Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.
Законодателство

Изменения и допълнения в ЗДДС за 2020 г.

С § 30 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., са направени промени и в ЗДДС, чрез които в него се въвеждат нормите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Директива...

Облагаеми доходи от трудови правоотношения

Новият административен ред за отчитане, документиране и доказване на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г., въведен за целите на декларирането по електронен път, доведе до нови отговорности за работодателите и самоосигуряващите се лица...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Народното събрание прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се изменя и Законът за местните данъци и такси. За места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани с една или две звезди или регистрирани ...

Въпроси и отговори

Възможности за предсрочно прекратяване на срочни трудови договори

Срочни трудови договори по чл. 68 КТ и възможностите да бъдат прекратени предсрочно при намиране на работа по чл. 67 КТ. Трудовото законодателство се стреми към гарантирането на стабилност и закрила на работника или служителя, затова и то отдава ясн...

Възстановяване на ДДС

Фирма, регистрирана по ДДС от три години, през които не е извършвала дейност и за този период са подавани празни дневници за покупки и продажби. От месец август фирмата има дейност, първите й продажби са през месец октомври и са ВОД. Следващите прода...

Данъчно третиране на възнагражденията на външни лектори

Българско ЕООД е представител на няколко чуждестранни фирми за стоматологични инструменти и лекарства. Тези продукти са нови за българския пазар и за това е необходимо да се проведат курсове и семинари за обучение на потенциалните потребители. Какви ...

Допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване и обезщетението при уволнение поради пенсиониране

Предстои ми прекратяване на трудовия договор поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следва ли сумата, която е получена при заместване, да влезе при определяне на базата за шесте заплати по чл. 222, ал. 3 КТ? Съгласно чл. 22...

Зачитане на трудов стаж от предишен трудов договор със същия работодател

Работник дълги години работи в предприятието на няколко различни длъжности. Напуска преди две години и сега отново сключва трудов договор за едната от тези длъжности. При определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит...

Извънреден труд

Работя като охранител. Смените са 12-часови - два дни се работи, два дни се почива. Управителят ни иска да даваме и извънредни дежурства в свободните дни. Може ли да ме задължи да полагам извънреден труд? Извънреден е трудът, който се полага по разп...

Издаване на кредитно известие

Допустимо ли е да се издаде кредитно известие (КИ) през месец 12.2019 г. към фактура от месец 09.2019 г.? Префактурирана е в повече ел. енергия на наши наематели. Установено е, че пасантният електромер не е отчитал правилно, вследствие на което са фа...

Осигуряване на управител и съдружници в ООД

Водим фирма “Х” ЕООД, която през месец септември се преобразува в “Х” ООД с управител Д.Г.Н. и съдружници: 1. Д. Г. Н.; 2. К. Д. Н.; 3. Г.Т. Н. и 4. ЕТ “Х”. Кого трябва да осигурявам по договор за управление и кого като самоосигуряващо се лице? Осиг...

Превръщане на договора за заместване на отсъстващ работник в безсрочен договор на заместващия го

Всяко по-продължително отсъствие на работник или служител може да изправи работодателя пред необходимостта от намиране на заместник, който да изпълнява работата на отсъстващия титуляр. При срочния трудов договор за заместване (чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ)...

Субсидиите и формирането на облагаемия оборот по ЗДДС

Регистриран съм като земеделски стопанин. Всяка година подавам общо заявление за подпомагане от ДФЗ и във връзка с това получавам субсидии по различни схеми и мерки. От тях различавам няколко вида: - Схема за единно плащане на площ - може да не съм т...

Справочник

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; 2. ...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. (без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2020 г. - 610,00 лв.) [[app_21235_1]] [[app_21236_2]] [[app_21237_3]] [[app_21238_4]] [[app_21239_5]] Забележки: 1. Минима...

Нови идентификационни номера по ДДС в Нидерландия от 01.01.2020 г. за всички физически лица, извършващи сделки в Европейския съюз

Национална агенция за приходите Всички физически лица, регистрирани по ДДС като данъчно задължени лица, ще получат нов идентификационен номер по ДДС от Нидерландската данъчна и митническа администрация (NTCA). Този номер ще бъде активен, валиден и и...

Справочна информация бр. 1/2020

Централни валутни курсове за периода 13.12. - 20.12.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...