начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 18, 4 - 10 май 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 4 - 10 май 2020 г.
Законодателство

Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г.

Възможността за изплащане на компенсации на работниците и служителите през периода на обявено извънредно положение е предвидена в § 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 29 от 27.3.2020 г.

Народното събрание прие Решение за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.). Правителството прие: 1. Постановление № 49 от 23 март 2020 ...

ДВ, бр. 30 от 31.3.2020 г.

Конституционният съд прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд. Правителството прие: 1. Постановление № 50 от 26 март 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с из...

ДВ, бр. 31 от 1.4.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Нар...

ДВ, бр. 32 от 3.4.2020 г.

Правителството прие: 1. Решение № 219 от 31 март 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж “Шкорпиловци - централен”, община Долни чифлик, област Варна. 2. Решение № 220 от 31 март 2020 г. за откриване на процедура за ...

ДВ, бр. 33 от 7.4.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за допълнение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г. 2. Решение за удължаване н...

ДВ, бр. 34 от 9.4.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюд...

ДВ, бр. 35 от 10.4.2020 г.

Министърът на здравеопазването подписа Двeгодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2020 - 2021 г. Държавната агенция ...

ДВ, бр. 36 от 14.4.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 64 от 9 април 2020 г. за допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на последователни доставки

Регистрирана по ЗДДС българска фирма закупува стока от фирма, установена в Армения, която последната е закупила от Франция. Стоката се намира на френска територия и ще се транспортира директно до България. Следва ли при тези обстоятелства българската...

Компенсиране на удълженото работно време

По производствени причини се наложи да преминем на удължен работен ден с продължителност 9 часа съгласно чл. 136а от КТ. В тази връзка възникна един въпрос, който не е намерил място в КТ, а именно: Първи случай: Имаме работници и служители, които са ...

Отчитане на протокола, с който дилърът начислява дължимия ДДС, когато прилага специалния ред на облагане на маржа

Дилър на автомобили втора употреба, регистриран по ДДС, продава автомобил, закупен от Италия, при което прилага специален ред на облагане. Как следва да бъде съставено счетоводното записване за осчетоводяване на протокола - 609/4532 или 709/4532, и с...

Отчитане на социални разходи

Дейността на фирмата е ресторантьорство и хотелиерство. Имаме назначени около 20 човека персонал, на които предоставяме храна и транспорт. Фирмата е ЕТ и персоналът се превозва с автомобил, водещ се на името на собственика, като той разполага с друг ...

Подневно изчисляване на работното време

Ако се работи на 2 смени, всяка по 8 часа и при петдневна работна седмица (т.е. 40 часа и стандартно разпределение, разлика само в часа на започване), трябва ли да се въвежда сумирано изчисляване? Според чл. 142, ал. 2 КТ работодателят може да устан...

Прекратяване на договор с управител на ЕООД

Как се уволнява управител на ЕООД? От запитването относно уволнението на управител на ЕООД следва, че става дума за прекратяване на договор за управление на търговско дружество. Такъв договор не е трудов договор по смисъла на Кодекса на труда и за н...

Справочник

Въпроси и отговори за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците по време на извънредното положение

Министерство на труда и социалната политика 1. При въвеждане на непълно работно време на основание чл. 138, ал. 2 от КТ (например преминаване от 8 ч. на 4 ч. при 1000 лв. за 8 ч.) какво възнаграждение трябва да се изплати на работника (пълна заплата...

Справочна информация бр. 18/2020

Централни валутни курсове за периода 24.04. - 29.04.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Телефонни номера за контакт във връзка с изплащането на компенсации за запазване на заетост

[[table_1]]...

Често задавани въпроси към НАП и техните отговори по време на извънредното положение

Национална агенция за приходите 1. Ще бъде ли променен срокът за деклариране и внасяне на дължимия ДДС? Не. Срокът за деклариране и внасяне на данък върху добавената стойност няма да бъде променян. 2. Ще бъдат ли променени сроковете за внасяне на за...