Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 17, 27 април - 3 май 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 27 април - 3 май 2020 г.
Законодателство

Оценка и измерване на намалението на приходите от продажби във връзка с прилагане НА ПМС № 55/30.03.3020 г.

В ДВ, бр. 31 от 01.04.2020 г., е обнародвано Пос­та­новление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, о...

Държавен вестник

ДВ, бр, 28 от 24.3.2020 г.

Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г....

ДВ, бр. 26 от 22.3.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. 3. Закон за изменение ...

ДВ, бр. 27 от 24.3.2020 г.

Министърът на външните работи подписа Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна....

Въпроси и отговори

Задължения при ликвидация на фирма

Как да тълкувам чл. 161, ал. 1 от ЗКПО: Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаване...

Налага ли се запор върху обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ

Разпоредбата на чл. 512 ГПК урежда запора върху трудово възнаграждение като изпълнителен способ. Трудовото възнаграждение включва както основното, така и допълнителните трудови възнаграждения. Запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Подготовката на годишното счетоводно приключване може да се оприличи като един постоянен процес на контрол и преглед на текущото счетоводно отчитане, което към края или непосредствено след края на всяка една година включва допълнителни процедури и де...

Ползване на отложен платен годишен отпуск

Не съм ползвал отпуск за 2018 г. От 05.08.2019 г. до 05.02.2020 г. бях в отпуск по болест, поради което не можах да ползвам и отпуска за 2019 г. Докога мога да ползвам отпуските за 2018 г. и 2019 г.? Платеният годишен отпуск трябва да се ползва от р...

При трудоустрояване се плаща разликата между старата и новата заплата

През последните месеци в предприятието по предписание на лекарските комисии трудоустроихме няколко наши служителки на по-лека работа. Едната от тях беше бременна. На новите длъжности им изплащаме полагащите се трудови възнаграждения, които са по-малк...

Признаване на разход

През 2019 година фирма продава стара сграда, при покупката на която е ползван данъчен кредит. Продажбата е освободена доставка на основание чл. 45 ал. 3 от ЗДДС. Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС с протокол е направена корекция на ползвания данъчен кред...

Процесуалните срокове по време на извънредното положение

Въпрос: Съгласно чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е посочено, че за срока от 13 март 2020 г., до отмяна на извънредното положение спират да текат всички процесуални срокове по съдебни, арбитражни и изпъ...

Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален или системен бон

Имам приходи от физически лица, които са получени в банковата сметка на фирмата. За физическите лица фактури се издават само при поискване. Тези не искат. Как да осчетоводя прихода, какъв да е първичният документ - плащането е за онлайн тренировки? ...

Справочник

Възлагането на обществени поръчки по време на извънредно положение

Методическо указание МУ-4 от 9.04.2020 г. на АОП С обнародването на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), в Агенцията по обществени поръчки (АОП) постъ...

Справочна информация бр. 17/2020

Централни валутни курсове за периода 16.04. - 23.04.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Писмо № 20-00-71/21.04.2020 г. на НАП По повод § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМД...