Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 17, 27 април - 3 май 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 27 април - 3 май 2020 г.
Законодателство

Оценка и измерване на намалението на приходите от продажби във връзка с прилагане НА ПМС № 55/30.03.3020 г.

В ДВ, бр. 31 от 01.04.2020 г., е обнародвано Пос­та­новление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното ...

Държавен вестник

ДВ, бр, 28 от 24.3.2020 г.

Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г....

ДВ, бр. 26 от 22.3.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. 3. Закон за изменение на Закона за административното...

ДВ, бр. 27 от 24.3.2020 г.

Министърът на външните работи подписа Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна....

Въпроси и отговори

Задължения при ликвидация на фирма

Как да тълкувам чл. 161, ал. 1 от ЗКПО: Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването. Датата на заличаването, да...

Налага ли се запор върху обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ

Разпоредбата на чл. 512 ГПК урежда запора върху трудово възнаграждение като изпълнителен способ. Трудовото възнаграждение включва както основното, така и допълнителните трудови възнаграждения. Запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за възнаграждението, посочено в ...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Подготовката на годишното счетоводно приключване може да се оприличи като един постоянен процес на контрол и преглед на текущото счетоводно отчитане, което към края или непосредствено след края на всяка една година включва допълнителни процедури и действия. Настоящата статия има ...

Ползване на отложен платен годишен отпуск

Не съм ползвал отпуск за 2018 г. От 05.08.2019 г. до 05.02.2020 г. бях в отпуск по болест, поради което не можах да ползвам и отпуска за 2019 г. Докога мога да ползвам отпуските за 2018 г. и 2019 г.? Платеният годишен отпуск трябва да се ползва от работника или служителя до края...

При трудоустрояване се плаща разликата между старата и новата заплата

През последните месеци в предприятието по предписание на лекарските комисии трудоустроихме няколко наши служителки на по-лека работа. Едната от тях беше бременна. На новите длъжности им изплащаме полагащите се трудови възнаграждения, които са по-малки от техните предишни заплати....

Признаване на разход

През 2019 година фирма продава стара сграда, при покупката на която е ползван данъчен кредит. Продажбата е освободена доставка на основание чл. 45 ал. 3 от ЗДДС. Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС с протокол е направена корекция на ползвания данъчен кредит, осчетоводен по дебита на с...

Процесуалните срокове по време на извънредното положение

Въпрос: Съгласно чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е посочено, че за срока от 13 март 2020 г., до отмяна на извънредното положение спират да текат всички процесуални срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Ако на...

Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален или системен бон

Имам приходи от физически лица, които са получени в банковата сметка на фирмата. За физическите лица фактури се издават само при поискване. Тези не искат. Как да осчетоводя прихода, какъв да е първичният документ - плащането е за онлайн тренировки? В чл. 7, ал. 2 от Закона за сч...

Справочник

Възлагането на обществени поръчки по време на извънредно положение

Методическо указание МУ-4 от 9.04.2020 г. на АОП С обнародването на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), в Агенцията по обществени поръчки (АОП) постъпват многобройни писмени и уст...

Справочна информация бр. 17/2020

Централни валутни курсове за периода 16.04. - 23.04.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Писмо № 20-00-71/21.04.2020 г. на НАП По повод § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) и във връзка с прилагане ...