Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.
Законодателство

Новите акценти в Наредба № Н-18 от 2006 г.

В настоящото изложение ще разгледаме най-новите промени в актуалната и доста коментирана Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 74 от 20.9.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. 3. Закон за измен...

ДВ, бр. 75 от 24.9.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г. 2. Решение по Годишен доклад за дейността на Държавна агенц...

Въпроси и отговори

Доставка на финансови услуги

Фирма “А” дължи 100 000 лв. на фирма “Б” . Фирма “Б” дължи на фирма “В” 38 000 лв. Фирма “В” си продава вземането на фирма “Д” . Сключва се договор за цесия, където “Б” е цедент и прехвърля част от вземането си от фирма “А” в размер на 38 000 лв към ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 37/2019 г.

Дело C‑648/16, решение от 21 ноември 2018 г. страни: Fortunata Silvia Fontana срещу Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria, Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС. Г‑жа Фонтана е данъчно задължено лице п...

Зачитане на трудов стаж, придобит при предишен работодател

Работник, който е работил като шофьор и механик, се пенсионира и отново постъпва на работа в същото предприятие като механик. Ще му се отчете ли трудовият стаж преди пенсионирането при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и проф...

Здравно осигуряване на пенсионер, който упражнява свободна професия

Лице, упражняващо свободна професия, продължава да упражнява дейността си след пенсиониране, но инцидентно - няколко пъти годишно по няколко дни. Не се осигурява за ДОО. Може ли да внася здравни осигуровки само за дните, в които упражнява дейност? И ...

Изчисляване на неустойка

Фирма “А” с регистрация по ДДС и прилагаща МСС има сключен консултантски договор с фирма “Б”, също регистрирана по ДДС. Съгласно сключения договор между двете фирми фирма “Б” е задължена в срок от 30 дни да изготви и предостави на фирма “А” определен...

Командироване на чужденец, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България

Какви документи трябва да съпътстват служител, който искаме да назначим на трудов договор в българско дружество? Необходимо ли е в частност лицето да притежава специален/допълнителен документ/разрешение, с който да може работи на територията на ЕС, н...

Отписването на трудносъбираеми и несъбираеми вземания

Имаме несъбираеми вземания от м. 07.2015 г. Изпращани са покани от адвокат, но досега няма резултат. Как и кога ще се отпишат тези вземания (те стоят в сметка “Клиенти над 1 г.) и ще се преобразува ли финансовият резултат за годината, в която могат д...

Ползване на платен годишен отпуск от учители

Отскоро съм директор на обединено детско заведение. Тъй като има противоречиви мнения, моля да ми отговорите на следния въпрос: как следва да се ползва платеният годишен отпуск от учителите и директорите на детските заведения - за календарна или за у...

Работа по допълнителен трудов договор

Учител работи на основен трудов договор. Ползва неплатен отпуск до 31.05.2020 г. Кандидатствала е за обявеното от мен учителско място за времето на неплатен отпуск. Назначила съм я по чл. 111 от КТ (работа при друг работодател) на 8-часов работен ден...

Ремонт на стоки

Направени са разходи за поправка - ремонт на стоки, как да ги отнеса: като разход или като увеличение на себестойността? Според НСС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси стоково-материалните запаси се отчитат по доставна стойност, освен ако нетн...

Смърт на съдружник в събирателно дружество

Един от съдружниците на СД е починал през м. декември 2017 г. (СД е било образувано от 3 лица). Наследниците на починалия съдружник се отказали да го унаследят като членове на СД и за това СД се е пререгистрирало с останалите 2-ма съдружници. Към мом...

Трудов стаж за времето на отпуск за отглеждане на малко дете

Учителка с трудов стаж 5 години ползва отпуски за отглеждане на дете до навършване на две годишна възраст. Какъв клас да й се начисли при завръщане на работа след отпуските - 5 или 7 години? Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и пр...

Справочник

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ

Агенция по заетостта В кръга на лицата, за които законодателят е определил специален режим на здравно осигуряване, с който се цели облекчение, като е предвидил вноските им за здравно осигуряване да са за сметка на държавния бюджет, ако не са осигуре...

Процедура за регистрация на сезонна заетост до 90 дни на работници - граждани на трети държави

Агенция по заетостта За сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на календарната година се извършва регистрация в Агенция по заетостта (АЗ) въз основа на подадена от работодателя декларация и при спазване изискването на чл. 24л от Закона за...

Справочна информация бр. 37/2019

Централни валутни курсове за периода 04.10. - 10.10.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...