Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.
Писма и указания

№ 07-00-69 от 10.04.2019 г. Относно: Прилагане на чл.171 от ДОПК, във връзка с дължими задължения по ЗМДТ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-69/27.03.2019 г., препратено ни по компетентност от Централно управление на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: През 1997 г. със съпруга Ви сте дарили на дъщерите ...

№ 08-00-5 от 02.05.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П с вх. № ……./17.04.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 02.07.2018 г. e прекратено трудовото правоотношение на учител....

№ 2-846-1 от 04.01.2019 г. Относно: доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до място извън нея

Българско дружество регистрирано по ЗДДС продава стока на дружеството от Турция. По споразумение с купувача на стоката, същата ще бъде транспортирана от територията на страната до територията на друга държава членка от ЕС. Транспортните разходи ще са за сметка на българското друж...

№ 20-25-26 от 16.05.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 92, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-25-26/ 02.05.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. Сключен е договор с дружество със седалище в страна от Ев...

№ 21-01-11 от 10.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране на доходи от лихви по предоставен заем на чуждестранно юридическо лице от държава, с която има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството е със седалище и адрес на управление в България. Същото е заемодател по договор с дружество от Русия. Управител на руското дружество с място на стопанска дейност в Русия е съдружник и притежава 50% от капитал...

№ 24-37-49 от 04.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени субсидии от църкви от Държавен фонд „Земеделие”

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-37-49/25.10.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Църковните настоятелства са получили субсидии от Държавен фонд „Земеделие” по ПРСР 2014 – 2020 г., подмярка 7.6. Проучвания и инвестиц...

№ 24-39-140 от 15.02.2019 г. Относно: промени в образците на дневник за продажбите, дневник за покупките, справка-декларация за данък върху добавената стойност и VIES-декларация – приложения към Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в параметрите, структурата и изискванията към файловете, съдържащи тези декларации, и във формулярите за деклариране на пристигания и изпращания по системата Интрастат

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-140/17.12.2018 г., във връзка с дейността на дружеството Ви поставяте следния въпрос: Какви са измененията в образците на дневник за продажбите, дневник за покупките, справка-декла...

№ 92-00-1130 от 06.02.2019 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на „топъл обяд“ във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община ………“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

В Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №……………..2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: В Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), отдел „………………….“, сектор …. се извършва проверка по преписка с рег. №…….....

№ 96-00-127 от 07.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка по договор за изграждане на част от обект на територията на Гърция

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-127 от 29.05.2019 г., относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката по изграждане на част от обект, находящ се на територията на Гърция. Съгласно изложената фактическа обстанов...

№ 96-00-65 от 03.04.2019 г. Относно: прилагането на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-65/ 26.03.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата осъществява продажбите си с плащания само по банков път. Няма регистриран касов апарат. Софтуерът за счетоводната дейност е...

№ 96-00-69 от 11.04.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-69/ 28.03.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и е с предмет на дейност - търговия. През м.март 2019г. е поръчана стока от основен доставчик...

Анотации

Ваучери за храна

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Следва ли да се изплатят на работника или служителя, ваучерите за храна при прекратяване на трудовото правоотношение, за времето отработено от работника или служителя? В чл. 294,...

Загубена трудова книжка

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво се прави при загубена трудова книжка? Губи ли се стажът, който е бил записан в нея? Според Кодекса на труда (КТ) "трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с тр...

Командироване на служител

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице с увреждане съм 72 процента мога ли да откажа командировка поради невъзможност за пътуване до командирования обект? Съгласно чл. 121, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), когато ...

Новите правила за финансови корекции на европроектите

Във в. "Капитал" Цвета Наньова отговаря на въпроса: Какви са новите правила за финансови корекции на европроектите? С решение на Европейската комисия (ЕК) от 14 май 2019 г. са в сила нови насоки за определяне на финансови корекции. Предстои българската нормативна уредба да се син...

Облагане с ДДС продажбата на апартаменти

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството закупува имот, (два апартамента и две паркоместа) ново строителство, с акт 15, с цел инвестиция, на 30.08.2018 г. от дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, поради обявяване в несъстоятел...

Осигурените лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст нямат право на парични обезщетения за безработица

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно чл. 68 от КСО, ал. 3 в случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 66 години и 4 месеца за жените и най-м...

Право на майчинство

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на майчинство ако съм надвишила болничните от 135 дни? По силата на чл. 50, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурената за общо заболяване и майчинство май...

Прекратяване на трудовия си договор по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в период на отглеждане на дете до двегодишна възраст. Детето ми е прието в детска ясла. Какви обезщетения ми се полагат и какви документи се подават ако не желая да ...

Сумирано изчисляване на работно време

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служителите на фирмата работят от понеделник до петък, но ще се наложи да работят събота и неделя, като съответно ще почиват други два дни от седмицата, поради кое...

Справочник

Българските пенсионери в Турция са задължени да подават декларации за живот два пъти в годината

Национален осигурителен институт Българските граждани, получаващи пенсии на базата на споразумението между правителствата на Република България и на Република Турция за изплащане на български пенсии в Турция, са задължени по силата на това споразумение два пъти в годината да дек...

Данъчен календар 16 - 31 август 2019 г.

До 20-ти август: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удъ...

Държавен вестник в бр. 15 от 2019 г.

ДВ, бр. 26 от 29.3.2019 г. Народно събрание Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на бълг...

Справочна информация бр. 15/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 26 юли 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...

Ускорява се обработката на пощенски пратки, подлежащи на митническо оформяне

Агенция „Митници“ Обработката на пощенски пратки, подлежащи митническо оформяне, да се осъществява централизирано - това предвижда нов проект между „Български пощи“ ЕАД и Агенция „Митници“, който стартира от 1 август 2019 г. в София и до края на 2020 г. ще обхване цялата страна....