начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.
Законодателство

Коментар на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е издадена от министъра на финансите (обн. ...

Народно събрание

Народното събрание на второ четене прие промени в Закона за регионалното развитие

Народното събрание на второ четене прие промени в Закона за регионалното развитие. Стратегическото планиране на регионалното развитие интегрира регионалното и пространственото развитие и обхваща разработването и актуализацията на система от документи...

Парламентът прие на второ четене законопроект за допълнение на Закона за собствеността

Парламентът прие на второ четене законопроект за допълнение на Закона за собствеността. С него се предлага давността за придобиване на земеделски земи, собственост на държавни и общински училища, да спре до 31 декември 2022 г., по аналогия с тази на ...

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. С текстовете се регламентира правото на достъп на Министерството на труда и социалната политика до средата за междурегистров обмен “Реджикс” (Re...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. Измененията предвиждат отпадането ...

С внесени между първото и второто четене промени в Закона за независимия финансов одит депутатите измениха редица закони, сред които и Законът за местните данъци и такси, в частта му за данъка за местата за настаняване

С внесени между първото и второто четене промени в Закона за независимия финансов одит депутатите измениха редица закони, сред които и Законът за местните данъци и такси, в частта му за данъка за местата за настаняване. За 2020 г. за местата за наста...

Държавен вестник

ДВ, бр. 2 от 7.1.2020 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 298 за освобождаване на Румяна Тодорова Митрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Исландия. 2. Указ № 299 за назначаване на Вера Викторова Шатилова-Мицарова -...

ДВ, бр. 3 от 10.1.2020 г.

Правителството прие Постановление № 379 от 30 декември 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Перник за 2019 г. Министърът на икономиката подписа Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Републ...

ДВ, бр. 4 от 14.1.2020 г.

Правителството прие Постановление № 2 от 9 януари 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2...

ДВ, бр. 5 от 17.1.2020 г.

Народно събрание прие Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Правителството прие: 1. Постановление № 3 от 10 януари 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултац...

Въпроси и отговори

Допълнителен платен отпуск за ненормирано работно време при продължителен неплатен отпуск

Служител има право на 20 дни основен платен годишен отпуск и 10 дни допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден въз основа на клауза в КТД. Повече от три години е в неплатен отпуск. Има ли право на допълнителен отпуск за т...

Изготвяне на гфо на предприятията с нестопанска цел

Според Общите разпоредби към НСС Националните счетоводни стандарти се прилагат от онези предприятия, които съставят и представят финансови отчети с общо предназначение и са ориентирани към генерирането на печалби. В допълнение в Общите разпоредби се ...

Облагане на предметни награди, получени при състезания, при които доходът от наградите не се формира на случаен принцип

Шахматен клуб, СНЦ в обществена полза, организира шахматно състезание за малки деца с награди за победителите, които са детски книжки на цени около десетина лева едната. Въпросите ни са три: 1. Облагаеми ли са тези награди за деца с пазарна стойност ...

Осигуряване и облагане на пенсионер по граждански договор за счетоводни услуги

Граждански договор на пенсионер за счетоводни услуги без други доходи, получени на друго основание за месеци ноември и декември. 1. Месец ноември е начислена и платена по договор сума в размер на 100 лв. Сумата, намалена с 25% НПР, е 75 лв., под МРЗ ...

Ползването на данъчно облекчение за намалена работоспособност

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ лицата с намалена 50 и над 50 на сто работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, имат право на данъчно облекчение, като сумата от годишните данъчни основи за облагане на доходите им за да...

Попълване на справката по чл. 73 , ал. 1 от ЗДДФЛ относно нотариални такси

Относно попълването на справка по чл. 73, ал. 1 относно нотариалните такси. Кой код на доход следва да се посочи и какъв тип идентификатор: ЕГН или физическо лице с БУЛСТАТ? По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците...

Участие в подготовката на КТД през работно време

Имат ли право представителите на синдикалната организация да участват в преговорите за сключване на КТД през своето работно време, без да ползват отпуск за синдикална дейност? В съответствие с чл. 159 от КТ отпускът на синдикалните дейци е целеви и ...

Учредяване на търговско дружество от лице, ползващо отпуск поради временна неработоспособност по трудов договор

Лице, назначено на трудов договор, е във временна неработоспособност от май месец 2019 г. и се очертава да продължат и занапред болничните. Може ли да открие фирма по време на болничен, която ще е ООД и в дружествения договор ще бъде уточнено, че ще ...

Справочник

Заповед № ЗМФ - 89 от 30.01.2020 г. на МФ за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2019 г.

Министерство на финансите На основание на чл. 183, ал. 1 във връзка с ал. 5 и чл. 184 т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане НАРЕЖДАМ: Определям списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за ...

Информация за служебното ежегодно преизчисляване на пенсиите на лицата, които продължават да работят и да се осигуряват след пенсиониране

Национален осигурителен интитут Преизчисляването на пенсиите за трудова дейност с допълнително придобит осигурителен стаж след пенсионирането, съответно - с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, се извършв...

Какво е правното значение на „доброволната“ карантина?

ВЪПРОС: Какво е правното значение на „доброволната“ карантина? Питането е във връзка с епидемията на „коронавирус“ (COVID-19): Ако служител сам реши да се изолира в дома си, защото е пътувал в държава с регистрирани случаи на заболяването или пък про...

СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ С РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА СЪС ИЛИ НАД 25 НА СТО ПО-ВИСОКО ОТ СРЕДНОТО ЗА СТРАНАТА ЗА 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 9/2020

Централни валутни курсове за периода 21.02. - 27.02.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...