Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 10, 9 - 15 март 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 9 - 15 март 2020 г.
Законодателство

Данъчно и осигурително третиране на социалните разходи

За целите на данъчното и осигурителното законодателство като “социални” се квалифицират разходите на работодателите, направени за придобивки, предоставяни на работниците и служителите им извън тяхното възнаграждение по трудово правоотношение или по договор за управление. Тези раз...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за лечебните заведения

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за лечебните заведения. С измененията се регламентира нов вид лечебно заведение, в което лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно или по назначение от лекар здравни грижи, медицински дейности и...

Министерски съвет

Правителството прие Пос­тановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Правителството прие Пос­тановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Необходимостта от изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари възникна във връзка с изменения...

Държавен вестник

ДВ, бр. 6 от 21.1.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерск...

Въпроси и отговори

Амортизация на хладилници и хладилни витрини

Какъв процент на амортизация трябва да се начисли на хладилници и хладилни витрини, които ще се използват в магазин за хранителни стоки за съхранение на стоките? В коя сметка следва да се осчетоводят активите? НСС 4 Отчитане на амортизациите съдържа основните правила по въпроса....

Изготвяне на гфо на предприятията с нестопанска цел

Според Общите разпоредби към НСС Националните счетоводни стандарти се прилагат от онези предприятия, които съставят и представят финансови отчети с общо предназначение и са ориентирани към генерирането на печалби. В допълнение в Общите разпоредби се пояснява, че ориентирани към п...

Отчитане на разходите за персонал на касова основа

Резултатите на анализираните в предходните теми операции бяха счетоводно отчетени на начислена основа. В тях въобще не бяха обсъждани възможните съпътстващи ги или последващи платежни операции, тъй като се коментираха кореспондиращите разчетни сметки. Използването на този подход ...

Прекратяване на трудово правоотношение

Служител подава молба за прекратяване на трудов договор и след това спира да ходи на работа. Не може да бъде открит, за да му бъдат поискани обяснения или връчена заповед за дисциплинарно уволнение. Кога се прекратява трудовият договор: при изтичане на предизвестието или когато б...

Третиране на правоотношенията между спортен клуб и треньор

Треньор има сключен договор по чл. 78 от ЗФВС със спортен клуб. Той е самоосигуряващо се лице. Тренировките са в различни дни, часове и в периоди с различни интервали на прекъсване. Възнаграждението, което обикновено се формира на месец, е по-малко от минималната работна заплата....

Справочник

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2019 г.

Национален статистически институт През 2020 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начи...

Предварително попълнените декларации за доходите в сайта на НАП от 10 март

Национална агенция за приходите Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите на 10 март 2020 г. Всеки ползвател на персонален идентификационен код (ПИК) или квалифицира...

Случаи, в които Агенцията по вписванията изисква/не изисква да се представя удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО, респективно НОИ издава/не издава удостоверението

Агенция по вписванията Във връзка с проведена междуведомствена работна група, създадена със заповед № ЛС-13-87 от 20.08.2019 г. на министъра на правосъдието по повод прилагане на Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела...

Справочна информация бр. 10/2020

Централни валутни курсове за периода 28.02. - 05.03.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Често задавани въпроси по Годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” за електронно въвеждане на отчетите

Национален статистически институт Важно: • За подаване на годишните отчети да се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от Националния статистически институт, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП. • Копия на попълнените справки от годишните отчети в Информацио...