Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 31 декември 2019 г.
Писма и указания

№ 20-00-181 от 04.06.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-181/13.05.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактиче...

№ 20-21-68 от 12.08.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване на лице с двойно гражданство, което пребивава постоянно, работи и се осигурява в Люксембург, ще упражнява дейност като самоосигуряващо се лице в България.

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………….. с вх. № ……../30.07.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Лице с двойно гражданство, пребивава постоянно в Люксембур...

№ 20-31-18 от 09.10.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № ……./26.09.2019 г., Ви уведомявам следното: Във връзка с изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност по представен болничен лист ...

№ 3-1267 от 02.08.2019 г. Относно: Корекция на ползван данъчен кредит във връзка с брак на дълготраен актив съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „Д“ ЕООД бракува дълготраен материален актив /ДМА/ - билборд с балансова стойност 900 лв., отчетна стойност 8 800 лв. и набрана до момента амортизация 7 900 лв. Посочено е, че активът е закупен през 2008 г., като през месец май същата година е упра...

№ 3-1368 от 28.08.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получен бонус за реализиран оборот съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А“ ЕООД е дружество с предмет на дейност търговия на дребно предимно с хранителни стоки и притежава един обект, находящ се в гр. К. Производител на бира – „В“ АД, доставя стоката като бонус и за сделката издава фактура. Търговският представител на...

№ 67-00-3 от 05.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на предоставяни от училище услуги, свързани със занимания по интереси

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и прието с вх. № 67-00-3 от 11.04.2019 г., е представена следната фактическа обстановка: Дружество (училище), регистрирано по ЗДДС лице, е вписано в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно чл...

№ 94-00-184 от 19.08.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-184/13.08.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Към настоящия момент сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, като извършвате определена работа по в...

№ 96-00-211 от 17.09.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-211/ 29.08.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „…….“ е сдружение с нестопанска цел, която действа в обществена полза. Основната цел е охрана, зарибяване, почистване на язовири...

Анотации

Включване на премии в обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: При обезщетение по чл. 222 ал. 3 в размер на 6 брутни заплати и начислена годишна премия в предходния базов месец цялата сума ли се включва в базата за обезщетениет...

Заплащане на извънредния и нощния труд

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: По какви правила и колко повече се плащат извънредният и нощният труд? Действащият в момента Кодекс на труда определя, че извънреден е "трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на...

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: При командироване на работници от българско дружество в рамките на предоставяне на услуги в Белгия, кой работен календар се прилага - българския или белгийския - за...

Максимална продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Има ли законово регламентиране часовата равностойност на договор пълен щат, въз основа на която да се определя възможността за сключване на основен трудов договор н...

Обезщетение по чл. 222 ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Ако лице е работило от 01.02.08 г. до 09.11.11 г. при второстепенен разпоредител на община като работник и от 09.11.11 г. до 25.10.2019 г. като кмет на кметство в о...

Парично обезщетение за безработица

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: На 07.12.2015 г. започвам да взимам парично обезщетение за безработица, което трябва да продължи 4 месеца, съответно до 06.04.2016 г. Но на 31.03.2016 г. се налага ...

Право на осигурена майка да получава парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечната му възраст за остатъка до 410 дни и правото на парично обезщетение за отглеждане на дете до навършване 2-годишната му възраст

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: По майчинство съм и детето ми е прието в детска ясла. Трябва да започне да посещава от 14.11.2019 г.(на 11 месеца ще е). 1. До кога имам право да се водя по майчинство? 2. Може ли,...

Топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощен труд

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Предметът на дейност на дружество е охрана на физически лица, на сгради, на имущество на физически и юридически лица, стопански обекти. Дружеството е с непрекъснат режим на работа, като е въведен 12-часо...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември 2019 г.

До 20-ти декември: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти декември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия д...

До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им за 5 години напред

Национална агенция за приходите Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 година, напомнят от Национална агенция за приходите. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по ...

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

Национална агенция за приходите До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца. Две са декларациите за ползване н...

Държавен вестник в бр. 23 от 2019 г.

ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г...

Справочна информация бр. 23/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 -25 ноември 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...