начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 7, 1 - 15 април 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-23 от 13.02.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-23/ 24.01.2020 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество А, което е местно лице за България...

№ 08-00-4 от 11.02.2020 г. Относно: Данъчно третиране на преведени средства по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020, процедура BG 05М90P00-2.010 Развитие на социалното предприемачество“ на дружество с нестопанска цел по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 08-00-4 от 24.01.2020 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на предоставени средства на сдружение с нестопанска цел по проект „Създаване на социално предприятие в ...

№ 20-00-54 от 27.03.2020 г. Становище по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.3.2020 г.

Относно: Становище по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.3.2020 г., обн. с ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., във връзка със срокове по Данъчно-осигурителния процесу...

№ 20-31-2 от 07.02.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-31-2/ 10.01.2020 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП, офис ….. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическото лице е собственик на пет...

№ 20-33-4 от 31.01.2020 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило запитване с вх. № г. от , с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е изложена следната фак...

№ 3-184 от 29.01.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното законодателство при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти

Съгласно изложеното в запитването, при изплащане на суми по договори за наем за период от 1 година, получените месечно суми като сбор превишават ограничението от 10 000 лв. Същото се отнася и за изплатените дивиденти в рамките на календарната година....

№ 94-00-2 от 07.02.2020 г. Относно: Наличие на основание за регистрация на основание чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 01.01.2020 година)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-2/03.01.2020 година, относно наличието на основание за регистрация по чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2020 година. С настоящото писмо Ви уведомявам, че...

№ 96-00-12 от 30.01.2020 г. Относно: Документиране на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-12 от 14.01.2020 г., относно документирането на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложе...

№ 96-00-18 от 11.02.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-18/ 20.01.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството упражнява дейност въз основа на сключен договор за франчайз с чуждестранна фирма. По с...

№ 96-00-22 от 31.01.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и на осигурителното законодателство.

В Дирекция ОДОП ………… е постъпило Ваше запитване с вх.№ …….. от 24.01.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на чл. 37, ал. 1 т. 9 и чл. 42 от ЗДДФЛ и нормите на осигурителното законодателство. Посочвате, че собственик на капитала на бълга...

№ 96-00-5 от 07.02.2020 г. Относно: Наличие на основание за регистрация на основание чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 01.01.2020 година)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-5/06.01.2020 година, относно наличието на основание за регистрация по чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2020 година. Съгласно изложената фактическа обста...

Анотации

Взаимно зачитане на осигурителни периоди от държавите, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съпругът ми работи шест години при различни работодатели в Испания, като международен шофьор на камион. Желае да се пенсионира в Бълг...

Изчисляване на възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лице е било в отпуск по болест от 16.07.2019 година до 12.03.2020 година. От 13.03.2020 година излиза в платен годишен отпуск. Има пр...

Наследникът няма задължения по трудовия договор на наследодателя

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли наследник задължения по трудовия договор на наследодателя? Законът за наследството (ЗН) изрично определя, че "наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с...

Обезщетение за бременност и раждане на лице, осигурявано в Швейцария

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дъщеря ми работи от няколко години за швейцарска компания на круизен кораб на срочен трудов договор (круизите са около 9 месеца от м....

Право на обезщетение по чл. 218, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В предприятието, което ръководя, работят български граждани, живущи на територията на Република Сърбия в гр. Цариброд. От 16.03.2020 ...

Прекратяване на трудовите правоотношения с всички работници и служители по време на извънредното положение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Фирмата, в която работя, е с едноличен собственик на капитала австрийско АД. Взе се решение заводът ни да затвори докато трае извънре...

Признаване на трудов стаж за времето на уволнението, признато за незаконно

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Учител съм и бях уволнен дисциплинарно. Районният съд отмени наказанието, но решението бе обжалвано пред окръжен съд. На 16 март изте...

Принудителен отпуск на работника по време на извънредно положение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: По време на епидемия от коронавирус искаме да пускаме поетапно персонала в платен отпуск. Няма да бъдат засегнати всички служители в...

Ред за облагане на доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Необходимо ли е регистриран обект по Наредба №27/2002 г. за регистрация на пчелните семейства да бъде юридическо лице (ЮЛ) или регистриран земеделски стопанин, за да извършв...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април 2020 г.

До 20-ти април: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчн...

Държавен вестник в бр. 7 от 2020 г.

ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г. Народно събрание Решение за прeкратяване пълномощията на народен представител Президент на Републиката Указ № 252 за награждаване на Архимандрит Амвросий – игумен на манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф“ в Света гор...

Правителството одобри „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“

Министерски съвет Правителството прие решение за одобряване „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“. Тя е разработена от „Българска банка за развитие“ АД ...

Справочна информация бр. 7/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 19 март 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...

Увеличен е несеквестируемият доход по ДОПК на 610 лева

Национална агенция за приходите С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се увеличи повече от два пъти размерът на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т.нар. несеквес...