Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 38, 21 - 27 октомври 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 21 - 27 октомври 2019 г.
Законодателство

Годишен финансов отчет и приложенията към него

Всяко едно годишно счетоводно приключване е свързано с изготвянето на годишния финансов отчет. За целта всяко едно предприятие следва да се съобрази както с изискванията на Закона за счетоводството, така и със съответните приложими счетоводни стандар...

Новите акценти в Наредба № Н-18 от 2006 г.

В настоящото изложение ще разгледаме най-новите промени в актуалната и доста коментирана Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им ...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, като в преходните разпоредби измениха Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, като в преходните разпоредби измениха Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен п...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), с които се изменят преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), с които се изменят преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Възложителите започват да изпълняват задължението за използван...

Министерски съвет

Правителството одобри изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ

Правителството одобри изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). С цел намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица, които инициират процедура по сертифициране по ред...

Правителството прие изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Правителството прие изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Причините за предложената промяна в правилника са свързани...

Държавен вестник

ДВ, бр. 76 от 27.9.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост. 2. Закон за ратифициране на Анекс към Р...

ДВ, бр. 77 от 1.10.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за работата на Народното събрание през октомври 2019 г. 2. Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. 3. Решение за създа...

ДВ, бр. 78 от 4.10.2019 г.

Националната здравноосигурителна каса издаде Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Министърът на вътрешните работи издаде: 1. Наредба № 8121з-1059 от 26 септември 2019 ...

Въпроси и отговори

Договор за повишаване на квалификацията

Възнамерявам да кандидатствам за повишаване на квалификацията си. Необходимо ли е да сключа договор за това с основния си работодател? Какви са правата и задълженията на страните по такъв договор? Чл. 234 от Кодекса на труда предоставя възможност на...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 38/2019 г.

Дело C‑153/17, решение от 18 октомври 2018 г. страни: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу Volkswagen Financial Services (UK) Ltd Предмет на спора са режийните разноски - правото на приспадане на ДДС. “А” е финансово дружес...

Зачитане на осигурителен стаж на ЕТ при определяне на трудовия стаж

Едноличен търговец се е осигурявал пред ДОО и има заверена осигурителна книжка. Има ли право този стаж да му се признае при определяне на възнаграждението за трудов стаж и професионален опит при последващо назначаване по трудов договор? При определя...

Отписване на откраднат автомобил

Откраднаха автомобила на управителя на фирмата. Докато тече разследването по случая, не мога да го отпиша от ДМА, с какво операция мога да го прехвърля в група 40 и с коя стойност? След получаването на протокол от полицията за извършване на кражбата...

Постъпване на работа след придобито право на пенсия

Може ли лице, придобило пенсия за осигурителен стаж и възраст, да бъде назначено на трудов договор в бюджетна организация? Трудовото ни законодателство не ограничава правото на полагане на труд по трудово правоотношение с максимална възраст. Придоби...

Първоначално признаване на ДМА

Трябва да въведа като ДМА нов автомобил. Той ще бъде използван от управителя на фирмата и всеки месец ще си начислявам лично ползване. Въпросът ми е с коя стойност да го въведа като ДМА с ДДС или без, като няма да си призная ДДС-то за покупката на ав...

Финансова подкрепа за хора с увреждания

Получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО. С разпореждане на НЕЛК ми е определена 100% увреденост с чужда помощ. С разпореждане на ръководителя на “Пенсионно осигуряване” ТП на НОИ София-град считано от 01.01.2019 г. е прекрате...

Цесионна сделка

Фирма изкупува вземане на физическо лице, което представлява дадени парични вноски в друга фирма. Вземането е в размер на 9000 лв., а цената, за която е изкупено, е 4000 лв., платени в брой от фирмата на физическото лице. Разликата от 5000 лв. в коя ...

Справочник

Използването на Централизираната автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки” ще бъде поетапно по групи възложители

Агенция за обществени поръчки Народното събрание прие изменение в Закона за обществените поръчки. Промените са свързани със задължението за използване на Централизираната автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП...

Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски и възстановяване на здравноосигурителни права

Национална агенция за приходите В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, които пребивават за по-дълъг период в чужбина. Дадена е възможност на тези лица при определени условия да бъдат...

Справочна информация бр. 38/2019

Централни валутни курсове за периода 11.10. - 17.10.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...