Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 10, 9 - 15 март 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 9 - 15 март 2020 г.
Законодателство

Данъчно и осигурително третиране на социалните разходи

За целите на данъчното и осигурителното законодателство като “социални” се квалифицират разходите на работодателите, направени за придобивки, предоставяни на работниците и служителите им извън тяхното възнаграждение по трудово правоотношение или по д...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за лечебните заведения

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за лечебните заведения. С измененията се регламентира нов вид лечебно заведение, в което лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно или по назначение от лекар здравн...

Министерски съвет

Правителството прие Пос­тановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Правителството прие Пос­тановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Необходимостта от изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари в...

Държавен вестник

ДВ, бр. 6 от 21.1.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурнос...

Въпроси и отговори

Амортизация на хладилници и хладилни витрини

Какъв процент на амортизация трябва да се начисли на хладилници и хладилни витрини, които ще се използват в магазин за хранителни стоки за съхранение на стоките? В коя сметка следва да се осчетоводят активите? НСС 4 Отчитане на амортизациите съдържа...

Изготвяне на гфо на предприятията с нестопанска цел

Според Общите разпоредби към НСС Националните счетоводни стандарти се прилагат от онези предприятия, които съставят и представят финансови отчети с общо предназначение и са ориентирани към генерирането на печалби. В допълнение в Общите разпоредби се ...

Отчитане на разходите за персонал на касова основа

Резултатите на анализираните в предходните теми операции бяха счетоводно отчетени на начислена основа. В тях въобще не бяха обсъждани възможните съпътстващи ги или последващи платежни операции, тъй като се коментираха кореспондиращите разчетни сметки...

Прекратяване на трудово правоотношение

Служител подава молба за прекратяване на трудов договор и след това спира да ходи на работа. Не може да бъде открит, за да му бъдат поискани обяснения или връчена заповед за дисциплинарно уволнение. Кога се прекратява трудовият договор: при изтичане ...

Третиране на правоотношенията между спортен клуб и треньор

Треньор има сключен договор по чл. 78 от ЗФВС със спортен клуб. Той е самоосигуряващо се лице. Тренировките са в различни дни, часове и в периоди с различни интервали на прекъсване. Възнаграждението, което обикновено се формира на месец, е по-малко о...

Справочник

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2019 г.

Национален статистически институт През 2020 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед...

Предварително попълнените декларации за доходите в сайта на НАП от 10 март

Национална агенция за приходите Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите на 10 март 2020 г. Всеки ползвател на персонален идентификаци...

Случаи, в които Агенцията по вписванията изисква/не изисква да се представя удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО, респективно НОИ издава/не издава удостоверението

Агенция по вписванията Във връзка с проведена междуведомствена работна група, създадена със заповед № ЛС-13-87 от 20.08.2019 г. на министъра на правосъдието по повод прилагане на Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерския съвет за приемане на ме...

Справочна информация бр. 10/2020

Централни валутни курсове за периода 28.02. - 05.03.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Често задавани въпроси по Годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” за електронно въвеждане на отчетите

Национален статистически институт Важно: • За подаване на годишните отчети да се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от Националния статистически институт, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП. • Копия на попълнените справки от...