Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 21, 25 - 31 май 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 25 - 31 май 2020 г.
Законодателство

Тол таксата като част от данъчната основа за ДДС

След продължителни спорове и пререкания между транспортните фирми и държавната администрация относно системата за начисляване на такси при ползването на част от републиканската мрежа на страната, при ползването на 3115 км от пътната мрежа у нас бе въведена тол такса. Преди въвежд...

Държавен вестник

ДВ, бр. 40 от 5.5.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 81 от 27 април 2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 2. Постановление № 82 от 30 ...

ДВ, бр. 41 от 8.5.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 88 от 4 май 2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година. 2. Решение № 294 от 30 април 2020...

ДВ, бр. 42 от 12.5.2020 г.

Президентът на Републиката подписа: 1. Указ № 86 за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сингапур. 2. Указ № 87 за назначаване на Петър Димитров Андонов - извънреден и пълномощен посланик на Републик...

Въпроси и отговори

Възстановяване на неправилно уволнен работник или служител

В момента водя дело срещу моя работодател за това, че ме принуди да си пусна заявлението за напускане. Ако спечеля и съдът ме върне на работа, как мога да се защитя, че отново няма да ме притисне или намери начин, за да ме накара да освободя мястото? Имам ли някаква защита след...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 21/2020 г.

Дело C‑94/19, решение от 11 март 2020 г. страни: San Domenico Vetraria SpA срещу Agenzia delle Entrate Предмет на спора е право на данъчен кредит при командироване на служител. През 2004 г. италианска компания командирова един от своите управители в дъщерното си дружество в...

Кандидатстване за мярка за помощ 60/40

Една фирма с два кода на икономическа дейност, единият е за дейност на питейните заведения, другият е за консултантски услуги. Може ли да кандидатстваме с всеки код поотделно за различна мярка за помощ 60/40? Например от кода за питейни заведения да подаде заявление съгласно запо...

Мерки за предпазване от заразата с вируса COVID-19 след прекратяване на извънредното положение според ЗИДЗЗ

В брой 44 на “Държавен вестник” от 13.05.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИДЗЗ). Целта на този закон е да бъдат уредени мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпростр...

Място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице

Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС в България. Трябва ли да начисляваме ДДС за продажби на стоки (често нискостойностни под 50 евро), които изпращаме с куриерска фирма или БГ пощи към физически лица в трети страни (САЩ)? Мястото на изпълнение на тези доставки ще се определи съгла...

Не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в ТД

Самоосигуряващо се лице и едноличен собственик на капитал през 2019 г. е направило непарична (апортна) вноска в едноличното си дружеството - “сграда”, застроена върху държавна земя. Сградата е придобита от лицето през 2006 г. и цената на придобиване е по-ниска от отчетната стойно...

Обезщетение по чл. 54 КСО по време на отпуск за втора бременност

Наша служителка беше в отпуск за гледане на малко дете до 2-годишна възраст. Детето ще навърши две години през месец май тази година, а от началото на месец март майката се върна на работа при нас и не е преотстъпила майчинството си на друго правоимащо лице. На тази служителка ни...

Ограничаване на плащанията в брой

Въпросът ми е свързан с чл. 3, ал. 2 на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Фирмата ни е с предмет на дейност производство и продажба на мелничарски продукти. Голяма част от клиентите ни закупуват продукцията ни с фактури в брой. Всяко плащане е съответно под 10 000 лв.,...

Попълване на дневник за продажбите и VIES декларация

Дружество А ЕООД е регистрирано съгласно българското законодателство в РБългария. Собственик на капитала е чуждестранно дружество Б АД от ЕС. Дружество А ЕООД не е регистрирано като търговско представителство. Дружество А ЕООД прави ХХХ лв. разходи за месец, като тези разходи се ...

Предоставените/получените заеми от предприятието на ЕТ не подлежат на деклариране по реда на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

Трябва ли да се посочи в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ предоставен заем от ЕТ на ООД? На основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са задължени да декларират предоставените/получените парични заеми, к...

Прекратяване на трудов договор

На лице е връчено предизвестие на 31.03.2020 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б. Същото е подписано и влиза в сила на 01.04.2020 г. На 30.04.2020 г. му е издадена заповед за освобождаване, която влиза в сила от 01.05.2020 г. На 30.04.2020 г. уведомявам лицето по телефона, пон...

Самоначисляване на ДДС при покупка на услуга

На фирмата ни е издадена фактура от фирма в Германия, която е извършила ремонт на МПС в Германия в сервиз. Но при проверката за VAT номер се установява, че няма такъв. Дали трябва да издадем протокол по чл. 117, съставен въз основа на фактура, за да бъде включен в дневниците по Д...

Справочник

Нормативни промени намаляват административната тежест при подаване на годишните финансови отчети

Агенция по вписванията Малките, средни и микропредприятията ще доказват приемането на ГФО и годишните доклади за дейността само с декларация. Агенцията по вписванията информира, че с нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФ...

Основни промени в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.

Национален осигурителен институт I. Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2020 г. 1. Размери на месечния осигурителен доход за 2020 г: - минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лиц...

Справочна информация бр. 21/2020

Централни валутни курсове за периода 15.05. - 21.05.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Телефони в ТП на НОИ за консултации, свързани с отпускането и изплащането на обезщетения за безработица

Национален осигурителен институт [[table_1]]...