начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 34, 23 - 29 септември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 23 - 29 септември 2019 г.
Законодателство

Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., са публикувани изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), които влизат в сила от 30 юли 2019 г. С промените в ППЗАДС се отразяват промените в Закона за акцизите и данъчните...

Министерски съвет

Правителството прие Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)

Правителството прие Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). Към съществуващата наредба, приета с ПМС № 233 от 4...

Държавен вестник

ДВ, бр. 66 от 20.8.2019 г.

Министърът на земеделието, храните и горите издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде Наредба за изменение и допълнение на Н...

ДВ, бр. 67 от 23.8.2019 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 184 за награждаване на г-н Михаил Швидкой - специален съветник на руския президент по въпросите на международното културно сътрудничество, с орден “Св. св. Кирил и Методий” огърлие. 2. Указ № 185 за награж...

ДВ, бр. 68 от 27.8.2019 г.

Министърът на здравеопазването издаде: 1. Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация. 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на ...

ДВ, бр. 69 от 30.8.2019 г.

Президентът на републиката издаде: 1. Указ № 210 за освобождаване на генерал-майор Данчо Димитров Дяков от длъжността началник на Националната служба за охрана, считано от 30 август 2019 г. 2. Указ № 211 за определяне на полковник Росен Тинков Тодоро...

ДВ, бр. 70 от 3.9.2019 г.

Правителството прие Постановление № 211 от 29 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. Министърът на отбраната издаде: 1. Правилник за изменение на Правилника за устройството и ...

ДВ, бр. 71 от 10.9.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. 2. Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител. 3. Решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2018 г. Президентът на републ...

ДВ, бр. 72 от 13.9.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията. Правителството прие: 1. Постановление № 218 от 5 септември 2019 г. за изменение на Правилника за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика н...

Въпроси и отговори

Издаване на кредитно известие

Имаме издадена фактура за 1000 лв. през м. 06.2019 г. Плащат ни 850 лв. и казват, че услугата, която сме им предоставили, не е това, за което сме се разбрали. Искат да им издадем кредитно известие за 150 лв., но нали по закон то не може да се издава ...

Отчитане на разходите в бюджетната организация

С отчитане на разходи е свързана счетоводната дейност на всяка бюджетна организация (БО), дори и най-малката. За осигуряване на необходимите средства за осъществяване на своята дейност БО може да използва различни източници - собствени приходи, помощ...

Покупка на стоки през онлайн платформа

Фирма, регистрирана в България, купува през онлайн платформа стоки от Великобритания. В България стоките се получават чрез куриер и за тях английската фирма издава фактура с нулева и данъчна ставка. Как следва счетоводно да се отрази този документ и ...

Разпределяне на дивиденти

ООД с трима съдружници. В дружествения договор е записано, че имат право на дивиденти съобразно дяловете и досега са разпределяни така. Сега ми дават решение на общото събрание за разпределяне на дивиденти за 2018 г. поравно. Може ли така? Ако направ...

Трудово възнаграждение при вътрешно заместване

От три месеца замествам служителка от нашето предприятие, която е в болнични, като същевременно изпълнявам и своята работа. Директорът ме задължи да поема и работата на болната колежка. Понеже заплатата на колежката е по-висока, получавам нейната, но...

Справочник

Въпроси и отговори, касаещи СУПТО, актуални към 02.09.2019 г.

Национална агенция за приходите I. Фактическа обстановка и въпроси: ЕООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) и като такова има абонаментни договори за извършване на текущо счетоводно обслужване на раз...

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

Национална агенция за приходите На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане ...

Справочна информация бр. 34/2019

Централни валутни курсове за периода 13.08. - 19.09.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...