начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 43, 25 ноем. - 1 декември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 25 ноем. - 1 декември 2019 г.
Законодателство

Приложима ли е нулева данъчна ставка при доставка за лице, установено в държава членка, при междинна доставка за лице, установено в трета страна

В стопанската практика на българските фирми стават все по чести сделките, при които по силата на търговско споразумение с клиенти, установени в трети страни, те участват в търговски операции в качеството си на доставчици на стоки, изпращани до лица, ...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме. Предлага се въвеждане в българското законодателство на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г.

Народното събрание прие Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобива...

ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 252 за награждаване на архимандрит Амвросий - игумен на манастир “Свети Великомъченик Георги Зограф” в Света гора, с орден “Стара планина” първа степен. Министърът на транспорта, информационните технологии и с...

Въпроси и отговори

Задължение за издаване на касов бон при онлайн търговията

Имаме онлайн магазин, който получава приходите си с наложен платеж само по банкова сметка. “Еконт” искат да им бъде предоставено пълномощно, за да превеждат парите. Следва ли да има касов апарат в връзка с промените в Закона за пощенските услуги, че ...

Място на изпълнение на доставката на стока и услуга по транспорт

Продаваме стока на фирма, регистрирана в България по ДДС с български ДДС номер, но стоката ще се транспортира до Гърция за сметка на купувача - българска фирма с български ДДС номер. Фактурите за стоката и транспорта следва да ли бъдат с начислен ДДС...

Определяне на място на стопанска дейност

Фирма, регистрирана по ДДС както в България, така и в Германия. Има наета площ в логистичен център в Германия, където се съхранява нейна стока. За съхранението и експедирането на стоките при тяхната продажба фирмата, собственик на логистичния цент...

Осигурителни вноски на земеделски производител

Земеделски производител - физическо лице, има нает на работа работник. Може ли в платежното нареждане за осигурителните вноски те да се впишат като сборна сума, тъй като ЕГН на земеделския производител съвпада с кода по БУЛСТАТ? Аз считам, че може о...

Отстраняване на фундаментални счетоводни грешки

Дружество продава сграда, която не е отразена счетоводно. Преди 12 години е сключен договор със строителна фирма, тя е изпълнила задълженията по договора, сградата е получила разрешение за използване, строителната фирма е издала фактура. Фактурата не...

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по трудови и служебни правоотношения

Както и в другите небюджетни предприятия, към края на всеки месец (разглеждан като самостоятелен отчетен период) за положения труд от персонала, нает по трудови правоотношения в БО, съгласно разпоредбите на КТ1 работодателят трябва да извърши начисля...

Прекратяване на трудов договор от служителка в майчинство

Жена с трудов договор към 08.10.2019 г. е в майчинство. На 24.01.2020 г. детето навършва 2 години. Може ли преди двете години да прекрати трудовия договор, без прекъсване в осигуряването, за да упражнява дейност като самоосигуряващо се лице в ЕООД и...

Признаване на разходи

ЕТ е погасил фирмено задължение към финансова институция чрез заложен апартамент - лична собственост на физическото лице. ЕТ е регистриран по ЗДДС. Във връзка с погасяването на заема има разходи, свързани с комисионна услуга на посредници за продажба...

Трудов договор по чл. 114 от КТ

Какво е по-различно при трудовите договори по чл. 114 от КТ? Трудовият договор за работа през определени дни от месеца е уреден в чл. 114 КТ (трудов договор за работа през определени дни от месеца) и макар че по-често се сключва като договор за допъ...

Трудов стаж за времето на отглеждане на малко дете от студентка без трудов договор

През време на следването студентка ражда и отглежда малко дете. Отчита ли се това време при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? На основание чл. 354, ал. 1, т. 6 от КТ времето, през което, без да е същест...

Уреждане на отношенията между търговските дружества и лицата, които ги представляват

Възможно ли е управителят в ООД да бъде назначен на трудов договор, като се има предвид, че отговаря на всички условия за сключване на трудов договор по КТ? Управителят е с дял 50%, съдружник А 40% (физическо лице), съдружник Б 10% дял (юридическо ли...

Фирма, прекратена с ликвидация

Какви са задълженията на фирма, прекратена с ликвидация, която не е осъществявала дейност през 2019 г., на основание чл. 162, ал. 1 от ЗКПО? Трябва ли фирмата да подава декларация за неактивност в ТР и в какъв срок? Попадайки в хипотезата на чл. 162...

Справочник

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г. Държавен фонд “Земеделие” На основание чл. 27, ал. 9 и чл. 20а, ал. 1 и 2 от Закона за подпомагане на зем...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2020 г.

(Заповед № РД 05-679/03.10.2019 г.) Национална агенция за приходите I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2020 г.: 1. За поток “Изпраща­ния” - 290 000 (двеста и деветдесет хиляди) лева 2. За поток “При­сти­гания” - 470 000 (четиристот...

Справочна информация бр. 43/2019

Централни валутни курсове за периода 15.11. - 21.11.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Често задавани въпроси във връзка с мерките срещу изпирането на пари

Държавна агенция “Национална сигурност” Въпрос: Кои лица попадат в категорията “търговец на едро”?: Отговор: В действащата нормативна уредба няма единно понятие за “търговия на едро”. Безспорно посочването на “търговия на едро” като част от предмет...