Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 22, 1 - 7 юни 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 1 - 7 юни 2020 г.
Законодателство

Международните правила за условия на доставка при ВОТ на стоки

С една от промените в ЗДДС за 2020 г. (обн. със ЗИД ЗКПО, ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г.) разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от закона, с която се дава квалификация на понятието “доставка на стока” по смисъла на закона, бе приведена в съответствие с тази на чл. 20 Директива 2006/112/ЕС. С...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. С промените се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва д...

Държавен вестник

ДВ, бр. 43 от 13.5.2020 г.

Правителството прие Постановление № 91 от 11 май 2020 г. за реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, във връзка с изискванията на усл...

ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 2. Решение за изменение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г....

ДВ, бр. 45 от 15.5.2020 г.

Министърът на младежта и спорта подписа Конвенция на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия. Министърът на земеделието, храните и горите издаде Наредба за изменение и допълнение на Наре...

ДВ, бр. 46 от 19.5.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за създаване на Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19. 2. Решение по Доклада за дейността на Вре­менната анкетна ко­ми­сия за проучване на всич...

ДВ, бр. 47 от 22.5.2020 г.

Народното събрание прие Декларация относно административно-териториалната реформа в Украйна и защитата на правата и целостта на българската общност. Правителството прие: 1. Решение № 336 от 18 май 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж “Поморие ...

Въпроси и отговори

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 22/2020 г.

Дело C‑48/19, решение от 05 март 2020 г. страни: X-GmbH срещу Finanzamt Z Предмет на спора е предоставените по телефона медицински услуги, освободени ли са от облагане с ДДС. Германско дружество “А”, с ограничена отговорност е учредено съгласно германското право. През февру...

Извършване на довършителни услуги по вече построен актив

Строително предприятие сме и извършваме строителство на жилищни сгради, като строител и инвеститор едновременно. В тази връзка имам въпрос по ЗКПО, свързан с продажба на груб строеж с последващ договор за строителство, като в предварителния договор е заложено, че се продава апарт...

Определяне на облагаемия доход от продажба на акции

Физическо лице продава своите акции на АД, в което е акционер. Съгласно договора, купувачът заплаща покупната цена на три части: аванс през 2019 г. (в деня на подписване на договора), втора вноска през 2021 г. и трета вноска - окончателно плащане през 2022 г. Как да се определи о...

Правителствено дарение

Регистрирана фирма по ДДС (ЕТ), на която основната дейност е превози по линии на градски транспорт, получава суми по договор с Общината, както следва: 1. Компенсации за безплатен превоз на пътници, за карти на МВР, ветерани и ученици. 2. Държавна субсидия За приходите по двете т...

Признаване на приход от правителствено дарение

Как да осчетоводя изплащането на пълната заплата при положение, че фирмата или лицето не работи по чл. 120в от Кодекса на труда, означава ли,че трябва да се плати 100% заплата, осигуровките - кога ще се получи компенсацията ако е одобрена фирмата?  С новоприетия Закон за извънре...

Трудов спор за неизплатено възнаграждение

Наскоро работих в магазин за хранителни стоки като продавач-консултант, напуснах, като преди това подадох предизвестие, както го изисква законът и сключеният от мен договор, но не ми беше изплатено трудовото възнаграждение за периода, през който съм работила на позицията продавач...

Удръжки за запор

Работя по граждански договор всеки месец. Възнаграждението ми варира от 820 до 850 лева. По-често е 820. Тъй като имам ЛКК, не ми удържат данъците, които се удържат на моите колеги. Това е единственият ми доход. Поръчител съм на една колежка по заем, която има запор. Съответно то...

Установяване на непълно работно време

Във фирма е обявено със заповед намалено работно време от 01.04.20 до 30.04.20, от осемчасов работен ден на седемчасов работен ден. При това положение как трябва да се изчисли платен годишен отпуск за месец април, при положение, че през месец март е отработен пълен месец? При об...

Справочник

Справочна информация бр. 22/2020

Централни валутни курсове за периода 22.05. - 28.05.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Хибридни несъответствия

Национална агенция за приходите Приетата през 2016 г. Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (Директива 2016/1164) е част от пакета с мерк...