Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 26, 1 - 7 юли 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 1 - 7 юли 2019 г.
Законодателство

ДДС за автосервизни услуги, предоставени на чуждестранни лица

При извършването на автосервизни дейности най-често възникват доставки на услуги за работа върху движима вещ. По общо правило данъчното третиране на доставките зависи от тяхното местоизпълнение, определено по смисъла и за целите на ЗДДС. Местоизпълне...

Новите моменти в НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Промяната в Наредба 3 е публикувана в ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., и е в сила от 8.03.2019 г. Какво е новото, на което земеделските производители следва да обърнат внимание? Най-важната промяна е свързана със списък с нови видове схеми за обвързано п...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за пощенските услуги

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за пощенските услуги. Броят и разположението (гъстотата) на точките за достъп до пощенската мрежа на “Български пощи” ще отчита нуждите на потребителите. На пощенски оператор, който наруши усло...

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Предвижда се членовете на централните органи на управление, които имат право на глас и са избрани по съответния ред от регионалната фармацевтична ...

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за културното наследство

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за културното наследство. Собствениците на недвижимите културни ценности да бъдат освободени от местни данъци и такси, ако инвестират ежегодно същите по размер средства за реставрация и ремонтни дей...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Със законопроекта се цели в националното законодателство да бъдат въведени изисквания на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и...

Държавен вестник

ДВ, бр. 48 от 18.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г. 2. Решение по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за из...

ДВ, бр. 49 от 21.6.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 149 от 14 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. 2. Постановление № 150 от 14 юни 2019 г. за до...

ДВ, бр. 50 от 25.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, п...

ДВ, бр. 51 от 28.6.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 2. Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г. 3. Решение за приемане на Доклад за дейността...

Въпроси и отговори

Капитализиране на разходите съгласно изискванията на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, стартира проект за разширяване на производствения си капацитет. Всички разходи, свързани с проекта (строеж на сграда, закупуване на машини и съоръжения и т.н.), се натруп...

Отчитане на лизинг

Може ли да ми помогнете с отчитането на оперативен лизинг по НСС за 2019 г. Изчетох доста неща и вече се обърках. Вече имам един оперативен лизинг и го отчитам като разход за наем, но има промени от 2019 г. за тези, които са по МСФО. Това отнася ли с...

Признаване на ДМА

Вчера в счетоводството на фирмата ни постъпва инвойс фактура за закупен ДМА от ЕС през м. 02.2018 г. с  ДДС - 0%, стойност 950 евро, сумата, платена в брой. Как следва да се отрази в дневниците по ДДС и счетоводно през 2019 г.? Закупеният актив, при...

Прилагане на увеличената минимална работна заплата

От 01.01.2019 г. са в сила нова минимална заплата и нови размери на минималния осигурителен доход. Имаме работнички и служителки на минимална работна заплата, които са в отпуск по майчинство. Трябва ли да ги извикаме да си подпишат допълнителни спора...

Финансирания, отпуснати за покриване на загуби или финансиране на разходи

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава по банковата си сметка авансово сума от одобрен европейски проект. Трябва ли българската фирма да издаде фактура за получената сума? Ако трябва, то в коя колона в дневника за продажби трябва да се отра...

Справочник

Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

Национална агенция за приходите I. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЯ ДАНЪЧЕН ПЕРИОД (чл. 115 от ЗКПО) 1. Преобразуващите се дружества и местата на стопанска дейност на чуждестранни лица се облагат с корпоративен данък за последния данъчен период по общи...

Преобразуване на дружества. Специфичен режим - данъчни последици

Национална агенция за приходите I. КАТЕГОРИИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПРЕДМЕТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (чл. 139 от ЗКПО) 1. Активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди и след преобразуването участват при определяне на данъчния финансов резултат ...

Справочна информация бр. 26/2019

Централни валутни курсове за периода 19.06. - 25.06.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...