Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 18, 4 - 10 май 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 4 - 10 май 2020 г.
Законодателство

Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г.

Възможността за изплащане на компенсации на работниците и служителите през периода на обявено извънредно положение е предвидена в § 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 29 от 27.3.2020 г.

Народното събрание прие Решение за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.). Правителството прие: 1. Постановление № 49 от 23 март 2020 ...

ДВ, бр. 30 от 31.3.2020 г.

Конституционният съд прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд. Правителството прие: 1. Постановление № 50 от 26 март 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с из...

ДВ, бр. 31 от 1.4.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Нар...

ДВ, бр. 32 от 3.4.2020 г.

Правителството прие: 1. Решение № 219 от 31 март 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж “Шкорпиловци - централен”, община Долни чифлик, област Варна. 2. Решение № 220 от 31 март 2020 г. за откриване на процедура за ...

ДВ, бр. 33 от 7.4.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за допълнение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г. 2. Решение за удължаване н...

ДВ, бр. 34 от 9.4.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюд...

ДВ, бр. 35 от 10.4.2020 г.

Министърът на здравеопазването подписа Двeгодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2020 - 2021 г. Държавната агенция ...

ДВ, бр. 36 от 14.4.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 64 от 9 април 2020 г. за допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на последователни доставки

Регистрирана по ЗДДС българска фирма закупува стока от фирма, установена в Армения, която последната е закупила от Франция. Стоката се намира на френска територия и ще се транспортира директно до България. Следва ли при тези обстоятелства българската...

Компенсиране на удълженото работно време

По производствени причини се наложи да преминем на удължен работен ден с продължителност 9 часа съгласно чл. 136а от КТ. В тази връзка възникна един въпрос, който не е намерил място в КТ, а именно: Първи случай: Имаме работници и служители, които са ...

Отчитане на протокола, с който дилърът начислява дължимия ДДС, когато прилага специалния ред на облагане на маржа

Дилър на автомобили втора употреба, регистриран по ДДС, продава автомобил, закупен от Италия, при което прилага специален ред на облагане. Как следва да бъде съставено счетоводното записване за осчетоводяване на протокола - 609/4532 или 709/4532, и с...

Отчитане на социални разходи

Дейността на фирмата е ресторантьорство и хотелиерство. Имаме назначени около 20 човека персонал, на които предоставяме храна и транспорт. Фирмата е ЕТ и персоналът се превозва с автомобил, водещ се на името на собственика, като той разполага с друг ...

Подневно изчисляване на работното време

Ако се работи на 2 смени, всяка по 8 часа и при петдневна работна седмица (т.е. 40 часа и стандартно разпределение, разлика само в часа на започване), трябва ли да се въвежда сумирано изчисляване? Според чл. 142, ал. 2 КТ работодателят може да устан...

Прекратяване на договор с управител на ЕООД

Как се уволнява управител на ЕООД? От запитването относно уволнението на управител на ЕООД следва, че става дума за прекратяване на договор за управление на търговско дружество. Такъв договор не е трудов договор по смисъла на Кодекса на труда и за н...

Справочник

Въпроси и отговори за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците по време на извънредното положение

Министерство на труда и социалната политика 1. При въвеждане на непълно работно време на основание чл. 138, ал. 2 от КТ (например преминаване от 8 ч. на 4 ч. при 1000 лв. за 8 ч.) какво възнаграждение трябва да се изплати на работника (пълна заплата...

Справочна информация бр. 18/2020

Централни валутни курсове за периода 24.04. - 29.04.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Телефонни номера за контакт във връзка с изплащането на компенсации за запазване на заетост

[[table_1]]...

Често задавани въпроси към НАП и техните отговори по време на извънредното положение

Национална агенция за приходите 1. Ще бъде ли променен срокът за деклариране и внасяне на дължимия ДДС? Не. Срокът за деклариране и внасяне на данък върху добавената стойност няма да бъде променян. 2. Ще бъдат ли променени сроковете за внасяне на за...