начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.
Законодателство

Новите акценти в Наредба № Н-18 от 2006 г.

В настоящото изложение ще разгледаме най-новите промени в актуалната и доста коментирана Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 74 от 20.9.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. 3. Закон за измен...

ДВ, бр. 75 от 24.9.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г. 2. Решение по Годишен доклад за дейността на Държавна агенц...

Въпроси и отговори

Доставка на финансови услуги

Фирма “А” дължи 100 000 лв. на фирма “Б” . Фирма “Б” дължи на фирма “В” 38 000 лв. Фирма “В” си продава вземането на фирма “Д” . Сключва се договор за цесия, където “Б” е цедент и прехвърля част от вземането си от фирма “А” в размер на 38 000 лв към ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 37/2019 г.

Дело C‑648/16, решение от 21 ноември 2018 г. страни: Fortunata Silvia Fontana срещу Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria, Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС. Г‑жа Фонтана е данъчно задължено лице п...

Зачитане на трудов стаж, придобит при предишен работодател

Работник, който е работил като шофьор и механик, се пенсионира и отново постъпва на работа в същото предприятие като механик. Ще му се отчете ли трудовият стаж преди пенсионирането при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и проф...

Здравно осигуряване на пенсионер, който упражнява свободна професия

Лице, упражняващо свободна професия, продължава да упражнява дейността си след пенсиониране, но инцидентно - няколко пъти годишно по няколко дни. Не се осигурява за ДОО. Може ли да внася здравни осигуровки само за дните, в които упражнява дейност? И ...

Изчисляване на неустойка

Фирма “А” с регистрация по ДДС и прилагаща МСС има сключен консултантски договор с фирма “Б”, също регистрирана по ДДС. Съгласно сключения договор между двете фирми фирма “Б” е задължена в срок от 30 дни да изготви и предостави на фирма “А” определен...

Командироване на чужденец, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България

Какви документи трябва да съпътстват служител, който искаме да назначим на трудов договор в българско дружество? Необходимо ли е в частност лицето да притежава специален/допълнителен документ/разрешение, с който да може работи на територията на ЕС, н...

Отписването на трудносъбираеми и несъбираеми вземания

Имаме несъбираеми вземания от м. 07.2015 г. Изпращани са покани от адвокат, но досега няма резултат. Как и кога ще се отпишат тези вземания (те стоят в сметка “Клиенти над 1 г.) и ще се преобразува ли финансовият резултат за годината, в която могат д...

Ползване на платен годишен отпуск от учители

Отскоро съм директор на обединено детско заведение. Тъй като има противоречиви мнения, моля да ми отговорите на следния въпрос: как следва да се ползва платеният годишен отпуск от учителите и директорите на детските заведения - за календарна или за у...

Работа по допълнителен трудов договор

Учител работи на основен трудов договор. Ползва неплатен отпуск до 31.05.2020 г. Кандидатствала е за обявеното от мен учителско място за времето на неплатен отпуск. Назначила съм я по чл. 111 от КТ (работа при друг работодател) на 8-часов работен ден...

Ремонт на стоки

Направени са разходи за поправка - ремонт на стоки, как да ги отнеса: като разход или като увеличение на себестойността? Според НСС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси стоково-материалните запаси се отчитат по доставна стойност, освен ако нетн...

Смърт на съдружник в събирателно дружество

Един от съдружниците на СД е починал през м. декември 2017 г. (СД е било образувано от 3 лица). Наследниците на починалия съдружник се отказали да го унаследят като членове на СД и за това СД се е пререгистрирало с останалите 2-ма съдружници. Към мом...

Трудов стаж за времето на отпуск за отглеждане на малко дете

Учителка с трудов стаж 5 години ползва отпуски за отглеждане на дете до навършване на две годишна възраст. Какъв клас да й се начисли при завръщане на работа след отпуските - 5 или 7 години? Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и пр...

Справочник

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ

Агенция по заетостта В кръга на лицата, за които законодателят е определил специален режим на здравно осигуряване, с който се цели облекчение, като е предвидил вноските им за здравно осигуряване да са за сметка на държавния бюджет, ако не са осигуре...

Процедура за регистрация на сезонна заетост до 90 дни на работници - граждани на трети държави

Агенция по заетостта За сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на календарната година се извършва регистрация в Агенция по заетостта (АЗ) въз основа на подадена от работодателя декларация и при спазване изискването на чл. 24л от Закона за...

Справочна информация бр. 37/2019

Централни валутни курсове за периода 04.10. - 10.10.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...