начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 33, 16 - 22 септември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 16 - 22 септември 2019 г.
Законодателство

Документацията при трансферно ценообразуване

Сред дефинициите на понятията, дадени с допълнителните разпоредби (ДР) на действащата редакция на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), няма дефиниция, която да определя съдържанието на понятието “трансферно ценообразуване” за целите и по ...

Приложението на нулева данъчна ставка в хипотезата на чл. 33 от ЗДДС

Разпоредбите на чл. 33 от ЗДДС регламентират условията за прилагане на нулева данъчна ставка при доставките, свързани с обработка, преработка или поправка на стоки. Тъй като при осъществяването на тези дейности на практика се извършват доставки на ус...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения. Въвеждат се санкции за нарушения на правилата за цените на роуминг услугите в Европейския съюз. С измененията се въвеждат мерки по прилагане на европейски регламенти относно...

Държавен вестник

ДВ, бр. 58 от 23.7.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Правителството прие: 1. Постановление № 180 от 18 юли 2019 г. за одобряване на допълнителн...

ДВ, бр. 59 от 26.7.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Конституционният съд прие Решение № 6 от 18 юли 2019 г. по конституционно дело № 6 от 2019 г. Правителството прие Постановление № 186 от 19 юли 2019 ...

ДВ, бр. 60 от 30.7.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. 3. Закон за допълнение на Закона за концесиите. 4. Закон за изменение и допълнение...

ДВ, бр. 61 от 2.8.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Изборния кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. 3. Решение за предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за от...

ДВ, бр. 62 от 6.8.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт. 2. Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската б...

ДВ, бр. 63 от 9.8.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Правителството прие: 1. Постановление № 198 от 7 август 2019 г. за одобряване на до...

ДВ, бр. 64 от 13.8.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. 2. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната орган...

ДВ, бр. 65 от 16.8.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 199 от 9 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища пр...

Въпроси и отговори

Откриване на същия щат след уволнение поради съкращаване на щата

Работодател уволнява работник от длъжност поради съкращаване на щата. Има ли законово определен срок след уволнението в щата да се открие закритата длъжност и да се назначи нов работник? При закриване на част от предприятието или съкращаване на щата...

Отчитане на разходите в бюджетната организация

С отчитане на разходи е свързана счетоводната дейност на всяка бюджетна организация (БО), дори и най-малката. За осигуряване на необходимите средства за осъществяване на своята дейност БО може да използва различни източници - собствени приходи, помощ...

Регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

Търся разяснение за въвеждане на новите моменти съгласно отчитане на продажби с касов апарат и свързване с програма СУПТО на производствено предприятие - печатница. До момента производствената дейност - производство и продажби на хартиени изделия, с...

Справочник

Въпроси и отговори, касаещи СУПТО, актуални към 02.09.2019 г.

Национална агенция за приходите I. Фактическа обстановка и въпроси: ЕООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и като такова има абонаментни договори за извършване на текущо счетоводно обслужване на раз...

Европейското право в областта на прякото данъчно облагане

Данъчното облагане е сфера, която е в суверенитета на държавите членки с изключение на случаите, когато данъците могат да се използват за изкривяване на конкурентната среда в рамките на ЕС. За разлика от косвеното данъчно облагане, където се изисква ...

Справочна информация бр. 33/2019

Централни валутни курсове за периода 09.08. - 12.09.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...