начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 21, 25 - 31 май 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 25 - 31 май 2020 г.
Законодателство

Тол таксата като част от данъчната основа за ДДС

След продължителни спорове и пререкания между транспортните фирми и държавната администрация относно системата за начисляване на такси при ползването на част от републиканската мрежа на страната, при ползването на 3115 км от пътната мрежа у нас бе въ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 40 от 5.5.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 81 от 27 април 2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност...

ДВ, бр. 41 от 8.5.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 88 от 4 май 2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година. 2. ...

ДВ, бр. 42 от 12.5.2020 г.

Президентът на Републиката подписа: 1. Указ № 86 за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сингапур. 2. Указ № 87 за назначаване на Петър Димитров Андонов - извънреден и п...

Въпроси и отговори

Възстановяване на неправилно уволнен работник или служител

В момента водя дело срещу моя работодател за това, че ме принуди да си пусна заявлението за напускане. Ако спечеля и съдът ме върне на работа, как мога да се защитя, че отново няма да ме притисне или намери начин, за да ме накара да освободя мястот...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 21/2020 г.

Дело C‑94/19, решение от 11 март 2020 г. страни: San Domenico Vetraria SpA срещу Agenzia delle Entrate Предмет на спора е право на данъчен кредит при командироване на служител. През 2004 г. италианска компания командирова един от своите управит...

Кандидатстване за мярка за помощ 60/40

Една фирма с два кода на икономическа дейност, единият е за дейност на питейните заведения, другият е за консултантски услуги. Може ли да кандидатстваме с всеки код поотделно за различна мярка за помощ 60/40? Например от кода за питейни заведения да ...

Мерки за предпазване от заразата с вируса COVID-19 след прекратяване на извънредното положение според ЗИДЗЗ

В брой 44 на “Държавен вестник” от 13.05.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИДЗЗ). Целта на този закон е да бъдат уредени мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодолява...

Място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице

Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС в България. Трябва ли да начисляваме ДДС за продажби на стоки (често нискостойностни под 50 евро), които изпращаме с куриерска фирма или БГ пощи към физически лица в трети страни (САЩ)? Мястото на изпълнение на тези...

Не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в ТД

Самоосигуряващо се лице и едноличен собственик на капитал през 2019 г. е направило непарична (апортна) вноска в едноличното си дружеството - “сграда”, застроена върху държавна земя. Сградата е придобита от лицето през 2006 г. и цената на придобиване ...

Обезщетение по чл. 54 КСО по време на отпуск за втора бременност

Наша служителка беше в отпуск за гледане на малко дете до 2-годишна възраст. Детето ще навърши две години през месец май тази година, а от началото на месец март майката се върна на работа при нас и не е преотстъпила майчинството си на друго правоима...

Ограничаване на плащанията в брой

Въпросът ми е свързан с чл. 3, ал. 2 на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Фирмата ни е с предмет на дейност производство и продажба на мелничарски продукти. Голяма част от клиентите ни закупуват продукцията ни с фактури в брой. Всяко плаща...

Попълване на дневник за продажбите и VIES декларация

Дружество А ЕООД е регистрирано съгласно българското законодателство в РБългария. Собственик на капитала е чуждестранно дружество Б АД от ЕС. Дружество А ЕООД не е регистрирано като търговско представителство. Дружество А ЕООД прави ХХХ лв. разходи з...

Предоставените/получените заеми от предприятието на ЕТ не подлежат на деклариране по реда на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

Трябва ли да се посочи в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ предоставен заем от ЕТ на ООД? На основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица са задължени да декларират предоставени...

Прекратяване на трудов договор

На лице е връчено предизвестие на 31.03.2020 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б. Същото е подписано и влиза в сила на 01.04.2020 г. На 30.04.2020 г. му е издадена заповед за освобождаване, която влиза в сила от 01.05.2020 г. На 30.04.2020 г. увед...

Самоначисляване на ДДС при покупка на услуга

На фирмата ни е издадена фактура от фирма в Германия, която е извършила ремонт на МПС в Германия в сервиз. Но при проверката за VAT номер се установява, че няма такъв. Дали трябва да издадем протокол по чл. 117, съставен въз основа на фактура, за да ...

Справочник

Нормативни промени намаляват административната тежест при подаване на годишните финансови отчети

Агенция по вписванията Малките, средни и микропредприятията ще доказват приемането на ГФО и годишните доклади за дейността само с декларация. Агенцията по вписванията информира, че с нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване н...

Основни промени в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.

Национален осигурителен институт I. Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2020 г. 1. Размери на месечния осигурителен доход за 2020 г: - минимален месечен размер на осигурителния дох...

Справочна информация бр. 21/2020

Централни валутни курсове за периода 15.05. - 21.05.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Телефони в ТП на НОИ за консултации, свързани с отпускането и изплащането на обезщетения за безработица

Национален осигурителен институт [[table_1]]...