Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.
Законодателство

Изменения и допълнения в ЗДДС за 2020 г.

С § 30 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., са направени промени и в ЗДДС, чрез които в него се въвеждат нормите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО с цел хармонизира...

Облагаеми доходи от трудови правоотношения

Новият административен ред за отчитане, документиране и доказване на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г., въведен за целите на декларирането по електронен път, доведе до нови отговорности за работодателите и самоосигуряващите се лица - платци на такива доходи . В...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Народното събрание прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се изменя и Законът за местните данъци и такси. За места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани с една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма - данъкът...

Въпроси и отговори

Възможности за предсрочно прекратяване на срочни трудови договори

Срочни трудови договори по чл. 68 КТ и възможностите да бъдат прекратени предсрочно при намиране на работа по чл. 67 КТ. Трудовото законодателство се стреми към гарантирането на стабилност и закрила на работника или служителя, затова и то отдава ясно предпочитание на трудовите д...

Възстановяване на ДДС

Фирма, регистрирана по ДДС от три години, през които не е извършвала дейност и за този период са подавани празни дневници за покупки и продажби. От месец август фирмата има дейност, първите й продажби са през месец октомври и са ВОД. Следващите продажби, които ще има, също ще са ...

Данъчно третиране на възнагражденията на външни лектори

Българско ЕООД е представител на няколко чуждестранни фирми за стоматологични инструменти и лекарства. Тези продукти са нови за българския пазар и за това е необходимо да се проведат курсове и семинари за обучение на потенциалните потребители. Какви данъци трябва да начислим за п...

Допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване и обезщетението при уволнение поради пенсиониране

Предстои ми прекратяване на трудовия договор поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следва ли сумата, която е получена при заместване, да влезе при определяне на базата за шесте заплати по чл. 222, ал. 3 КТ? Съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда (...

Зачитане на трудов стаж от предишен трудов договор със същия работодател

Работник дълги години работи в предприятието на няколко различни длъжности. Напуска преди две години и сега отново сключва трудов договор за едната от тези длъжности. При определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит кой стаж ще се признае - цели...

Извънреден труд

Работя като охранител. Смените са 12-часови - два дни се работи, два дни се почива. Управителят ни иска да даваме и извънредни дежурства в свободните дни. Може ли да ме задължи да полагам извънреден труд? Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и бе...

Издаване на кредитно известие

Допустимо ли е да се издаде кредитно известие (КИ) през месец 12.2019 г. към фактура от месец 09.2019 г.? Префактурирана е в повече ел. енергия на наши наематели. Установено е, че пасантният електромер не е отчитал правилно, вследствие на което са фактурирани на наемателя 100,00 ...

Осигуряване на управител и съдружници в ООД

Водим фирма “Х” ЕООД, която през месец септември се преобразува в “Х” ООД с управител Д.Г.Н. и съдружници: 1. Д. Г. Н.; 2. К. Д. Н.; 3. Г.Т. Н. и 4. ЕТ “Х”. Кого трябва да осигурявам по договор за управление и кого като самоосигуряващо се лице? Осигуряването на лицата е свързано...

Превръщане на договора за заместване на отсъстващ работник в безсрочен договор на заместващия го

Всяко по-продължително отсъствие на работник или служител може да изправи работодателя пред необходимостта от намиране на заместник, който да изпълнява работата на отсъстващия титуляр. При срочния трудов договор за заместване (чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ) изпълнението на длъжността се...

Субсидиите и формирането на облагаемия оборот по ЗДДС

Регистриран съм като земеделски стопанин. Всяка година подавам общо заявление за подпомагане от ДФЗ и във връзка с това получавам субсидии по различни схеми и мерки. От тях различавам няколко вида: - Схема за единно плащане на площ - може да не съм точен, но тук влизат отделни пл...

Справочник

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; 2. минимален месечен размер на ос...

Нови идентификационни номера по ДДС в Нидерландия от 01.01.2020 г. за всички физически лица, извършващи сделки в Европейския съюз

Национална агенция за приходите Всички физически лица, регистрирани по ДДС като данъчно задължени лица, ще получат нов идентификационен номер по ДДС от Нидерландската данъчна и митническа администрация (NTCA). Този номер ще бъде активен, валиден и използваем от 1 януари 2020 г. ...

Справочна информация бр. 1/2020

Централни валутни курсове за периода 13.12. - 20.12.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...