Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.
Писма и указания

№ 20-00-181 от 04.06.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-181/13.05.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подох...

№ 20-21-68 от 12.08.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване на лице с двойно гражданство, което пребивава постоянно, работи и се осигурява в Люксембург, ще упражнява дейност като самоосигуряващо се лице в България.

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………….. с вх. № ……../30.07.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Лице с двойно гражданство, п...

№ 20-31-18 от 09.10.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……./26.09.2019 г., Ви уведомявам следното: Във връзка с изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособнос...

№ 3-1267 от 02.08.2019 г. Относно: Корекция на ползван данъчен кредит във връзка с брак на дълготраен актив съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „Д“ ЕООД бракува дълготраен материален актив /ДМА/ - билборд с балансова стойност 900 лв., отчетна стойност 8 800 лв. и набрана до момента амортизация 7 900 лв. Посочено е, че активът е закупен през 2008 г., като през ...

№ 3-1368 от 28.08.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получен бонус за реализиран оборот съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А“ ЕООД е дружество с предмет на дейност търговия на дребно предимно с хранителни стоки и притежава един обект, находящ се в гр. К. Производител на бира – „В“ АД, доставя стоката като бонус и за сделката издава фактур...

№ 67-00-3 от 05.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставяни от училище услуги, свързани със занимания по интереси

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и прието с вх. № 67-00-3 от 11.04.2019 г., е представена следната фактическа обстановка: Дружество (училище), регистрирано по ЗДДС лице, е вписано в регистъра на институциите в системата на предучилищното и учили...

№ 94-00-184 от 19.08.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-184/13.08.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Към настоящия момент сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, като изв...

№ 96-00-211 от 17.09.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-211/ 29.08.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „…….“ е сдружение с нестопанска цел, която действа в обществена полза. Основната цел е охрана, зар...

Анотации

Включване на премии в обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: При обезщетение по чл. 222 ал. 3 в размер на 6 брутни заплати и начислена годишна премия в предходния базов месец цялата сума ли се вк...

Заплащане на извънредния и нощния труд

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: По какви правила и колко повече се плащат извънредният и нощният труд? Действащият в момента Кодекс на труда определя, че извънреден е "трудът, който се полага по разпореждане или със знание...

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: При командироване на работници от българско дружество в рамките на предоставяне на услуги в Белгия, кой работен календар се прилага - ...

Максимална продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Има ли законово регламентиране часовата равностойност на договор пълен щат, въз основа на която да се определя възможността за сключва...

Обезщетение по чл. 222 ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Ако лице е работило от 01.02.08 г. до 09.11.11 г. при второстепенен разпоредител на община като работник и от 09.11.11 г. до 25.10.201...

Парично обезщетение за безработица

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: На 07.12.2015 г. започвам да взимам парично обезщетение за безработица, което трябва да продължи 4 месеца, съответно до 06.04.2016 г. ...

Право на осигурена майка да получава парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечната му възраст за остатъка до 410 дни и правото на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване 2-годишната му възраст

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: По майчинство съм и детето ми е прието в детска ясла. Трябва да започне да посещава от 14.11.2019 г.(на 11 месеца ще е). 1. До кога имам право да се в...

Топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощен труд

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предметът на дейност на дружество е охрана на физически лица, на сгради, на имущество на физически и юридически лица, стопански обекти. Дружеството е с непрекъснат режим на ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември 2019 г.

До 20-ти декември: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти декември: ЗДДФЛ 1. Внасяне ...

До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им за 5 години напред

Национална агенция за приходите Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 година, напомнят от Национална агенция за приходите. Правото на избор се упражняв...

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

Национална агенция за приходите До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца. Две...

Държавен вестник в бр. 23 от 2019 г.

ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална с...

Справочна информация бр. 23/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 -25 ноември 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...