Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 38, 21 - 27 октомври 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 21 - 27 октомври 2019 г.
Законодателство

Годишен финансов отчет и приложенията към него

Всяко едно годишно счетоводно приключване е свързано с изготвянето на годишния финансов отчет. За целта всяко едно предприятие следва да се съобрази както с изискванията на Закона за счетоводството, така и със съответните приложими счетоводни стандарти - НСС или МСФО. Когато разг...

Новите акценти в Наредба № Н-18 от 2006 г.

В настоящото изложение ще разгледаме най-новите промени в актуалната и доста коментирана Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, като в преходните разпоредби измениха Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, като в преходните разпоредби измениха Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С още три месеца да б...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), с които се изменят преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), с които се изменят преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Възложителите започват да изпълняват задължението за използване на централизираната електрон...

Министерски съвет

Правителството одобри изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ

Правителството одобри изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). С цел намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица, които инициират процедура по сертифициране по реда на Правилника за прилагане н...

Правителството прие изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Правителството прие изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Причините за предложената промяна в правилника са свързани с практически проблеми в него...

Държавен вестник

ДВ, бр. 76 от 27.9.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост. 2. Закон за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проек...

ДВ, бр. 77 от 1.10.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за работата на Народното събрание през октомври 2019 г. 2. Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. 3. Решение за създаване на Временна комисия за пр...

ДВ, бр. 78 от 4.10.2019 г.

Националната здравноосигурителна каса издаде Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Министърът на вътрешните работи издаде: 1. Наредба № 8121з-1059 от 26 септември 2019 г. за условията и реда за изпл...

Въпроси и отговори

Договор за повишаване на квалификацията

Възнамерявам да кандидатствам за повишаване на квалификацията си. Необходимо ли е да сключа договор за това с основния си работодател? Какви са правата и задълженията на страните по такъв договор? Чл. 234 от Кодекса на труда предоставя възможност на страните по трудовото правоот...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 38/2019 г.

Дело C‑153/17, решение от 18 октомври 2018 г. страни: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу Volkswagen Financial Services (UK) Ltd Предмет на спора са режийните разноски - правото на приспадане на ДДС. “А” е финансово дружество, което е изцяло притежаван...

Зачитане на осигурителен стаж на ЕТ при определяне на трудовия стаж

Едноличен търговец се е осигурявал пред ДОО и има заверена осигурителна книжка. Има ли право този стаж да му се признае при определяне на възнаграждението за трудов стаж и професионален опит при последващо назначаване по трудов договор? При определяне размера на допълнителното в...

Отписване на откраднат автомобил

Откраднаха автомобила на управителя на фирмата. Докато тече разследването по случая, не мога да го отпиша от ДМА, с какво операция мога да го прехвърля в група 40 и с коя стойност? След получаването на протокол от полицията за извършване на кражбата от неизвестен извършител оста...

Постъпване на работа след придобито право на пенсия

Може ли лице, придобило пенсия за осигурителен стаж и възраст, да бъде назначено на трудов договор в бюджетна организация? Трудовото ни законодателство не ограничава правото на полагане на труд по трудово правоотношение с максимална възраст. Придобиването на право на пенсия за о...

Първоначално признаване на ДМА

Трябва да въведа като ДМА нов автомобил. Той ще бъде използван от управителя на фирмата и всеки месец ще си начислявам лично ползване. Въпросът ми е с коя стойност да го въведа като ДМА с ДДС или без, като няма да си призная ДДС-то за покупката на автомобила? Съгласно параграф 4...

Финансова подкрепа за хора с увреждания

Получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО. С разпореждане на НЕЛК ми е определена 100% увреденост с чужда помощ. С разпореждане на ръководителя на “Пенсионно осигуряване” ТП на НОИ София-град считано от 01.01.2019 г. е прекратена получаваната от мен социалн...

Цесионна сделка

Фирма изкупува вземане на физическо лице, което представлява дадени парични вноски в друга фирма. Вземането е в размер на 9000 лв., а цената, за която е изкупено, е 4000 лв., платени в брой от фирмата на физическото лице. Разликата от 5000 лв. в коя счетоводна сметка се осчетовод...

Справочник

Използването на Централизираната автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки” ще бъде поетапно по групи възложители

Агенция за обществени поръчки Народното събрание прие изменение в Закона за обществените поръчки. Промените са свързани със задължението за използване на Централизираната автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП). То ще се реализира по графи...

Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски и възстановяване на здравноосигурителни права

Национална агенция за приходите В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, които пребивават за по-дълъг период в чужбина. Дадена е възможност на тези лица при определени условия да бъдат освободени от задължението за...

Справочна информация бр. 38/2019

Централни валутни курсове за периода 11.10. - 17.10.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...