Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 1, Януари 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2020 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г.)

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр....

Коментар на експерта

Коефициентите по чл. 73 при годишните корекции на данъчен кредит

По общо правило обект на годишна корекция на ползван данъчен кредит са активи, за които за съответната година са налице: - промяна в размера на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона; - изменение в използването на дълготраен по смисъла на закона актив или - промяна в размера на п...

Практико-приложни аспекти при счетоводното отчитане и данъчното третиране на експлоатационните (оперативни) лизингови договори

I. СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ ПО СС 17 ЛИЗИНГ И МСФО 16 ЛИЗИНГ Лизингът е вид финансова сделка, която представлява възмездно предоставяне на правото на временно ползване на движимо или недвижимо имущество. В глава двадесет и трета на Търговския закон ...

Промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 година, е обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗКПО. Промените в материалния данъчен закон са породени от необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 ...

Въпроси и отговори от практиката

Холдингово дружество

Въпрос: Нашата фирма се занимава с търговия. Собствеността на фирмата е 92% чуждо и 8% българско, местонахождението е в гр. София. В момента управителят прави проучване и контакт с наши редовни клиенти с цел закупуване на дялове от няколко от тях позиционирани в различни краища н...

Писма и указания

№ 3-1319 от 19.08.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването дружество „Х“ ЕООД има сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с „У“ ООД, който от своя страна притежава множество отделни имоти, находящи се на територията на различни общини в страната, като част от тях се намират на те...

Решения на ВАС

Решение № 12991 от 02.10.2019 г. по адм. дело № 4870/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за внасяне и за корпоративен данък по ЗКПО за 2015 г. и лихви за забава. При липса на първични документи за придобиването на 17 бр. МПС, както и установени по данни от КАТ продажби на едни и същи МПС едновременно на физически/юри...

Решение № 13227 от 08.10.2019 г. по адм. дело № 4535/2019 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД задължения за ДДС и за закъснителна лихва. По законовата делегация от чл. 62, ал. 5 ЗДДС доказателствените средства за установяване на основанията за освобождаването са уредени с чл. 9, ал. 2 ППЗДДС. Липсата или нередовността на пи...

Решение № 13325 от 08.10.2019 г. по адм. дело № 5506/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗКПО – корпоративен данък и съответните лихви, както и задължения за ДДС и лихви. За данъчни периоди 05., 06., 07., 08. и 09.2014 г. за част посочените в ревизионния доклад суми, неправилно и в противоречие с доказателствата по делото...

Решение № 13453 от 09.10.2019 г. по адм. дело № 6648/2018 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС и допълнително определен данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. ведно с лихви. Доставка на стока съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 6 ЗДДС, е прехвърлянето на правото на собственост или друго ве...

Решение № 14055 от 22.10.2019 г. по адм. дело № 9936/2013 г.

Предмет на спора e тълкуване на Решение от 2014 г., постановено по адм. дело от 2013 г. по описа на Върховния административен съд, първо отделение. По реда на чл. 251 ГПК, приложим във вр. с чл. 144 АПК, на тълкуване подлежат неясните решения – такива, от чиито мотиви и диспози...

Решение № 14061 от 22.10.2019 г. по адм. дело № 5381/2019 г.

Предмет на спора e отказаното право на данъчен кредит ведно със законната лихва по фактури, издадени от ЕООД за данъчни периоди на месеците април, май, юли, август и септември 2015 г. за доставки с предмет „продажба на сегменти”. Правото на данъчен кредит възниква за получателя...

Решение № 14246 от 24.10.2019 г. по адм. дело № 6401/2019 г.

Предмет на спора e ангажирана на основание чл. 177 ЗДДС отговорност на ЕООД за ДДС и лихви за забава за невнесен ДДС, начислен по фактура от 2011 г. Разпоредбата на чл. 177 ал. 1 ЗДДС регламентира солидарна отговорност на регистрирано лице, получател по облагаема доставка за дъл...

Решение № 14333 от 25.10.2019 г. по адм. дело № 5435/2019 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД допълнителни задължения за ДДС с лихви за забава. Релевантно за възникването на правото на данъчен кредит е изпълнението, доколкото разпоредбата на чл. 25, ал. 2 ЗДДС обвързва възникването на данъчното събитие с прехвърлянето на со...

Решение № 14648 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 4989/2019 г.

Предмет на спора e прекратяване на регистрация по ЗДДС на ЕООД. Актът за дерегистрация е издаден в съответствие с материалноправната разпоредба на чл. 176, т. 3 ЗДДС. По делото е безспорно установено, че ЕООД-то не е изпълнило задължението за внасяне на ДДС за четири данъчни пер...

Решение № 14728 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 7067/2019 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за данъчни периоди 06. и 08.2015 г. и 03., 04., 05. и 06.2016 г. и начислени лихви. В частност за икономическа дейност се счита експлоатацията на материална вещ с цел получаване на постоянен доход от нея (в този смисъл са решения по дело С-...

Решения на ВКС

Решение № 364 от 20.12.2018 г. по търг. дело № 2728/2017 г., II т.о.

При погасяваме по давност на правото на иск за вземане, основано на каузално правоотношение, това се отразява и на вземанията по абстрактните сделки във връзка с обезпечаване на изпълнението по каузалната сделка, като в този случай по последните също не се дължи плащане. В излож...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 83 до бр. 89 от 2019 г.

ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти Министерск...