начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.
Законодателство

Как спрените срокове се отразяват на давността по ДОПК

I. Какво означава спиране на срок? Правното значение на сроковете е период от време, през който е предвидено да се извършат определени действия от органите на НАП или от данъчно задължените лица. Спиране на сроковете означава, че правото или задължен...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за здравето

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за здравето, който урежда мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за вре...

Въпроси и отговори

Авансово деклариране на наем, когато и платецът на дохода, и неговият получател са самоосигуряващи се лица

Нотариус, регистриран по ДДС, закупува имот - част от него ползва той, друга част отдава под наем на самоосигурено лице - адвокат за 200 лв. наем месечно без ДДС. На кого е задължението да удължа и внася авансов данък за наема по декларацията по чл. ...

Апорт на активи в дъщерно дружество

Извършено номинално намаляване на капитал на дружеството, създадено чрез апорт. Няма реално плащане - нито в пари, нито в натура. Покрита е наличната загуба във фирмите, където са апортирани активите (сгради). Получената разлика между стойността на н...

Дипломата като документ, съхраняван в трудовото досие на работника или служителя

Можем ли да прилагаме копие на диплома към трудовото досие на работника? Отговорът на така поставения въпрос произтича от Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор. Съгласно чл. 1 от Наред­бата з...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 19/2020 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑264/17, решение от 29 ноември 2018 г. страни: Harry Mensing срещу Finanzamt Hamm Предмет на спора е схемата на данъчно облагане на дилъри. Г-н Mensing е търговец на произведения на изкус...

Законът за извънредното положение въведе мерки за защита на местните производители

В ДВ, бр. 38 от 2020 г., са публикувани промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с които се предоставя право на Министерския съвет да въвежда временни мерки, с които да се защитят: * производството на храни, прои...

Лихви за просрочие

В ГДД за 2019 г. излезе, че трябва да внеса лихва по авансови вноски. С тази лихва трябва ли да увелича резултата за 2020 г. в ГДД? Съгласно чл. 26, т. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане счетоводните разходи за лихви за просрочие на ...

Отпускът по болест може и да е повече от 6 месеца

В края на миналата година се разболях от грип. Заради възникнали усложнения на заболяването 6 месеца бях в отпуск по болест. В момента все още не се чувствам добре и поради това бих искал болничните да бъдат продължени. Някои мои колеги твърдят, че м...

Подобрение на нает актив

Фирмата ни наема магазин в мол през март 2019 г., на етап груб строеж, като ангажимент по договора е вместо Наемодателя тя да извърши довършителните работи по свои проекти, като Наемодателят предоставя еднократна сума за покриване на тези разходи, уг...

Права на трудоустроени лица

Счита ли се за трудоустроен работник с издадено решение на ТЕЛК за над 50% неработоспособност, ако в предприятието няма заповед за трудоустрояване? Заплаща ли му се допълнително трудово възнаграждение по чл. 13, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване?...

Прекратяване на трудов договор по време на отпуск по болест

Може ли да се връчи предизвестие на служител на постоянен трудов договор, придобил право на пенсия по чл. 68 от КСО, докато е в болничен? В съответствие с чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор...

Счетоводно и данъчно третиране на задължения

Неполучено плащане за ползване на земеделска земя в размер на 250 лв. Собственикът е починал, няма преки наследници, както братя или сестри. Към 31.12.2019 г. ми стои задължение по договор за предоставяне на земеделска земя в размер на 250 лв. Как да...

Счетоводно отчитане и представяне на ефектите от промени във валутните курсове

Как организирате отчитането на плащания към чуждестранен контрагент, който е заведен в една валута, а му се превежда сумата от сметка в друга валута? Пример: Задължение към доставчик 3000 GBP (по ф. 31.01.20), платени от валутна сметка в EUR, излязла...

Трудов договор със студент редовна форма на обучение

Имаме служител, назначен на пълно работно време - 8 часов работен ден. Приет е студент редовна форма на обучение. Има ли проблем да продължи при нас на трудов договор на пълно работно време? Ще има ли право на отпуск от чл. 169 до чл. 171 от КТ? Пос...

Трудов и осигурителен стаж

Едноличен търговец съм и имах един работник, назначен по трудов договор при условията на непълно работно време по 4 часа на ден в продължение на почти една година. Моля да ми поясните как да изчислим неговия трудов стаж - дали да приложим член 355 от...

Справочник

Действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г.

Указание № МУ - 5 от 14.04.2020 г. на АОП В периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. са обявени общо 1505 процедури, от които е използвана открита процедура за 600 поръчки, а публично състезание - за 566 бр. Предвид големия брой на тези процедури, ...

Овобождаване от ДДС вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

Национална агенция за приходите С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3.04.2020 г., държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от трети страни на стоки, ...

Отговори на най-често задаваните въпроси в кол-центъра на МТСП по време на извънредното положение

Министерство на труда и социалната политика 1. На какъв вид отпуск имат право майките на деца, при положение че детските градини са затворени? При затворени детски градини и училища майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с ...

Променена ставка по ДДС в Испания и в Чехия

Национална агенция за приходите Считано от 23 април 2020 г. в Испания ще бъде прилагана ставка от 4% за книги, вестници и списания, дори когато те се считат за услуги предоставяни по електронен път. Това премахва разликата в данъчните ставки на ДДС ...

Промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната

Указание № МУ - 7 от 22.04.2020 г. на АОП Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), не прави разграничение между обществените поръчки съобразно тяхната ст...

Разяснения относно възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък

Национална агенция за приходите Национална агенция за приходите прави разяснения относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък по повод постъпили запитвания. В случай, че в подадената годишна данъчна декларация по чл. 92 от...

Справочна информация бр. 19/2020

Централни валутни курсове за периода 30.04. - 07.05.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...