Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 6, 16 - 31 март 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2020 г.
Писма и указания

№ 20-33-2 от 23.01.2020 г. Относно: прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

Във връзка с постъпило запитване с вх. №……..при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“……, е изложена следната фактическа обстановка: Лице разполага с два търговски обекта в населено място, в което няма обхват на нито един мобилен оператор. В тази връзка е поставен ...

№ 94-00-237 от 28.11.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и осигурителното законодателство.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П……… постъпи Ваше писмо с вх. № …………../19.11.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че сте български гражданин, живеете и работите по трудов договор в България. Собственик сте на фирма регистрирана в Бъ...

№ 96-00-10 от 27.01.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-10 от 13.01.2020 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството, регистрирано по ЗДДС е производител на био козметика. Същото е у...

№ 96-00-33 от 13.02.2020 г. Относно: Данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-33 от 30.01.2020 г., относно възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност във връзка с изпълнение на дейности по договор за обществена поръчка. Съгласно изложената фактическа обстановк...

Анотации

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Човек има решение на ТЕЛК, с което му е определена трайно намалена работоспособност 64% със срок на инвалидността за периода от 9 април 2016 г. до 1 април 2019 г. В този период навършва изискуемата възра...

Заплащане при извънреден труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При стандартен трудов договор с нормирано работно време, счита ли се за извънреден труд работа на официален празник (3 март 2020) и прилага ли се ограничението за ...

Изменение на трудовото правоотношение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ни промяна в трудовото правоотношение със служителка, която от половин щат трябва да мине на пълен щат, съответно ще се промени и трудовото възнаграждение...

Обезщетение при прекратяване на ТД поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Преподавател съм с над 30 години педагогически стаж, като през учебната 2018-2019 година съм ползвала една година неплатен отпуск. В момента продължавам да работя ...

Определянето на работниците/служителите, имащи право на ДМС е свързано с индивидуалната преценка на работодателя

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на трудов договор. Изпълнявам две длъжности, поради напускане на колега. По мой доклад, с резолюция на директора, ежемесечно ми определиха ДМС. Смениха ръко...

Осигуряване на собственик на ЕООД с прекратена дейност

Във в. "Труд", Димитрина Захаринова, регистриран одитор отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност е регистрирано по ДДС. Собственикът на ЕООД-то взима решение за временно прекратяване на дейността му. Дружеството подава само нулеви декларации по ЗДДС и няма наети р...

Трудова книжка

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. При назначен служител, който е имал предходни работодатели, т.е. сегашният работодател не е пръв, за да има право да му издаде трудова книжка за постъпване на р...

Уволнение на работник от работодател без предизвестие

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въроса: Възможно ли е работодател да уволни някой без предизвестие? В Кодекса на труда има специален раздел, озаглавен "Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие". Става дума за текстовете на чл. 330 от КТ....

Уволнение на работник по чл. 187 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имаме работник, който не си е пуснал молба за отпуск, а е заминал в Германия, съобщавайки на прекия си ръководител, че излиза в такъв до края на месец март. След к...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2020 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга...

Държавен вестник в бр. 6 от 2020 г.

ДВ, бр. 88 от 8.11.2019 г. Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупци...

Осигурителен календар за април 2020 г.

[[table_1]]...

Промени в данъчните и счетоводните закони, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМИДВИП) - обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.

Народно събрание 1. Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) До 30.06.2020 г. се удължава срокът за: - деклариране и внасяне на корпоративния данък съгласно чл. 92, ал. 2 и чл. 93; - внасяне на данъка върху разходите съгласно чл. 217, ал. 2; - деклариране и в...

Справочна информация бр. 6/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 февруари - 3 март 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца...