Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 22, 15 - 30 ноември 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 15 - 30 ноември 2019 г.
Писма и указания

№ 20-21-53 от 18.06.2019 г. Относно: Получена фактура от лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за наем и задължение за подаване на декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-53 от 11.06.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена фактура по договор за наем и задължение за подаване на декларация по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите ...

№ 23-22-698 от 15.05.2019 г. Относно: регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС при полагане на личен труд в дружество

В запитването е изложена следната фактическа обстановка. Основният предмет на дейност на юридическо лице е свързан с IT консултации и разработване на софтуер. Дружеството няма наети лица по трудови правоотношения. Съгласно решение на едноличния собственик, последният в качеството...

№ 24-39-27 от 15.05.2019 г. Относно: становище по въпроси, свързани с прилагането на чл. 213 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), поставени от банка „………..“ АД

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-27/14.02.2019 г., са поставени следните въпроси: 1. Когато клиентът на банката получава суми от няколко източника, как следва да бъде определян размерът на несек...

№ 53-00-49 от 09.07.2019 г. Относно: Прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-49/19.06.2019 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДД...

№ 53-04-644 от 21.06.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъка върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-644/07.06.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). В запитванет...

№ 94-00-185 от 27.08.2019 г. Относно: Третиране на дейността на фирма, съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-185 от 13.08.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка, американска фирма – спедитор, със седалище и адрес на управление в САЩ, и извършваща превоз на товари само на територията на САЩ, желае да сключи договор за по...

№ 96-00-149 от 24.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на стоки онлайн

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-149 от 24.06.2019 г., относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на стоки онлайн. Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас юридическо лице осъществя...

№ М-26-М-53 от 27.05.2019 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършена доставка на спедиторска услуга и получена доставка на услуга по транспорт на стоки

В Централно управление на НАП, с вх. № ……… е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: …….. ЕООД (българско дружество) е регистрирано за целите на ЗДДС лице, което възнамерява да извърши посредническа дейност при транспортна услуга на стока, изпр...

Анотации

Дружество регистрирано по ДДС закупува лек автомобил втора употреба

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил втора употреба от Румъния. Във фактурата няма начислен ДДС. Дружеството е получило заем от дружество от Ирландия за придобиването. 1. Трябва ли фир...

Кандидатстване по мерки за насърчаване на заетостта

Експерти от Дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" отговарят на въпроса: Исках да кандидатствам за еднократна помощ за започване на нов бизнес в гр. Девин, но от Агенцията по заетостта ми отговориха, че парите, предвидени по това финансиране вече са пренасочен...

Облагане доходи от продажба на картини

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество изкупува картини на студенти и ги продава в търговския си обект. Картините не се изработват по предварителна поръчка. 1. Трябва ли студентите – художници да издават документ за получения доход ...

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ползвах 280 дни непрекъснат отпуск по болест. Не се чувствам готова да се върна на работа. Има ли право работодателят да откаже ползване на отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ? От зап...

Прекратяване на трудов договор

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Баща ми е с ТЕЛК 75% с облекчени условия на труд. Но във фирмата не искат да му облекчат работа нито му предлагат друга, а го карат да пише молба за напускане по чл. 327, ал. 1, т...

Свидетелски показания при граждански дела

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Знам, че по наказателни дела има различни варианти, в които може да се откаже да се свидетелства. Възможно ли е това и по граждански дела? В действащия Граждански процесуален кодекс (ГПК) изрично е записано, че свидетеля...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември 2019 г.

До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 22 от 2019 г.

ДВ, бр. 52 от 2.7.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда Министерски съвет Постановление № 156 от 27 юни 2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата Министерство на финан...

Осигурителен календар за декември 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 октомври - 8 ноември 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...