Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 7, Май 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Май 2020 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април ...

Коментар на експерта

Видове платени отпуски

Отпускът е време, през което работникът или служителят е освободен от задължението да работи по трудовото си правоотношение, без правоотношението да е прекратено, то продължава да съществува. Работникът или служителят само временно се освобождава от ...

Промените в ППЗДДС за 2020 г.

С ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС (ПИДППЗДДС), промените от които влизат в сила от датата на обнародването им. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ПИДППЗДДС...

Спазване на Закона за хората с увреждания

България отдава голямо значение на цялостното изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания, поради което хората с увреждания се ползват от особената грижа на държавата и обществото. Законът за хората с увре...

Частни платежни мораториуми

Видно от интернет страницата на Европейския банков орган (ЕБО), мораториумите върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 представляват част от незабавните мерки, които правителствата и кредитните институции предприемат в отговор на пандемията от...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на разходи за социални придобивки, предоставени от работодател на чуждестранни физически лица

Въпрос: Българска фирма, извършва дейност в София, регистрирана по ЗДДС, наема работници по трудов договор от Молдова, съгласно сключена Спогодба между двете държави. Работниците са 50 души. 1. Имаме ли право на половината персонал да раздадем ваучер...

Коригиране на фундаментална грешка, свързана с предходни периоди

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС с основна дейност разработка на софтуерни продукти. През 2017 г. са извършвани софтуерни услуги на клиент, за които има издадени фактури. Но през 2019 г. се установява, че сумата на фактурираните услуг...

Непризнат данъчен кредит

Въпрос: През 2019 г. имаме връчен ревизионен акт, съгласно него не ни е признат данъчен кредит по фактури за покупки от 2016 г. и 2017 г. и за периода е начислена лихва. Как трябва да се осчетоводи неначисленият ДДС и лихвата (ДДС-то и лихвата са вне...

Непризнати разходи за данъчни цели

Въпрос: Мога ли да осчетоводя като разход за данъчни цели непризнатия ми данъчен кредит за закупено от транспортната ми фирма дизелово гориво, при положение че данъчната основа (цената без ДДС) ми беше призната за разход за текущата дейност? Как в мо...

Несъбираемо вземане

Въпрос: Българско дружество има вземане от клиент отпреди няколко месеца, което по мнението на ръководството е несъбираемо. Какъв документ следва да състави дружеството, за да може да отпише документално обосновано вземането? На основание на кой член...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Прекратено е трудово правоотношение с лице, което е придобило право на пенсия, докато е работил във фирмата, но не е получил решение за отпускане на пенсия. Трябва ли работодателят да изплати обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? Отговор: Съг...

Определяне размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: От 01.01.2020 г. имаме увеличение на основните заплати на всички служители във фирмата. Имаме служител, който от август миналата година е в болнични до 18.02.2020 г. От 19.02.2020 г. до 31.03.2020 г. е в платен годишен отпуск, след което пра...

Отлагане на неизползван платен отпуск за следващата календарна година

Въпрос: Търся законова възможност да ограничим пренасянето на отпуски от предходна календарна година. Съставила съм заповед. Може ли да не пренасяме неизползвани отпуски на лицата, които не са подали писмено искане за това или искането им е с резолюц...

Отмяна на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя

Въпрос: Дружество прекратява срочен трудов договор на служител на основание, че е изпълнил договорената работа на 10.12.2019 г. На 17.12.2019 г. работодателят издава заповед, с която отменя прекратяването и подава заличаване на уведомлението по чл. 6...

Отписване на вземане

Въпрос: В края на 2014 г. дружеството ни заплаща по проформа фактура определена сума за покупка на материали, но при товаренето се оказва, че наличността при доставчика е по-малка от заплатеното количество по проформа фактурата. За надплатената сума ...

Отчитане на разходи за командировка на служители в страната

Въпрос: Имам затруднение относно отчитане на разходи за командировка на служители в страната. Дружество с основна дейност изграждане на климатични инсталации често командирова монтажници в изпълнение на договори с клиенти. В повечето случаи разходите...

Пренасяне на данъчни загуби

Въпрос: Дружеството реализира данъчни загуби през последните пет години, а именно от 2014 г. до 2018 г., през 2019 г. дружеството формира положителен данъчен финансов резултат, като на същото дружество му е извършена ревизия по ЗКПО и му се признават...

Продажба на сайт

Въпрос: Собственик на ЕООД има намерение да продава през фирмата сайт, който е притежание на физическото лице, как може документално да се оформи прехвърлянето на сайта от физическото на юридическото лице, за да може да се извърши евентуалната му про...

Спомагателна дейност, свързана с финанси

Въпрос: Фирмата извършва следната дейност: Разплащания по сметки - клиенти идват да си плащат за ток, ел. енергия, НАП, преводи. За тази дейност имам сключен договор с ФК „Кеш експрес сървис” ООД и „Изипей”, за което получавам комисионa. Дейността на...

Писма и указания

№ 3-158 от 23.01.2020 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването лице е собственик на ЕТ „А“ и „В“ ЕООД. ЕТ „А“ осъществява търговия с GSM аксесоари и осветителни тела, а „В“ ЕООД извършва само ремонтни дейности на мобилни устройства. Двете фирми осъществяват дейността си в един общ...

Решения на ВАС

Решение № 2930 от 25.02.2020 г. по адм. дело № 11016/2019 г.

Предмет на спора са задължения за ДДС за внасяне в данъчен период 05.2017 г. и за закъснителна лихва. С арг. от чл. 178, ал. 1 във вр. с чл. 177 ЗУТ удостоверението за въвеждане в експлоатация на сградата не установява ползване, а е предпоставка за ...

Решение № 3392 от 05.03.2020 г. по адм. дело № 11256/2019 г.

Предмет на спора е налагането на принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект - ресторант, находящ се в гр. София, и забрана достъпа до него за срок от 7 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „д“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС з...

Решение № 3614 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 12302/2019 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчен период 06.2015 г. със съответните лихви. Съгласно чл. 79, ал. 1 ЗДДС регистрирано лице, което е приспаднало данък за произведени или закупени стоки или услуги и впоследствие ги...

Решение № 3636 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 14076/2019 г.

Предмет на спора е отказано признаване на право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди 01., 02. и 03.2018 г. по няколко фактури. Съгласно чл. 47 от Директива 206/112/ЕС мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, включителн...

Решение № 3697 от 10.03.2020 г. по адм. дело № 11571/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС вследствие на отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. и корпоративен данък за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Притежаването на данъчен документ...

Решение № 3820 от 12.03.2020 г. по адм. дело № 9144/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и съответните лихви, които произтичат от отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от 7 доставчици на ООД за ревизирания период. В процесния РА няма изложени констатации за ...

Решение № 3834 от 12.03.2020 г. по адм. дело № 13308/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви за периода от 01.06. до 31.08.2015 г. За да възникне и да се упражни законосъобразно правото на данъчен кредит, е необходимо по безспорен начин да се установи, че стоката фактически е предаде...

Решение № 3845 от 12.03.2020 г. по адм. дело № 11363/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. и за ДДС за данъчен период 04.2014 г. с лихви за забава. При закупуване на недвижимите имоти ЕООД е ползвало данъчен кредит. По интерпретацията на правото на Съюза,...

Решение № 3914 от 13.03.2020 г. по адм. дело № 8474/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху добавената стойност над декларираните и лихви за просрочие вследствие на непризнати в хода на ревизията вътреобщностни доставки (ВОД). Отмяната на влязъл в сила съдебен акт представлява извънр...

Решение № 3943 от 16.03.2020 г. по адм. дело № 11852/2019 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит по няколко фактури, издадени от различни ЕООД, и определен за довнасяне данък върху добавената стойност ведно със съответната лихва. Наличието единствено на фактури и договори е недостатъчно, за да се при...

Решения на ВКС

Тълкувателно решение № 1/2018 от 07.03.2019 г. по тълк. дело № 1/2018 г., ОСТК

Тълкувателно дело № 1/2018 г. е образувано с разпореждане на председателя на ВКС № 1 от 28.02.2018 г., изменено с разпореждане от 22.05.2018 г. по предложение на заместник-председателя и ръководител на Търговска колегия на Върховния касационен съд за...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 30.04.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 19 до бр. 24 от 2020 г.

ДВ, бр. 19 от 6.3.2020 г. Народно събрание Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и прав...