Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 7, Май 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Май 2020 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 1...

Коментар на експерта

Видове платени отпуски

Отпускът е време, през което работникът или служителят е освободен от задължението да работи по трудовото си правоотношение, без правоотношението да е прекратено, то продължава да съществува. Работникът или служителят само временно се освобождава от задължението си да работи. Отп...

Промените в ППЗДДС за 2020 г.

С ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС (ПИДППЗДДС), промените от които влизат в сила от датата на обнародването им. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ПИДППЗДДС за данъчните периоди до 31.03...

Спазване на Закона за хората с увреждания

България отдава голямо значение на цялостното изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания, поради което хората с увреждания се ползват от особената грижа на държавата и обществото. Законът за хората с увреждания (ЗХУ) е публикуван в ДВ...

Частни платежни мораториуми

Видно от интернет страницата на Европейския банков орган (ЕБО), мораториумите върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 представляват част от незабавните мерки, които правителствата и кредитните институции предприемат в отговор на пандемията от COVID-19, за да ограничат нег...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на разходи за социални придобивки, предоставени от работодател на чуждестранни физически лица

Въпрос: Българска фирма, извършва дейност в София, регистрирана по ЗДДС, наема работници по трудов договор от Молдова, съгласно сключена Спогодба между двете държави. Работниците са 50 души. 1. Имаме ли право на половината персонал да раздадем ваучери за храна до 60 лв. месечно, ...

Коригиране на фундаментална грешка, свързана с предходни периоди

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС с основна дейност разработка на софтуерни продукти. През 2017 г. са извършвани софтуерни услуги на клиент, за които има издадени фактури. Но през 2019 г. се установява, че сумата на фактурираните услуги е с 3000 лв. с ДДС в повече....

Непризнат данъчен кредит

Въпрос: През 2019 г. имаме връчен ревизионен акт, съгласно него не ни е признат данъчен кредит по фактури за покупки от 2016 г. и 2017 г. и за периода е начислена лихва. Как трябва да се осчетоводи неначисленият ДДС и лихвата (ДДС-то и лихвата са внесени)? Ще се отрази ли в ГДД и...

Непризнати разходи за данъчни цели

Въпрос: Мога ли да осчетоводя като разход за данъчни цели непризнатия ми данъчен кредит за закупено от транспортната ми фирма дизелово гориво, при положение че данъчната основа (цената без ДДС) ми беше призната за разход за текущата дейност? Как в моя случай следва да се тълкува ...

Несъбираемо вземане

Въпрос: Българско дружество има вземане от клиент отпреди няколко месеца, което по мнението на ръководството е несъбираемо. Какъв документ следва да състави дружеството, за да може да отпише документално обосновано вземането? На основание на кой член от ЗКПО следва да се преобраз...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Прекратено е трудово правоотношение с лице, което е придобило право на пенсия, докато е работил във фирмата, но не е получил решение за отпускане на пенсия. Трябва ли работодателят да изплати обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? Отговор: Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ при пр...

Определяне размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: От 01.01.2020 г. имаме увеличение на основните заплати на всички служители във фирмата. Имаме служител, който от август миналата година е в болнични до 18.02.2020 г. От 19.02.2020 г. до 31.03.2020 г. е в платен годишен отпуск, след което прави възрастта за пенсиониране. ...

Отлагане на неизползван платен отпуск за следващата календарна година

Въпрос: Търся законова възможност да ограничим пренасянето на отпуски от предходна календарна година. Съставила съм заповед. Може ли да не пренасяме неизползвани отпуски на лицата, които не са подали писмено искане за това или искането им е с резолюция не? ЗАПОВЕД № ………….…./……….....

Отмяна на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя

Въпрос: Дружество прекратява срочен трудов договор на служител на основание, че е изпълнил договорената работа на 10.12.2019 г. На 17.12.2019 г. работодателят издава заповед, с която отменя прекратяването и подава заличаване на уведомлението по чл. 62 в НАП. Служителят отказва пр...

Отписване на вземане

Въпрос: В края на 2014 г. дружеството ни заплаща по проформа фактура определена сума за покупка на материали, но при товаренето се оказва, че наличността при доставчика е по-малка от заплатеното количество по проформа фактурата. За надплатената сума ни е издадена фактура за аванс...

Отчитане на разходи за командировка на служители в страната

Въпрос: Имам затруднение относно отчитане на разходи за командировка на служители в страната. Дружество с основна дейност изграждане на климатични инсталации често командирова монтажници в изпълнение на договори с клиенти. В повечето случаи разходите за нощувка се заплащат от въз...

Пренасяне на данъчни загуби

Въпрос: Дружеството реализира данъчни загуби през последните пет години, а именно от 2014 г. до 2018 г., през 2019 г. дружеството формира положителен данъчен финансов резултат, като на същото дружество му е извършена ревизия по ЗКПО и му се признават данъчните и счетоводните загу...

Продажба на сайт

Въпрос: Собственик на ЕООД има намерение да продава през фирмата сайт, който е притежание на физическото лице, как може документално да се оформи прехвърлянето на сайта от физическото на юридическото лице, за да може да се извърши евентуалната му продажба на трето лице? Отговор:...

Спомагателна дейност, свързана с финанси

Въпрос: Фирмата извършва следната дейност: Разплащания по сметки - клиенти идват да си плащат за ток, ел. енергия, НАП, преводи. За тази дейност имам сключен договор с ФК „Кеш експрес сървис” ООД и „Изипей”, за което получавам комисионa. Дейността на фирмата финансова ли е? Отго...

Писма и указания

№ 3-158 от 23.01.2020 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването лице е собственик на ЕТ „А“ и „В“ ЕООД. ЕТ „А“ осъществява търговия с GSM аксесоари и осветителни тела, а „В“ ЕООД извършва само ремонтни дейности на мобилни устройства. Двете фирми осъществяват дейността си в един общ търговски обект. В предприяти...

Решения на ВАС

Решение № 2930 от 25.02.2020 г. по адм. дело № 11016/2019 г.

Предмет на спора са задължения за ДДС за внасяне в данъчен период 05.2017 г. и за закъснителна лихва. С арг. от чл. 178, ал. 1 във вр. с чл. 177 ЗУТ удостоверението за въвеждане в експлоатация на сградата не установява ползване, а е предпоставка за него. Не съществуват информаци...

Решение № 3392 от 05.03.2020 г. по адм. дело № 11256/2019 г.

Предмет на спора е налагането на принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект - ресторант, находящ се в гр. София, и забрана достъпа до него за срок от 7 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „д“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС за нарушение на разпоредбата на...

Решение № 3614 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 12302/2019 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчен период 06.2015 г. със съответните лихви. Съгласно чл. 79, ал. 1 ЗДДС регистрирано лице, което е приспаднало данък за произведени или закупени стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на осв...

Решение № 3636 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 14076/2019 г.

Предмет на спора е отказано признаване на право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди 01., 02. и 03.2018 г. по няколко фактури. Съгласно чл. 47 от Директива 206/112/ЕС мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, включително услугите на експерти и агент...

Решение № 3697 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 11571/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС вследствие на отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. и корпоративен данък за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Притежаването на данъчен документ, каквато е фактурата по чл. 7...

Решение № 3820 от 12.03.2020 г. по адм. дело № 9144/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и съответните лихви, които произтичат от отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от 7 доставчици на ООД за ревизирания период. В процесния РА няма изложени констатации за извършена данъчна измама, а пр...

Решение № 3834 от 12.03.2020 г. по адм. дело № 13308/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви за периода от 01.06. до 31.08.2015 г. За да възникне и да се упражни законосъобразно правото на данъчен кредит, е необходимо по безспорен начин да се установи, че стоката фактически е предадена от доставчика на получателя...

Решение № 3845 от 12.03.2020 г. по адм. дело № 11363/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. и за ДДС за данъчен период 04.2014 г. с лихви за забава. При закупуване на недвижимите имоти ЕООД е ползвало данъчен кредит. По интерпретацията на правото на Съюза, дадена от Съда с решението по...

Решение № 3914 от 13.03.2020 г. по адм. дело № 8474/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху добавената стойност над декларираните и лихви за просрочие вследствие на непризнати в хода на ревизията вътреобщностни доставки (ВОД). Отмяната на влязъл в сила съдебен акт представлява извънреден и извънинстанционен спосо...

Решение № 3943 от 16.03.2020 г. по адм. дело № 11852/2019 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит по няколко фактури, издадени от различни ЕООД, и определен за довнасяне данък върху добавената стойност ведно със съответната лихва. Наличието единствено на фактури и договори е недостатъчно, за да се приеме реалността на стопанските ...

Решения на ВКС

Тълкувателно решение № 1/2018 от 07.03.2019 г. по тълк. дело № 1/2018 г., ОСТК

Тълкувателно дело № 1/2018 г. е образувано с разпореждане на председателя на ВКС № 1 от 28.02.2018 г., изменено с разпореждане от 22.05.2018 г. по предложение на заместник-председателя и ръководител на Търговска колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно реше...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 30.04.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 19 до бр. 24 от 2020 г.

ДВ, бр. 19 от 6.3.2020 г. Народно събрание Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процеду...