Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.
Законодателство

Новите акценти в Наредба № Н-18 от 2006 г.

В настоящото изложение ще разгледаме най-новите промени в актуалната и доста коментирана Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които...

Държавен вестник

ДВ, бр. 74 от 20.9.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за...

ДВ, бр. 75 от 24.9.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г. 2. Решение по Годишен доклад за дейността на Държавна агенция “Национална сигурност” за 2...

Въпроси и отговори

Доставка на финансови услуги

Фирма “А” дължи 100 000 лв. на фирма “Б” . Фирма “Б” дължи на фирма “В” 38 000 лв. Фирма “В” си продава вземането на фирма “Д” . Сключва се договор за цесия, където “Б” е цедент и прехвърля част от вземането си от фирма “А” в размер на 38 000 лв към фирма “Д” (цесионер). Т.е. към...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 37/2019 г.

Дело C‑648/16, решение от 21 ноември 2018 г. страни: Fortunata Silvia Fontana срещу Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria, Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС. Г‑жа Фонтана е данъчно задължено лице по ДДС, което е обект на произв...

Зачитане на трудов стаж, придобит при предишен работодател

Работник, който е работил като шофьор и механик, се пенсионира и отново постъпва на работа в същото предприятие като механик. Ще му се отчете ли трудовият стаж преди пенсионирането при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? При сключване...

Здравно осигуряване на пенсионер, който упражнява свободна професия

Лице, упражняващо свободна професия, продължава да упражнява дейността си след пенсиониране, но инцидентно - няколко пъти годишно по няколко дни. Не се осигурява за ДОО. Може ли да внася здравни осигуровки само за дните, в които упражнява дейност? И съответно може ли да подава Д1...

Изчисляване на неустойка

Фирма “А” с регистрация по ДДС и прилагаща МСС има сключен консултантски договор с фирма “Б”, също регистрирана по ДДС. Съгласно сключения договор между двете фирми фирма “Б” е задължена в срок от 30 дни да изготви и предостави на фирма “А” определен доклад. Цената на възложената...

Командироване на чужденец, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България

Какви документи трябва да съпътстват служител, който искаме да назначим на трудов договор в българско дружество? Необходимо ли е в частност лицето да притежава специален/допълнителен документ/разрешение, с който да може работи на територията на ЕС, независимо от факта, че е нает ...

Отписването на трудносъбираеми и несъбираеми вземания

Имаме несъбираеми вземания от м. 07.2015 г. Изпращани са покани от адвокат, но досега няма резултат. Как и кога ще се отпишат тези вземания (те стоят в сметка “Клиенти над 1 г.) и ще се преобразува ли финансовият резултат за годината, в която могат да се отпишат, или през годинат...

Ползване на платен годишен отпуск от учители

Отскоро съм директор на обединено детско заведение. Тъй като има противоречиви мнения, моля да ми отговорите на следния въпрос: как следва да се ползва платеният годишен отпуск от учителите и директорите на детските заведения - за календарна или за учебна година? Според чл. 155,...

Работа по допълнителен трудов договор

Учител работи на основен трудов договор. Ползва неплатен отпуск до 31.05.2020 г. Кандидатствала е за обявеното от мен учителско място за времето на неплатен отпуск. Назначила съм я по чл. 111 от КТ (работа при друг работодател) на 8-часов работен ден. Договорът е регистриран в НА...

Ремонт на стоки

Направени са разходи за поправка - ремонт на стоки, как да ги отнеса: като разход или като увеличение на себестойността? Според НСС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси стоково-материалните запаси се отчитат по доставна стойност, освен ако нетната им реализуема стойност е п...

Смърт на съдружник в събирателно дружество

Един от съдружниците на СД е починал през м. декември 2017 г. (СД е било образувано от 3 лица). Наследниците на починалия съдружник се отказали да го унаследят като членове на СД и за това СД се е пререгистрирало с останалите 2-ма съдружници. Към момента все още не е разпределен ...

Трудов стаж за времето на отпуск за отглеждане на малко дете

Учителка с трудов стаж 5 години ползва отпуски за отглеждане на дете до навършване на две годишна възраст. Какъв клас да й се начисли при завръщане на работа след отпуските - 5 или 7 години? Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се изчислява ...

Справочник

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ

Агенция по заетостта В кръга на лицата, за които законодателят е определил специален режим на здравно осигуряване, с който се цели облекчение, като е предвидил вноските им за здравно осигуряване да са за сметка на държавния бюджет, ако не са осигурени на друго основание, са вклю...

Процедура за регистрация на сезонна заетост до 90 дни на работници - граждани на трети държави

Агенция по заетостта За сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на календарната година се извършва регистрация в Агенция по заетостта (АЗ) въз основа на подадена от работодателя декларация и при спазване изискването на чл. 24л от Закона за чужденците в Република Българ...

Справочна информация бр. 37/2019

Централни валутни курсове за периода 04.10. - 10.10.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...