Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 5, 3 - 9 февруари 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 3 - 9 февруари 2020 г.
Законодателство

Осигуряването през 2020 г.

1. Смяна на вида на осигуряването от самоосигуряващите се лица От 1 януари до 31 януари 2020 г. е срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си за 2020 г. През месец януари те могат да променят вида на осигуряването колкото пъти желаят, но ...

Регистриране и отчитане на продажбите с неприсъствени плащания

С поредната Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електроне...

Държавен вестник

ДВ, бр. 1 от 3.1.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 372 от 27 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. за нуждите на Авиоотряд 28 за доставка на въздухоплавателно средство за изпълне...

Въпроси и отговори

Корекции на данъчен кредит

През 2007 г. фирмата придобива чрез собствено строителство апартамент, за който е ползван пълен данъчен кредит, отчетната му стайност е 50 000,00 лева без ДДС. Същият се отдава под наем за жилище на физически лица от 2008 г. до 31.12.2019 г., като се отчита облагаема доставка. За...

Право на неплатен отпуск

Имам ли право на неплатен отпуск и колко за година? Съгласно чл. 160, ал. 1 КТ работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал или не платеният си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудови...

Прекратяване на трудов договор по чл. 331 от КТ и регистрация в бюро по труда

Има ли право да се регистрира в бюрото по труда служител, уволнен по чл. 331 от КТ? Работодателят има право да предложи на работника или служителя трудовият договор да се прекрати по реда на чл. 331 от КТ срещу уговорено с лицето обезщетение. Предложението се прави в писмен вид....

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Както всяка година, във връзка с годишното счетоводно приключване предприятието следва да направи преоценка на своите финансови инструменти - финансови активи и финансови пасиви. Собствените капиталови инструменти като издадени акции и деривативи за собствени акции не се преоценя...

Справочник

Относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите: 1. Закон за бюджета на държавното обще...

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2020 г.

[[app_21301_1]] [[app_21302_2]] [[app_21303_3]] [[app_21304_4]] [[app_21305_5]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2020 г. - 610 лв. 2. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски произво...

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

Национална агенция за приходите Първите три месеца от новото отлагане ще бъдат използвани за интензивна съвместна работа между експертите на съответните браншови организации и НАП с цел изясняване на нормативно ниво на неяснотите, за които туристическият бизнес претендира. В кра...

Справочна информация бр. 5/2020

Централни валутни курсове за периода 24.01. - 30.01.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Утвърден образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

Във връзка с подаване на заявление по образец Г3 за обновяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) в срок до 31 март на следващата година за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, следва да се има предвид, че със За...