Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.
Законодателство

Коментар на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е издадена от министъра на финансите (обн. ...

Народно събрание

Народното събрание на второ четене прие промени в Закона за регионалното развитие

Народното събрание на второ четене прие промени в Закона за регионалното развитие. Стратегическото планиране на регионалното развитие интегрира регионалното и пространственото развитие и обхваща разработването и актуализацията на система от документи...

Парламентът прие на второ четене законопроект за допълнение на Закона за собствеността

Парламентът прие на второ четене законопроект за допълнение на Закона за собствеността. С него се предлага давността за придобиване на земеделски земи, собственост на държавни и общински училища, да спре до 31 декември 2022 г., по аналогия с тази на ...

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. С текстовете се регламентира правото на достъп на Министерството на труда и социалната политика до средата за междурегистров обмен “Реджикс” (Re...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. Измененията предвиждат отпадането ...

С внесени между първото и второто четене промени в Закона за независимия финансов одит депутатите измениха редица закони, сред които и Законът за местните данъци и такси, в частта му за данъка за местата за настаняване

С внесени между първото и второто четене промени в Закона за независимия финансов одит депутатите измениха редица закони, сред които и Законът за местните данъци и такси, в частта му за данъка за местата за настаняване. За 2020 г. за местата за наста...

Държавен вестник

ДВ, бр. 2 от 7.1.2020 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 298 за освобождаване на Румяна Тодорова Митрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Исландия. 2. Указ № 299 за назначаване на Вера Викторова Шатилова-Мицарова -...

ДВ, бр. 3 от 10.1.2020 г.

Правителството прие Постановление № 379 от 30 декември 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Перник за 2019 г. Министърът на икономиката подписа Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Републ...

ДВ, бр. 4 от 14.1.2020 г.

Правителството прие Постановление № 2 от 9 януари 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2...

ДВ, бр. 5 от 17.1.2020 г.

Народно събрание прие Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Правителството прие: 1. Постановление № 3 от 10 януари 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултац...

Въпроси и отговори

Допълнителен платен отпуск за ненормирано работно време при продължителен неплатен отпуск

Служител има право на 20 дни основен платен годишен отпуск и 10 дни допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден въз основа на клауза в КТД. Повече от три години е в неплатен отпуск. Има ли право на допълнителен отпуск за т...

Изготвяне на гфо на предприятията с нестопанска цел

Според Общите разпоредби към НСС Националните счетоводни стандарти се прилагат от онези предприятия, които съставят и представят финансови отчети с общо предназначение и са ориентирани към генерирането на печалби. В допълнение в Общите разпоредби се ...

Облагане на предметни награди, получени при състезания, при които доходът от наградите не се формира на случаен принцип

Шахматен клуб, СНЦ в обществена полза, организира шахматно състезание за малки деца с награди за победителите, които са детски книжки на цени около десетина лева едната. Въпросите ни са три: 1. Облагаеми ли са тези награди за деца с пазарна стойност ...

Осигуряване и облагане на пенсионер по граждански договор за счетоводни услуги

Граждански договор на пенсионер за счетоводни услуги без други доходи, получени на друго основание за месеци ноември и декември. 1. Месец ноември е начислена и платена по договор сума в размер на 100 лв. Сумата, намалена с 25% НПР, е 75 лв., под МРЗ ...

Ползването на данъчно облекчение за намалена работоспособност

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ лицата с намалена 50 и над 50 на сто работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, имат право на данъчно облекчение, като сумата от годишните данъчни основи за облагане на доходите им за да...

Попълване на справката по чл. 73 , ал. 1 от ЗДДФЛ относно нотариални такси

Относно попълването на справка по чл. 73, ал. 1 относно нотариалните такси. Кой код на доход следва да се посочи и какъв тип идентификатор: ЕГН или физическо лице с БУЛСТАТ? По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците...

Участие в подготовката на КТД през работно време

Имат ли право представителите на синдикалната организация да участват в преговорите за сключване на КТД през своето работно време, без да ползват отпуск за синдикална дейност? В съответствие с чл. 159 от КТ отпускът на синдикалните дейци е целеви и ...

Учредяване на търговско дружество от лице, ползващо отпуск поради временна неработоспособност по трудов договор

Лице, назначено на трудов договор, е във временна неработоспособност от май месец 2019 г. и се очертава да продължат и занапред болничните. Може ли да открие фирма по време на болничен, която ще е ООД и в дружествения договор ще бъде уточнено, че ще ...

Справочник

Заповед № ЗМФ - 89 от 30.01.2020 г. на МФ за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2019 г.

Министерство на финансите На основание на чл. 183, ал. 1 във връзка с ал. 5 и чл. 184 т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане НАРЕЖДАМ: Определям списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за ...

Информация за служебното ежегодно преизчисляване на пенсиите на лицата, които продължават да работят и да се осигуряват след пенсиониране

Национален осигурителен интитут Преизчисляването на пенсиите за трудова дейност с допълнително придобит осигурителен стаж след пенсионирането, съответно - с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, се извършв...

Какво е правното значение на „доброволната“ карантина?

ВЪПРОС: Какво е правното значение на „доброволната“ карантина? Питането е във връзка с епидемията на „коронавирус“ (COVID-19): Ако служител сам реши да се изолира в дома си, защото е пътувал в държава с регистрирани случаи на заболяването или пък про...

СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ С РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА СЪС ИЛИ НАД 25 НА СТО ПО-ВИСОКО ОТ СРЕДНОТО ЗА СТРАНАТА ЗА 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 9/2020

Централни валутни курсове за периода 21.02. - 27.02.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...