Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 18 - 24 май 2020 г.
Законодателство

Примери за определяне на осигурителния доход и попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ за лицата получили компенсация по реда на постановление № 55 от 2020 г.

На основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда (в сила от 13.03.2020 г.) при обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за цели...

Държавен вестник

ДВ, бр. 37 от 21.4.2020 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 80 за назначаване на Николай Ненов Неновски за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 13 юни 2020 г. Правителството прие: 1. Постановление № 66 от 13 април 2020 г. за изменение и д...

ДВ, бр. 38 от 24.4.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за енергетиката. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбрана...

ДВ, бр. 39 от 28.4.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 74 от 23 април 2020 г. за откриване на институти в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, и на Русенския университет “Ангел Кънчев”. 2. Постановление № 75 от 23 април 2020 г. за допълнен...

Въпроси и отговори

Безвъзмездно отдаване на недвижим имот

Възможно ли е безвъзмездно отдаване на недвижим имот от физическо лице на собствената му фирма, която е ЕООД? Лицето не желае да получава доход от наем, но иска да ползва имота за дейността на фирмата си. Ако това е възможно, следва ли текущите сметк...

Възнаграждение по договор за управление

Може ли хонорарът на управителя, назначен по договор за управление и контрол (ДУК), да бъде по-малък от минималната работна заплата за съответната година? Осигуряването е върху минималния осигурителен праг за дейността. Управлението на търговското д...

Деклариране на дохода на земеделски производител

Регистрирах се като земеделски производител (ЗП) по ЕГН на 11.03.2019 г. Внасям осигуровки върху лв. осигурителен доход. На 01.11.2019 г. съм преустановил дейност. От м. 12 съм на трудов договор в друга фирма. Не съм получавал субсидия. През третото ...

Доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях са освободени доставки

Физическо лице, регистрирано по ДДС на 18.07.2016 г. с основание чл. 96 от ЗДДС поради достигане на облагаем оборот от адвокатска дейност продава три недвижими имота, негова собственост: 1. Имот 1 представлява магазин, въведен в експлоатация преди по...

Издаване на документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект

Фирма с предмет на дейност търговия на едро иска да продава чрез онлайн платформата на emag.bg. Методите на плащане, които платформата има, са наложен и чрез дебитна или кредитна карта. Крайният клиент поръчва чрез Emag, Еmag праща заявката към фирма...

Изплащане на дивидент на чуждестранно юридическо лице - едноличен собственик на капитала

Швейцарско дружество е едноличен собственик на капитала на местно юридическо лице, регистрирано през 2017 г. в България. На 27.03.2020 година местното юридическо лице разпределя дивидент в полза на чуждестранното юридическо лице (едноличния собств...

Назначаване на управител на ЕООД

Българско физическо лице е собственик и управител на ЕООД. Може ли да назначи по трудов договор своя съпруг за управител на фирмата, за да не се осигурява тя? Трябва ли да се впише това обстоятелство в Агенцията по вписвания? По отношение на назнача...

Промени в трудовите правоотношения, направени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Съгласно чл. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП), обнародван в „Държавен вестник”, брой 28 от 24.03. 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. Д...

Счетоводно отчитане и представяне на правителствените дарения

Европейски проект е приключил в 2019 г. - цялото финансиране е преведено, като с част от него е закупен ДМА, който ще се ползва за дейността на дружеството. На основание НСС 20 признах като приход от финансиране само частта, която отговаря на размера...

Справочник

Данъчно третиране на разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост

Национална агенция за приходите Данъчното третиране на безвъзмездно извършени разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост е регламентирано с разпоредбата на чл. 33а (нов) и ...

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ...

Отпускат се 1 милион лева за реализацията на български череши

Управителният съвет на ДФ “Земеделие” разпредели 1 млн. лв. по схемата de minimis като стимул за реализацията на реколтата от български череши през предстоящата изкупна кампания. Финансова подкрепа ще получат преработвателните предприятия, като субси...

Специфично данъчно третиране на разходи за изграждане, подобрение на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост

Национална агенция за приходите Данъчното третиране на безвъзмездно извършени разходи за изграждане, подобрение на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост е регламентирано с разпоредбите на...

Справочна информация бр. 20/2020

Централни валутни курсове за периода 08.05. - 14.05.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...