Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 33, 16 - 22 септември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 16 - 22 септември 2019 г.
Законодателство

Документацията при трансферно ценообразуване

Сред дефинициите на понятията, дадени с допълнителните разпоредби (ДР) на действащата редакция на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), няма дефиниция, която да определя съдържанието на понятието “трансферно ценообразуване” за целите и по смисъла на кодекса. Това понят...

Приложението на нулева данъчна ставка в хипотезата на чл. 33 от ЗДДС

Разпоредбите на чл. 33 от ЗДДС регламентират условията за прилагане на нулева данъчна ставка при доставките, свързани с обработка, преработка или поправка на стоки. Тъй като при осъществяването на тези дейности на практика се извършват доставки на услуги, то в съответствие с чл. ...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения. Въвеждат се санкции за нарушения на правилата за цените на роуминг услугите в Европейския съюз. С измененията се въвеждат мерки по прилагане на европейски регламенти относно достъпа до отворен интернет и...

Държавен вестник

ДВ, бр. 58 от 23.7.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Правителството прие: 1. Постановление № 180 от 18 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Минист...

ДВ, бр. 59 от 26.7.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Конституционният съд прие Решение № 6 от 18 юли 2019 г. по конституционно дело № 6 от 2019 г. Правителството прие Постановление № 186 от 19 юли 2019 г. за приемане на Наредба за м...

ДВ, бр. 60 от 30.7.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. 3. Закон за допълнение на Закона за концесиите. 4. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет...

ДВ, бр. 61 от 2.8.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Изборния кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. 3. Решение за предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитот...

ДВ, бр. 62 от 6.8.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт. 2. Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и разви...

ДВ, бр. 63 от 9.8.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Правителството прие: 1. Постановление № 198 от 7 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета ...

ДВ, бр. 64 от 13.8.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. 2. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтит...

ДВ, бр. 65 от 16.8.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 199 от 9 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановл...

Въпроси и отговори

Откриване на същия щат след уволнение поради съкращаване на щата

Работодател уволнява работник от длъжност поради съкращаване на щата. Има ли законово определен срок след уволнението в щата да се открие закритата длъжност и да се назначи нов работник? При закриване на част от предприятието или съкращаване на щата работодателят може на основан...

Отчитане на разходите в бюджетната организация

С отчитане на разходи е свързана счетоводната дейност на всяка бюджетна организация (БО), дори и най-малката. За осигуряване на необходимите средства за осъществяване на своята дейност БО може да използва различни източници - собствени приходи, помощи и дарения, трансфери, получе...

Регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

Търся разяснение за въвеждане на новите моменти съгласно отчитане на продажби с касов апарат и свързване с програма СУПТО на производствено предприятие - печатница. До момента производствената дейност - производство и продажби на хартиени изделия, се отчита стойностно в счетовод...

Справочник

Въпроси и отговори, касаещи СУПТО, актуални към 02.09.2019 г.

Национална агенция за приходите I. Фактическа обстановка и въпроси: ЕООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и като такова има абонаментни договори за извършване на текущо счетоводно обслужване на различни дружества. Въпрос № 1 Др...

Европейското право в областта на прякото данъчно облагане

Данъчното облагане е сфера, която е в суверенитета на държавите членки с изключение на случаите, когато данъците могат да се използват за изкривяване на конкурентната среда в рамките на ЕС. За разлика от косвеното данъчно облагане, където се изисква висока степен на хармонизиране...

Справочна информация бр. 33/2019

Централни валутни курсове за периода 09.08. - 12.09.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...