Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 34, 23 - 29 септември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 23 - 29 септември 2019 г.
Законодателство

Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., са публикувани изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), които влизат в сила от 30 юли 2019 г. С промените в ППЗАДС се отразяват промените в Закона за акцизите и данъчните...

Министерски съвет

Правителството прие Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)

Правителството прие Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). Към съществуващата наредба, приета с ПМС № 233 от 4...

Държавен вестник

ДВ, бр. 66 от 20.8.2019 г.

Министърът на земеделието, храните и горите издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде Наредба за изменение и допълнение на Н...

ДВ, бр. 67 от 23.8.2019 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 184 за награждаване на г-н Михаил Швидкой - специален съветник на руския президент по въпросите на международното културно сътрудничество, с орден “Св. св. Кирил и Методий” огърлие. 2. Указ № 185 за награж...

ДВ, бр. 68 от 27.8.2019 г.

Министърът на здравеопазването издаде: 1. Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация. 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на ...

ДВ, бр. 69 от 30.8.2019 г.

Президентът на републиката издаде: 1. Указ № 210 за освобождаване на генерал-майор Данчо Димитров Дяков от длъжността началник на Националната служба за охрана, считано от 30 август 2019 г. 2. Указ № 211 за определяне на полковник Росен Тинков Тодоро...

ДВ, бр. 70 от 3.9.2019 г.

Правителството прие Постановление № 211 от 29 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. Министърът на отбраната издаде: 1. Правилник за изменение на Правилника за устройството и ...

ДВ, бр. 71 от 10.9.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. 2. Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител. 3. Решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2018 г. Президентът на републ...

ДВ, бр. 72 от 13.9.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията. Правителството прие: 1. Постановление № 218 от 5 септември 2019 г. за изменение на Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика н...

Въпроси и отговори

Издаване на кредитно известие

Имаме издадена фактура за 1000 лв. през м. 06.2019 г. Плащат ни 850 лв. и казват, че услугата, която сме им предоставили, не е това, за което сме се разбрали. Искат да им издадем кредитно известие за 150 лв., но нали по закон то не може да се издава ...

Отчитане на разходите в бюджетната организация

С отчитане на разходи е свързана счетоводната дейност на всяка бюджетна организация (БО), дори и най-малката. За осигуряване на необходимите средства за осъществяване на своята дейност БО може да използва различни източници - собствени приходи, помощ...

Покупка на стоки през онлайн платформа

Фирма, регистрирана в България, купува през онлайн платформа стоки от Великобритания. В България стоките се получават чрез куриер и за тях английската фирма издава фактура с нулева и данъчна ставка. Как следва счетоводно да се отрази този документ и ...

Разпределяне на дивиденти

ООД с трима съдружници. В дружествения договор е записано, че имат право на дивиденти съобразно дяловете и досега са разпределяни така. Сега ми дават решение на общото събрание за разпределяне на дивиденти за 2018 г. поравно. Може ли така? Ако направ...

Трудово възнаграждение при вътрешно заместване

От три месеца замествам служителка от нашето предприятие, която е в болнични, като същевременно изпълнявам и своята работа. Директорът ме задължи да поема и работата на болната колежка. Понеже заплатата на колежката е по-висока, получавам нейната, но...

Справочник

Въпроси и отговори, касаещи СУПТО, актуални към 02.09.2019 г.

Национална агенция за приходите I. Фактическа обстановка и въпроси: ЕООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и като такова има абонаментни договори за извършване на текущо счетоводно обслужване на раз...

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

Национална агенция за приходите На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане ...

Справочна информация бр. 34/2019

Централни валутни курсове за периода 13.08. - 19.09.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...