Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 8, 16 - 30 април 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-25 от 04.02.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …. от 27.01.2020 г., относно прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) В запитването е посочено, че не е признат данъчен кредит, но е призната данъчната основа, свързана с данъ...

№ 20-00-71 от 21.04.2020 г. Относно: Срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. и прилагане на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО) във връзка с  § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР)  на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)

По повод § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), и във връзка с прилагане на чл....

№ 20-28-2 от 09.01.2020 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило запитване с вх. № ……………./02.01.2020 г. от …………………………………., с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е изложена следната фактическа обс...

№ 20-31-13 от 11.02.2020 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …. с вх.№ 20-31-13 от 04.02.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Притежавате Експертно решение от ТЕЛК с определена 64% трайно намалена работоспособност. По време на валидността ...

№ 20-31-5 от 30.01.2020 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № от 16.01.2020 г., относно прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През 2016 г. е сключен договор за покупко-продажба ...

№ 3-158 от 23.01.2020 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването лице е собственик на ЕТ „А“ и „В“ ЕООД. ЕТ „А“ осъществява търговия с GSM аксесоари и осветителни тела, а „В“ ЕООД извършва само ремонтни дейности на мобилни устройства. Двете фирми осъществяват дейността си в един общ...

№ 3-259 от 11.02.2020 г. Относно: Деклариране на средства от дарителска кампания за изграждане на паметник съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложеното в запитването, в гр. Т е създаден Инициативен комитет за изграждане паметник на Васил Левски. В състава на този комитет участват 14 члена, като комитетът не е регистриран като сдружение. Посочва се, че с протокол от м.01.2020 г. о...

№ М-26-Т-765 от 04.11.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които из...

№ М-94-Г-98 от 04.11.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които из...

№ М-94-С-729 от 14.01.2020 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

От представената във Вашето писмено запитване фактическа обстановка е видно, че през периода от …. ноември 2009 г. до …. август 2019 г. сте пребивавали на територията на Великобритания, а от …. август 2019 г. пребивавате на територията на България. П...

Анотации

Гледане на дете по време на извънредното положение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При въведеното извънредно положение и преустановяването на дейността на училища и градини предвидено ли е обезщетение или други придо...

Деклариране на доходите на физическо лице

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Български гражданин е регистриран в регистър БУЛСТАТ като лице, практикуващо свободна професия – самоосигуряващо се лице. Предстои да извършва консултантски услуги за данъчн...

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Положеният извънреден труд в страни от Европейския съюз от лица, командировани в рамките на предоставяне на услуги трябва ли да е ...

Коригиране на декларация Образец 1 на грешно начислен болничен лист

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Получих задължително предписание от НОИ във връзка с коригиране на декларация Образец 1 на грешно начислен болничен лист. Начислен е ...

Напускане на работа в условията на извънредно положение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При напускане на работа в условията на извънредно положение важи ли условието за едномесечно предизвестие на работодателя? Съгласно ...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 26.03.2020 г. ми бе връчено предизвестие, че от 25.04.2020г. ще ми бъде прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 328, ...

Осигуряване на български гражданин, живеещ в чужбина

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Български гражданин живее в Канада от 20 години. През ноември се връща да живее в България. 1. Има ли значение дали лице има само българско гражданство или е с двойно гражда...

Отпуск на работник, командирован в чужбина

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Командирован съм в Дания от Българска фирма ,осигуряват ме върху тавана 2600 лв. Когато ползвам платен годишен отпуск върху тази сума...

Прекратяване на трудов договор на основание чл.328, ал. 1, т. 12 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работникът е в платен отпуск, но не е в невъзможност за изпълнява трудовия договор. Може ли работодателят да го освободи на основание...

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Собственикът на фирмата, в която работим, възнамерява да ни пусне в безсрочен неплатен отпуск без съгласието ни. Ние, работещите, пре...

Ред за извършване на определените инструктажи, и за деклариране и разследване на трудова злополука

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При сегашните условия на "извънредно положение" какви са редът и отговорностите за: - извършване на определените инструктажи на при р...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2020 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 8 от 2020 г.

ДВ, бр. 95 от 3.12.2019 г. Министерски съвет Постановление № 295 от 28 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. Постановление № 296 от 28 ноември 2019 г. за изменение на Постан...

Осигурителен календар за май 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 март - 6 април 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...