закупеният актив, при условие че отговаря на изискв...

Прилагане на увеличената минимална работна заплата

От 01.01.2019 г. са в сила нова минимална заплата и нови размери на минималния осигурителен доход. Имаме работнички и служителки на минимална работна заплата, които са в отпуск по майчинство. Трябва ли да ги извикаме да си подпишат допълнителни споразумения за преминаване към нов...

Финансирания, отпуснати за покриване на загуби или финансиране на разходи

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава по банковата си сметка авансово сума от одобрен европейски проект. Трябва ли българската фирма да издаде фактура за получената сума? Ако трябва, то в коя колона в дневника за продажби трябва да се отрази? Дали трябва да се начисля...

Справочник

Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

Национална агенция за приходите I. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЯ ДАНЪЧЕН ПЕРИОД (чл. 115 от ЗКПО) 1. Преобразуващите се дружества и местата на стопанска дейност на чуждестранни лица се облагат с корпоративен данък за последния данъчен период по общия ред на закона. Данъчното обл...

Преобразуване на дружества. Специфичен режим - данъчни последици

Национална агенция за приходите I. КАТЕГОРИИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПРЕДМЕТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (чл. 139 от ЗКПО) 1. Активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди и след преобразуването участват при определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО (чл. 139, т. 1). За те...

Справочна информация бр. 26/2019

Централни валутни курсове за периода 19.06. - 25.06.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...