Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.
Законодателство

Примери за определяне на осигурителния доход и попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ за лицата получили компенсация по реда на постановление № 55 от 2020 г.

На основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда (в сила от 13.03.2020 г.) при обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него д...

Държавен вестник

ДВ, бр. 37 от 21.4.2020 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 80 за назначаване на Николай Ненов Неновски за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 13 юни 2020 г. Правителството прие: 1. Постановление № 66 от 13 април 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за при...

ДВ, бр. 38 от 24.4.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за енергетиката. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Репуб...

ДВ, бр. 39 от 28.4.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 74 от 23 април 2020 г. за откриване на институти в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, и на Русенския университет “Ангел Кънчев”. 2. Постановление № 75 от 23 април 2020 г. за допълнение на Постановление № 381 на М...

Въпроси и отговори

Безвъзмездно отдаване на недвижим имот

Възможно ли е безвъзмездно отдаване на недвижим имот от физическо лице на собствената му фирма, която е ЕООД? Лицето не желае да получава доход от наем, но иска да ползва имота за дейността на фирмата си. Ако това е възможно, следва ли текущите сметки за ел. енергия, вода и др. д...

Възнаграждение по договор за управление

Може ли хонорарът на управителя, назначен по договор за управление и контрол (ДУК), да бъде по-малък от минималната работна заплата за съответната година? Осигуряването е върху минималния осигурителен праг за дейността. Управлението на търговското дружество се извършва в съответ...

Деклариране на дохода на земеделски производител

Регистрирах се като земеделски производител (ЗП) по ЕГН на 11.03.2019 г. Внасям осигуровки върху лв. осигурителен доход. На 01.11.2019 г. съм преустановил дейност. От м. 12 съм на трудов договор в друга фирма. Не съм получавал субсидия. През третото тримесечие съм получила приход...

Доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях са освободени доставки

Физическо лице, регистрирано по ДДС на 18.07.2016 г. с основание чл. 96 от ЗДДС поради достигане на облагаем оборот от адвокатска дейност продава три недвижими имота, негова собственост: 1. Имот 1 представлява магазин, въведен в експлоатация преди повече от 5 години и при придоби...

Издаване на документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект

Фирма с предмет на дейност търговия на едро иска да продава чрез онлайн платформата на emag.bg. Методите на плащане, които платформата има, са наложен и чрез дебитна или кредитна карта. Крайният клиент поръчва чрез Emag, Еmag праща заявката към фирма “А”, тя издава фактура или ек...

Изплащане на дивидент на чуждестранно юридическо лице - едноличен собственик на капитала

Швейцарско дружество е едноличен собственик на капитала на местно юридическо лице, регистрирано през 2017 г. в България. На 27.03.2020 година местното юридическо лице разпределя дивидент в полза на чуждестранното юридическо лице (едноличния собственик на капитала) - швейцарско...

Назначаване на управител на ЕООД

Българско физическо лице е собственик и управител на ЕООД. Може ли да назначи по трудов договор своя съпруг за управител на фирмата, за да не се осигурява тя? Трябва ли да се впише това обстоятелство в Агенцията по вписвания? По отношение на назначаването на управител на трудов ...

Промени в трудовите правоотношения, направени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Съгласно чл. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП), обнародван в „Държавен вестник”, брой 28 от 24.03. 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 9.04. 2020 г., в ...

Счетоводно отчитане и представяне на правителствените дарения

Европейски проект е приключил в 2019 г. - цялото финансиране е преведено, като с част от него е закупен ДМА, който ще се ползва за дейността на дружеството. На основание НСС 20 признах като приход от финансиране само частта, която отговаря на размера на амортизацията на актива за...

Справочник

Данъчно третиране на разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост

Национална агенция за приходите Данъчното третиране на безвъзмездно извършени разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост е регламентирано с разпоредбата на чл. 33а (нов) и на § 22 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО ...

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма ...

Отпускат се 1 милион лева за реализацията на български череши

Управителният съвет на ДФ “Земеделие” разпредели 1 млн. лв. по схемата de minimis като стимул за реализацията на реколтата от български череши през предстоящата изкупна кампания. Финансова подкрепа ще получат преработвателните предприятия, като субсидията покрива част от разходит...

Специфично данъчно третиране на разходи за изграждане, подобрение на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост

Национална агенция за приходите Данъчното третиране на безвъзмездно извършени разходи за изграждане, подобрение на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост е регламентирано с разпоредбите на: чл. 48, ал. 5; чл. 53, ал. ...

Справочна информация бр. 20/2020

Централни валутни курсове за периода 08.05. - 14.05.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...