Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 1, Януари 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2020 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г.)

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Коефициентите по чл. 73 при годишните корекции на данъчен кредит

По общо правило обект на годишна корекция на ползван данъчен кредит са активи, за които за съответната година са налице: - промяна в размера на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона; - изменение в използването на дълготраен по смисъла на закона акти...

Практико-приложни аспекти при счетоводното отчитане и данъчното третиране на експлоатационните (оперативни) лизингови договори

I. СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ ПО СС 17 ЛИЗИНГ И МСФО 16 ЛИЗИНГ Лизингът е вид финансова сделка, която представлява възмездно предоставяне на правото на временно ползване на движимо или недвижимо имущество. В глава двадесе...

Промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 година, е обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗКПО. Промените в материалния данъчен закон са породени от необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/...

Въпроси и отговори от практиката

Холдингово дружество

Въпрос: Нашата фирма се занимава с търговия. Собствеността на фирмата е 92% чуждо и 8% българско, местонахождението е в гр. София. В момента управителят прави проучване и контакт с наши редовни клиенти с цел закупуване на дялове от няколко от тях поз...

Писма и указания

№ 3-1319 от 19.08.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването дружество „Х“ ЕООД има сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с „У“ ООД, който от своя страна притежава множество отделни имоти, находящи се на територията на различни общини в страната, кат...

Решения на ВАС

Решение № 12991 от 02.10.2019 г. по адм. дело № 4870/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за внасяне и за корпоративен данък по ЗКПО за 2015 г. и лихви за забава. При липса на първични документи за придобиването на 17 бр. МПС, както и установени по данни от КАТ продажби на едни и същи МПС...

Решение № 13227 от 08.10.2019 г. по адм. дело № 4535/2019 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД задължения за ДДС и за закъснителна лихва. По законовата делегация от чл. 62, ал. 5 ЗДДС доказателствените средства за установяване на основанията за освобождаването са уредени с чл. 9, ал. 2 ППЗДДС. Л...

Решение № 13325 от 08.10.2019 г. по адм. дело № 5506/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗКПО – корпоративен данък и съответните лихви, както и задължения за ДДС и лихви. За данъчни периоди 05., 06., 07., 08. и 09.2014 г. за част посочените в ревизионния доклад суми, неправилно и в противореч...

Решение № 13453 от 09.10.2019 г. по адм. дело № 6648/2018 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС и допълнително определен данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. ведно с лихви. Доставка на стока съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 6 ЗДДС, е прехвърлянето на право...

Решение № 14055 от 22.10.2019 г. по адм. дело № 9936/2013 г.

Предмет на спора e тълкуване на Решение от 2014 г., постановено по адм. дело от 2013 г. по описа на Върховния административен съд, първо отделение. По реда на чл. 251 ГПК, приложим във вр. с чл. 144 АПК, на тълкуване подлежат неясните решения – так...

Решение № 14061 от 22.10.2019 г. по адм. дело № 5381/2019 г.

Предмет на спора e отказаното право на данъчен кредит ведно със законната лихва по фактури, издадени от ЕООД за данъчни периоди на месеците април, май, юли, август и септември 2015 г. за доставки с предмет „продажба на сегменти”. Правото на данъчен...

Решение № 14246 от 24.10.2019 г. по адм. дело № 6401/2019 г.

Предмет на спора e ангажирана на основание чл. 177 ЗДДС отговорност на ЕООД за ДДС и лихви за забава за невнесен ДДС, начислен по фактура от 2011 г. Разпоредбата на чл. 177 ал. 1 ЗДДС регламентира солидарна отговорност на регистрирано лице, получате...

Решение № 14333 от 25.10.2019 г. по адм. дело № 5435/2019 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД допълнителни задължения за ДДС с лихви за забава. Релевантно за възникването на правото на данъчен кредит е изпълнението, доколкото разпоредбата на чл. 25, ал. 2 ЗДДС обвързва възникването на данъчното...

Решение № 14648 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 4989/2019 г.

Предмет на спора e прекратяване на регистрация по ЗДДС на ЕООД. Актът за дерегистрация е издаден в съответствие с материалноправната разпоредба на чл. 176, т. 3 ЗДДС. По делото е безспорно установено, че ЕООД-то не е изпълнило задължението за внасян...

Решение № 14728 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 7067/2019 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за данъчни периоди 06. и 08.2015 г. и 03., 04., 05. и 06.2016 г. и начислени лихви. В частност за икономическа дейност се счита експлоатацията на материална вещ с цел получаване на постоянен доход от нея (в тоз...

Решения на ВКС

Решение № 364 от 20.12.2018 г. по търг. дело № 2728/2017 г., II т.о.

При погасяваме по давност на правото на иск за вземане, основано на каузално правоотношение, това се отразява и на вземанията по абстрактните сделки във връзка с обезпечаване на изпълнението по каузалната сделка, като в този случай по последните също...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 83 до бр. 89 от 2019 г.

ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на фи...