начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2019 г.
Писма и указания

№ 20-00-163 от 16.05.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност и Правилника за прилагане на ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-163/23.04.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане ...

№ 20-00-200 от 11.06.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-200/20.05.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В запитването не...

№ 23-22-901 от 23.05.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване

В дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-901/03.05.2019 г. и допълнение към него с вх. №23-22-901/09.05.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряв...

№ 53-04-630 от 19.06.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Спогодбата между Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-630/05.06.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата между Република Българ...

№ 53-04-660 от 28.06.2019 г. Относно: Право на данъчен кредит за начислен ДДС при внос от САЩ

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-660/13.06.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена ...

№ 94-00-177 от 09.08.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност и осигурителното законодателство.

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № …………/25.07.2019 г. в Дирекция ОДОП …………, давам следното становище: Описвате, че като физическо лице сте сключили трейдинг споразумение с фирма на Кайманските острови, която няма VAT номер за Европейски...

№ 96-00-116 от 03.06.2019 г. Относно: Определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход съгласно приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. с вх. № ………./17.05.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка със сключен договор ...

Анотации

Заместване на служител

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Може ли да се назначи служител на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ за заместване на служител, който изпълнява длъжността на друг ...

Междуфирмени заеми

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество предоставя и получава краткосрочни парични заеми към и от други български фирми, които са свързани лица по смисъла на ЗКПО. 1. Как се третират по ЗКПО лихвите по м...

Отпуск на работници/служители при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Има ли нормативна пречка, служител работещ на график и сумирано изчисляване на работното време да е дежурен в деня след изтичане на ...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: През месец март 2020 г. ще навърша 66 години и 6 месеца. Разбрах, че мога да се пенсионирам тогава, въпреки недостатъчен стаж. При у...

Право на отпуск, при условията на чл. 169 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Специализант, съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, назначен на трудов дого...

Право на финансов стимул - за транспорт или за квартира

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Учител съм в училище в град София, и имам настоящ адрес в гр. София. Постоянният ми адрес е в провинцията. Имам ли право на финансов...

Ред и условия за наемане на граждани от трети държави на територията на Република България

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Имам строителна фирма. Искам да наема майстори от Узбекистан. Какво трябва да направя, за да могат те да получат работна виза? Редъ...

Режим на имуществени отношения между съпрузи

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Къде и кой вписва какъв режим на имуществени отношения между съпрузи е избран? Действащият Семеен кодекс (СК) влезе в сила от 1 октомври 2009 г. Именно в него бе предвидено, че ще има вече тр...

Сключване на безсрочен трудов договор с чужденец-гражданин на Грузия

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Допустимо ли е сключване на безсрочен трудов договор с чужденец-гражданин на Грузия, получил разрешение за достъп до пазара на труда...

Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", отговарят на въпроса: Общо събрание в училището, в което работя, реши да не се разпределят, начисляват и изплащат СБКО. Как се обжалва решението, пред ког...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2019 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от...

Държавен вестник в бр. 21 от 2019 г.

ДВ, бр. 47 от 14.6.2019 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителс...

Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица по електронен път

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че подаването на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) може да бъде извършено и по електронен път. Това става чрез електронната администр...

Публикувани са новите искания за суспендиране на митата

Агенция „Митници” На страницата на Агенция ”Митници” са публикувани новите искания за суспендиране на митата, чието обсъждане започва в Европейската комисия от месец май. Те могат да бъдат консултирани в рубриката Информация за бизнеса/Митническа де...

Справочна информация бр. 21/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 24 октомври 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...