начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 13, 30 март - 5 април 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 30 март - 5 април 2020 г.
Законодателство

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават тр...

Особености при годишното счетоводно приключване на предприятията от аграрния сектор

Дейността на предприятията, занимаващи се със селскостопанска дейност, притежава специфични особености, което няма как да остане без последствия при счетоводното отчитане на осъществените стопански операции, включително и по отношение на годишното сч...

Прилагане на трудовото законодателство от работодателите при извънредно положение

(Бел. ред. Статията е съобразена с действащото законодателство към 20.03.2020 г. и е публикувана преди приемането на Закона за извънредните мерки.) България е в кризисна ситуация, породена от Коронавирус (COVID-19), което налага прилагането на мерк...

Министерски съвет

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, като чрез тях подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, които са в сила от 1 януари 2020 г. Основната част о...

Въпроси и отговори

Запор върху обезщетение по КТ

Подлежи ли на обезпечителен запор към банкова сметка обезщетение по чл. 224 от КТ? В съответствие с чл. 446, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграж...

Оперативен лизинг

Във връзка с промяната в счетоводен стандарт 17 Лизинг, която влиза в сила от 01.01.2019 г., в предприятие възникват следните ситуации: Дружество има сключен договор за наем на помещение с цел да го преоформи на зала за фитнес. Към сключване на догов...

Осиновителката също има отпуск по майчинство

Осинових дете на 4 месеца. Поисках отпуск за гледането му, но в предприятието не са наясно колко дни ми се полагат. На какъв отпуск имам право? Ако осиновеното дете не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, осиновителката има пра...

Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г.

Затруднявам се при попълване на справка за окончателния размер на осигурителен доход за 2019 г. Образец 2004. От м. 01.2019 до м. 09.2019 г. съм по трудов договор, осигурителният доход за този период е 8806,49 лв. От м. 08.2019 до м. 12.2019 г. съм с...

Справочник

Земеделските стопани могат да заявяват и по електронна поща данни, необходими за достъп до системата за еднодневни договори

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Наетите на договор за един ден в селското стопанство не губят социални и осигурителни права. Земеделските стопани, които не са имали регистрация през 2019 г. като такива или през т.г. актуализират ку...

НОИ ще преизчисли служебно пенсиите на около 258 хиляди работещи пенсионери

Национален осигурителен институт Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., бе обнародван в “Държавен вестник” с дата 24.3.2020 г. Според предвиденото със закона ще...

НСИ удължава сроковете за подаване на годишните отчети за дейността за 2019 година

Национален статистически институт Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание “Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.” (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), На...

Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС

Национална агенция за приходите В Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в бр. 25 от 2020 г. на ДВ, са предвидени промени, свързани с измененията и допълненията в Зако...

Сметки на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 02.03.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 13/2020

Централни валутни курсове за периода 20.03. - 26.03.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...