Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.
Законодателство

Санкции за неиздаване на касова бележка и процесуален порядък за тяхното прилагане

С цел осигуряването на по-строг контрол върху размера на облагаемия търговски оборот в разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти (Наредба № Н-18) бяха въведени нови, значително по-с...

Министерски съвет

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергетиката

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергетиката. Целта е създаване на условия за ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар, включително чрез конкретен пакет от мерки за преодоляване на ниската текуща ликвидност. Създава с...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти. Отстраняват се констатирани непълноти в правната уредба на института на обвързания агент в случаите, когато обвързаният агент е юридическо лице, въвеждат се изисквания към лицата с квалифицира...

Въпроси и отговори

Дисциплинарно наказание за нарушаване на установеното работно време

Има ли работодателят право да накаже работник, който не спазва установеното работно време (начало и край), но отработва законоустановената продължителност на работния ден? Работодателят има право да установява работното време в предприятието, да определя продължителността и врем...

Коригиране на грешки

Този месец открихме, че за миналата 2018 г. през октомври месец, когато е изваден фискалният месечен отчет за отчитане на продажби на клиенти на дребно, вместо отчета за месеца по незнайни причини се е получило натрупване от предходни периоди. Така, вместо да се отчетат например ...

Обезщетение за бременност и раждане на съдружник и управител на ООД

На самоосигуряващо се лице, съдружник и управител в ООД (фризьорски салон), на 23.09.19 ще й бъде издаден първият болничен лист за 45 дни бременност и раждане. Тъй като не е сама в дружеството, има още две лица на трудов договор, т.е. дружеството ще продължи да работи, докато упр...

Определяне на началото на работния ден при липса на фиксирано място за работа

Предприятието ни произвежда и монтира метални конструкции на обекти. Продължителността на работния ден е 8 часа. Когато се извършва монтаж на металната конструкция, се налага работа на обект. Обектите са на различно разстояние от седалището на фирмата. За да се отиде на обекта, е...

Осигурителният доход като елемент от формулата за изчисляване на пенсията

Какъв е начинът да се внасят осигуровки за фонд “Пенсия” и ДЗПО в по-голям размер с цел повишаване на пенсията при достигане на пенсионна възраст. В конкретния случай на лицето му остават 10 години до достигане на пенсионна възраст, на трудов договор е. Съгласно сега действащото...

Отпуск при смърт на близък роднина

В предприятието ни понякога имаме неясноти при разрешаване ползването на отпуск за погребение на близък роднина. Моля, да ни отговорите кой и кога има право на този отпуск, а също и какъв е редът за ползването му? Чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) изчерпателно устано...

Отчитане на разходите в бюджетната организация

С отчитане на разходи е свързана счетоводната дейност на всяка бюджетна организация (БО), дори и най-малката. За осигуряване на необходимите средства за осъществяване на своята дейност БО може да използва различни източници - собствени приходи, помощи и дарения, трансфери, получе...

Прекъсване ползването на платен отпуск за гледане на дете от бащата

Прекъсва ли се ползването на платения отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ за отглеждане на дете от бащата, когато майката започне да ползва друг вид отпуск? Със съгласието на майката на детето неговият баща, ако работи по трудово правоотношение, може да ползва платен отпуск за отглеж...

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

Дружество А е дерегистрирано по ЗДДС (по инициатива на НАП) на основание чл. 176. т. 1 и т. 3 от ЗДДС на 15.08.2019 г. Дружеството реализира облагаем оборот над 50 хил. лв. всеки месец. Съгласно чл. 96 от ЗДДС независимо от дерегистрацията дружеството е длъжно да подава заявление...

Регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя

Дружество, занимаващо се с посредническа дейност при доставка на машини за фармацевтична промишленост, е закупило товарен автомобил на лизинг с право на придобиване в края на договора. Товарният автомобил при придобиване е заведен като дълготраен материален актив. Към датата на з...

Справочник

Важни крайни срокове по Наредба Н-18

30 септември 2019 г. Лицата, използващи ЕСФП, които към 31 юли 2019 г. имат документ за придобиване/сключен договор с производител/вносител за придобиване на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019 г. тип, както и изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от ...

Доставки на нематериални и интелектуални услуги (чл. 21, ал. 5 и 6 от ЗДДС)

Национална агенция за приходите 1. УСЛУГИ ПО ЧЛ. 21, АЛ. 5 ОТ ЗДДС [[app_20877_1]] Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 21, ал. 5 от ЗДДС има характер на специална норма относно нормата на чл. 24 от ЗДДС и в случай че фактическата обстановка по даден казус попада в ...

Компании с ERP системи получават алтернатива по Наредба Н-18

Лицата с приходи от продажби над 16 млн. лв., стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души (да са налице поне 2 от трите критерия) и чиито продажби в брой са под 5% от приходите, могат да изберат да ползват и софтуер за управление на продажбите (СУПТО),...

Справочна информация бр. 35/2019

Централни валутни курсове за периода 20.09. - 26.09.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...