Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 6, 16 - 31 март 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2020 г.
Писма и указания

№ 20-33-2 от 23.01.2020 г. Относно: прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

Във връзка с постъпило запитване с вх. №……..при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“……, е изложена следната фактическа обстановка: Лице разполага с два търговски обекта в населено място, в което няма обхват на нито един мобилен опера...

№ 94-00-237 от 28.11.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и осигурителното законодателство.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П……… постъпи Ваше писмо с вх. № …………../19.11.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че сте български гражданин, живеете и работите по трудов договор в България. Собственик ...

№ 96-00-10 от 27.01.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-10 от 13.01.2020 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството, регистрирано по ЗДДС е производите...

№ 96-00-33 от 13.02.2020 г. Относно: Данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-33 от 30.01.2020 г., относно възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност във връзка с изпълнение на дейности по договор за обществена поръчка. Съгласно и...

Анотации

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Човек има решение на ТЕЛК, с което му е определена трайно намалена работоспособност 64% със срок на инвалидността за периода от 9 април 2016 г. до 1 април 2019 г. В този пер...

Заплащане при извънреден труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При стандартен трудов договор с нормирано работно време, счита ли се за извънреден труд работа на официален празник (3 март 2020) и п...

Изменение на трудовото правоотношение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ни промяна в трудовото правоотношение със служителка, която от половин щат трябва да мине на пълен щат, съответно ще се пром...

Обезщетение при прекратяване на ТД поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Преподавател съм с над 30 години педагогически стаж, като през учебната 2018-2019 година съм ползвала една година неплатен отпуск. В ...

Определянето на работниците/служителите, имащи право на ДМС е свързано с индивидуалната преценка на работодателя

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на трудов договор. Изпълнявам две длъжности, поради напускане на колега. По мой доклад, с резолюция на директора, ежемесечно м...

Осигуряване на собственик на ЕООД с прекратена дейност

Във в. "Труд", Димитрина Захаринова, регистриран одитор отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност е регистрирано по ДДС. Собственикът на ЕООД-то взима решение за временно прекратяване на дейността му. Дружеството подава само нулеви дек...

Трудова книжка

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. При назначен служител, който е имал предходни работодатели, т.е. сегашният работодател не е пръв, за да има право да му издаде тру...

Уволнение на работник от работодател без предизвестие

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въроса: Възможно ли е работодател да уволни някой без предизвестие? В Кодекса на труда има специален раздел, озаглавен "Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие". Става дума з...

Уволнение на работник по чл. 187 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имаме работник, който не си е пуснал молба за отпуск, а е заминал в Германия, съобщавайки на прекия си ръководител, че излиза в такъв...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2020 г.

До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез...

Държавен вестник в бр. 6 от 2020 г.

ДВ, бр. 88 от 8.11.2019 г. Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията...

Осигурителен календар за април 2020 г.

[[table_1]]...

Промени в данъчните и счетоводните закони, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМИДВИП) - обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.

Народно събрание 1. Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) До 30.06.2020 г. се удължава срокът за: - деклариране и внасяне на корпоративния данък съгласно чл. 92, ал. 2 и чл. 93; - внасяне на данъка върху разходите съгласно чл....

Справочна информация бр. 6/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 февруари - 3 март 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен до...