Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 8, 16 - 30 април 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-25 от 04.02.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …. от 27.01.2020 г., относно прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) В запитването е посочено, че не е признат данъчен кредит, но е призната данъчната основа, свързана с данъчния кредит. В тази връзка е п...

№ 20-00-71 от 21.04.2020 г. Относно: Срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. и прилагане на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО) във връзка с  § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР)  на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)

По повод § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), и във връзка с прилагане на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социал...

№ 20-28-2 от 09.01.2020 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило запитване с вх. № ……………./02.01.2020 г. от …………………………………., с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е изложена следната фактическа обстановка: В поверената Ви дирек...

№ 20-31-13 от 11.02.2020 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …. с вх.№ 20-31-13 от 04.02.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Притежавате Експертно решение от ТЕЛК с определена 64% трайно намалена работоспособност. По време на валидността на решението на ТЕЛК сте навър...

№ 20-31-5 от 30.01.2020 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № от 16.01.2020 г., относно прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През 2016 г. е сключен договор за покупко-продажба и договор за финансов лизинг. ...

№ 3-158 от 23.01.2020 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването лице е собственик на ЕТ „А“ и „В“ ЕООД. ЕТ „А“ осъществява търговия с GSM аксесоари и осветителни тела, а „В“ ЕООД извършва само ремонтни дейности на мобилни устройства. Двете фирми осъществяват дейността си в един общ търговски обект. В предприяти...

№ 3-259 от 11.02.2020 г. Относно: Деклариране на средства от дарителска кампания за изграждане на паметник съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложеното в запитването, в гр. Т е създаден Инициативен комитет за изграждане паметник на Васил Левски. В състава на този комитет участват 14 члена, като комитетът не е регистриран като сдружение. Посочва се, че с протокол от м.01.2020 г. от проведено заседание на иници...

№ М-26-Т-765 от 04.11.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електрон...

№ М-94-Г-98 от 04.11.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електрон...

№ М-94-С-729 от 14.01.2020 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

От представената във Вашето писмено запитване фактическа обстановка е видно, че през периода от …. ноември 2009 г. до …. август 2019 г. сте пребивавали на територията на Великобритания, а от …. август 2019 г. пребивавате на територията на България. Посочвате, че възнамерявате да ...

Анотации

Гледане на дете по време на извънредното положение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При въведеното извънредно положение и преустановяването на дейността на училища и градини предвидено ли е обезщетение или други придобивки за гледане на дете по вр...

Деклариране на доходите на физическо лице

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Български гражданин е регистриран в регистър БУЛСТАТ като лице, практикуващо свободна професия – самоосигуряващо се лице. Предстои да извършва консултантски услуги за данъчно задължено лице със седалище ...

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Положеният извънреден труд в страни от Европейския съюз от лица, командировани в рамките на предоставяне на услуги трябва ли да е съобразен с българското законо...

Коригиране на декларация Образец 1 на грешно начислен болничен лист

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Получих задължително предписание от НОИ във връзка с коригиране на декларация Образец 1 на грешно начислен болничен лист. Начислен е при работодател като първичен,...

Напускане на работа в условията на извънредно положение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При напускане на работа в условията на извънредно положение важи ли условието за едномесечно предизвестие на работодателя? Съгласно чл. 326, ал. 1 от Кодекса на т...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 26.03.2020 г. ми бе връчено предизвестие, че от 25.04.2020г. ще ми бъде прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ. Какво обез...

Осигуряване на български гражданин, живеещ в чужбина

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Български гражданин живее в Канада от 20 години. През ноември се връща да живее в България. 1. Има ли значение дали лице има само българско гражданство или е с двойно гражданство – българско и гражданств...

Отпуск на работник, командирован в чужбина

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Командирован съм в Дания от Българска фирма ,осигуряват ме върху тавана 2600 лв. Когато ползвам платен годишен отпуск върху тази сума ли трябва да ми се плати отпу...

Прекратяване на трудов договор на основание чл.328, ал. 1, т. 12 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работникът е в платен отпуск, но не е в невъзможност за изпълнява трудовия договор. Може ли работодателят да го освободи на основание чл.328, ал. 1, т. 12 от КТ? ...

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Собственикът на фирмата, в която работим, възнамерява да ни пусне в безсрочен неплатен отпуск без съгласието ни. Ние, работещите, предпочитаме да прекратим трудово...

Ред за извършване на определените инструктажи, и за деклариране и разследване на трудова злополука

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При сегашните условия на "извънредно положение" какви са редът и отговорностите за: - извършване на определените инструктажи на при работа от дома; - регистриране ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2020 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 8 от 2020 г.

ДВ, бр. 95 от 3.12.2019 г. Министерски съвет Постановление № 295 от 28 ноември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. Постановление № 296 от 28 ноември 2019 г. за изменение на Постановление № 210 на Министерския ...

Осигурителен календар за май 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 март - 6 април 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...