Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-65 от 31.03.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В Дирекция ОДОП …..е постъпило запитване с вх. № 07-00-65/23.03.2020 г., препратено ни по компетентност от Държавен фонд земеделие и поставени въпроси свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Описвате следната фактическа обстановка: Посочвате, че...

№ 20-28-69 от 08.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-28-69/20.03.2020г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, е изискана информация относно реда и нормативната база, касаещи регистрацията на фискалните устройства и връзката им с ТД на НАП....

№ 20-29-20 от 28.04.2020 г. Относно: Осигуряване на лице, наето по трудово правоотношение и подаване на данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………… с вх. № ………../14.04.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че имате сключен трудов договор, на основани...

№ 20-31-33 от 21.04.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило писмено запитване поставено от Вас с вх. № 20-31-33 от 15.04.2020 г., относно прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: За ме...

№ 20-31-35 от 11.05.2020 г. Относно: Подаване на Декларация образец № 3 и внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………... с вх. № ………/24.04.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че представляваното от Вас СНЦ „С“, БУЛСТАТ ...

№ 3-574 от 13.04.2020 г. Относно: Размер и срок за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, във връзка с § 25, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, дружеството желае да му бъде разяснено прилагането на чл.246 от ЗКПО. Видно от и...

№ 3-661 от 30.04.2020 г. Относно: Подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с получени суми за социални помощи от Кралство Холандия

От изложеното в запитването става ясно, че за периода от 01.01.2019 г. до 25.06.2019 г. физическо лице е получило суми в Кралство Холандия, като социални помощи – Bbz uitkering и като субсидия за наем и здравна застраховка, която е била за част от на...

№ 96-00-79 от 30.03.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило запитване с вх. № 96-00-79/20.03.2020 г. и поставени въпроси свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Описвате следната фактическа обстановка: Собственикът на ЕТ е починал на 11.12.2019 г., като предприятието се п...

№ 96-00-97 от 14.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на нов автомобил с получател – физическо лице, установено в друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-97 от 07.04.2020 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на нов автомобил с получател - физическо лице, установено на територията на друга държава...

№ М-24-36-18 от 18.03.2020 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална република Германия

В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване касаещо въпроси относно данъчното третиране на доходи от отдаване под наем на недвижим имот, който се намира в гр. ………, Германия. Съгласно изложеното в запитването, през 2019 г. Вие сте получи...

№ М-26-И-51 от 13.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.) на доставки на стоки, които се заплащат с подаръчни карти

В Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-26-И-51#1/03.02.2020 г. е заведено ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество се занимава с търговия на дребно на облекла и аксесоари и издава п...

Анотации

Дистанционната работа и надомната се признават за трудов стаж след като е налице трудово правоотношение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дистанционната работа и надомната признават ли се за трудов стаж според Кодекса на труда? В разпоредбата на чл. 120б от КТ изрично е...

Използване на неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2, т. 2 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При използване на неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2, т. 2 от КТ, губи ли се правото за в бъдеще да се използва целият размер на непл...

Непълно работно време за работниците и служителите по време на извенредната обстановка

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако работодател установи по чл. 138а, ал. 2 от КТ, във връзка с ПМС № 55 от 30 март 2020 г. непълно работно време 4 часа, на колко ча...

Определяне на категория труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в металургично предприятие от 1995 г. до момента на едно и също работно място при едни и същи условия на труд. От 2000 г. по н...

Осигурителен стаж при условията на първа категория труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам 21 години трудов стаж при условията на първа категория труд за 10 от които съм осигуряван в ППФ. Когато средствата от ППФ се пре...

Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: През юни миналата година се явих на ТЕЛК и от 85 процента ми намалиха процента на 50. Обжалвах пред НЕЛК и върнаха решението за преос...

Положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дължи ли работодателя възнаграждение за деня на почивка съгласно чл. 153, ал. 4 от КТ след положен извънреден труд в двата дни от сед...

Право на приспадане на данъчен кредит

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството ЕООД е регистрирано по ЗДДС от 20 юли 2019 г. Основната дейност на дружеството ще бъде покупко-продажба и отдаване под наем на недвижим имот. Преди датата си на ...

Прекратяване на ТД по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на основен трудов договор в Технически университет - София като хабилитиран преподавател - професор. До момента имам малко над...

Преустановяване на работа по реда на чл. 120в от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работещите, които не са на работа по член 120в от КТ, как реално да се отразят и във ведомостта - престой, като присъствие /и чисто т...

Промяна на трудовия договор

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли записани в трудовия договор правила да се променят от някоя от страните - работник и работодател? В Кодекса на труда (КТ) изрично е записано, че "работодателят или работникът или слу...

Условия за придобиване право на парично обезщетение за безработица

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във връзка с извънредното положение ако работодателят ми ме съкрати на база престой, т.е. не съм работила 15 дни, то на какво обезщет...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юни 2020 г.

До 10-ти юни: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 10 от 2020 г.

ДВ, бр. 3 от 10.1.2020 г. Министерски съвет Постановление № 379 от 30 декември 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Перник за 2019 г. Министерство на икономиката Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната ...

Осигурителен календар за юни 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 24 април - 8 май 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...