Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.
Законодателство

Как спрените срокове се отразяват на давността по ДОПК

I. Какво означава спиране на срок? Правното значение на сроковете е период от време, през който е предвидено да се извършат определени действия от органите на НАП или от данъчно задължените лица. Спиране на сроковете означава, че правото или задължен...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за здравето

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за здравето, който урежда мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за вре...

Въпроси и отговори

Авансово деклариране на наем, когато и платецът на дохода, и неговият получател са самоосигуряващи се лица

Нотариус, регистриран по ДДС, закупува имот - част от него ползва той, друга част отдава под наем на самоосигурено лице - адвокат за 200 лв. наем месечно без ДДС. На кого е задължението да удължа и внася авансов данък за наема по декларацията по чл. ...

Апорт на активи в дъщерно дружество

Извършено номинално намаляване на капитал на дружеството, създадено чрез апорт. Няма реално плащане - нито в пари, нито в натура. Покрита е наличната загуба във фирмите, където са апортирани активите (сгради). Получената разлика между стойността на н...

Дипломата като документ, съхраняван в трудовото досие на работника или служителя

Можем ли да прилагаме копие на диплома към трудовото досие на работника? Отговорът на така поставения въпрос произтича от Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор. Съгласно чл. 1 от Наред­бата з...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 19/2020 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑264/17, решение от 29 ноември 2018 г. страни: Harry Mensing срещу Finanzamt Hamm Предмет на спора е схемата на данъчно облагане на дилъри. Г-н Mensing е търговец на произведения на изкус...

Законът за извънредното положение въведе мерки за защита на местните производители

В ДВ, бр. 38 от 2020 г., са публикувани промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с които се предоставя право на Министерския съвет да въвежда временни мерки, с които да се защитят: * производството на храни, прои...

Лихви за просрочие

В ГДД за 2019 г. излезе, че трябва да внеса лихва по авансови вноски. С тази лихва трябва ли да увелича резултата за 2020 г. в ГДД? Съгласно чл. 26, т. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане счетоводните разходи за лихви за просрочие на ...

Отпускът по болест може и да е повече от 6 месеца

В края на миналата година се разболях от грип. Заради възникнали усложнения на заболяването 6 месеца бях в отпуск по болест. В момента все още не се чувствам добре и поради това бих искал болничните да бъдат продължени. Някои мои колеги твърдят, че м...

Подобрение на нает актив

Фирмата ни наема магазин в мол през март 2019 г., на етап груб строеж, като ангажимент по договора е вместо Наемодателя тя да извърши довършителните работи по свои проекти, като Наемодателят предоставя еднократна сума за покриване на тези разходи, уг...

Права на трудоустроени лица

Счита ли се за трудоустроен работник с издадено решение на ТЕЛК за над 50% неработоспособност, ако в предприятието няма заповед за трудоустрояване? Заплаща ли му се допълнително трудово възнаграждение по чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване?...

Прекратяване на трудов договор по време на отпуск по болест

Може ли да се връчи предизвестие на служител на постоянен трудов договор, придобил право на пенсия по чл. 68 от КСО, докато е в болничен? В съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор...

Счетоводно и данъчно третиране на задължения

Неполучено плащане за ползване на земеделска земя в размер на 250 лв. Собственикът е починал, няма преки наследници, както братя или сестри. Към 31.12.2019 г. ми стои задължение по договор за предоставяне на земеделска земя в размер на 250 лв. Как да...

Счетоводно отчитане и представяне на ефектите от промени във валутните курсове

Как организирате отчитането на плащания към чуждестранен контрагент, който е заведен в една валута, а му се превежда сумата от сметка в друга валута? Пример: Задължение към доставчик 3000 GBP (по ф. 31.01.20), платени от валутна сметка в EUR, излязла...

Трудов договор със студент редовна форма на обучение

Имаме служител, назначен на пълно работно време - 8 часов работен ден. Приет е студент редовна форма на обучение. Има ли проблем да продължи при нас на трудов договор на пълно работно време? Ще има ли право на отпуск от чл. 169 до чл. 171 от КТ? Пос...

Трудов и осигурителен стаж

Едноличен търговец съм и имах един работник, назначен по трудов договор при условията на непълно работно време по 4 часа на ден в продължение на почти една година. Моля да ми поясните как да изчислим неговия трудов стаж - дали да приложим член 355 от...

Справочник

Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г.

Указание № МУ - 5 от 14.04.2020 г. на АОП В периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. са обявени общо 1505 процедури, от които е използвана открита процедура за 600 поръчки, а публично състезание - за 566 бр. Предвид големия брой на тези процедури, ...

Овобождаване от ДДС вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

Национална агенция за приходите С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3.04.2020 г., държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от трети страни на стоки, ...

Отговори на най-често задаваните въпроси в кол-центъра на МТСП по време на извънредното положение

Министерство на труда и социалната политика 1. На какъв вид отпуск имат право майките на деца, при положение че детските градини са затворени? При затворени детски градини и училища майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с ...

Променена ставка по ДДС в Испания и в Чехия

Национална агенция за приходите Считано от 23 април 2020 г. в Испания ще бъде прилагана ставка от 4% за книги, вестници и списания, дори когато те се считат за услуги предоставяни по електронен път. Това премахва разликата в данъчните ставки на ДДС ...

Промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Указание № МУ - 7 от 22.04.2020 г. на АОП Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), не прави разграничение между обществените поръчки съобразно тяхната ст...

Разяснения относно възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите прави разяснения относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък по повод постъпили запитвания. В случай, че в подадената годишна данъчна декларация по чл. 92 от...

Справочна информация бр. 19/2020

Централни валутни курсове за периода 30.04. - 07.05.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...