Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-65 от 31.03.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В Дирекция ОДОП …..е постъпило запитване с вх. № 07-00-65/23.03.2020 г., препратено ни по компетентност от Държавен фонд земеделие и поставени въпроси свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Описвате следната фактическа обстановка: Посочвате, че всяка година подавате годишна...

№ 20-28-69 от 08.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-28-69/20.03.2020г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, е изискана информация относно реда и нормативната база, касаещи регистрацията на фискалните устройства и връзката им с ТД на НАП. Поставени са въпроси относно ...

№ 20-29-20 от 28.04.2020 г. Относно: Осигуряване на лице, наето по трудово правоотношение и подаване на данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………… с вх. № ………../14.04.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че имате сключен трудов договор, на основание чл. 67, ал. 1 от Кодекса на ...

№ 20-31-33 от 21.04.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило писмено запитване поставено от Вас с вх. № 20-31-33 от 15.04.2020 г., относно прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: За месец октомври до декември 2019 ...

№ 20-31-35 от 11.05.2020 г. Относно: Подаване на Декларация образец № 3 и внасяне на здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………... с вх. № ………/24.04.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че представляваното от Вас СНЦ „С“, БУЛСТАТ …. е организация за осъществяв...

№ 3-574 от 13.04.2020 г. Относно: Размер и срок за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, във връзка с § 25, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, дружеството желае да му бъде разяснено прилагането на чл.246 от ЗКПО. Видно от изложеното е, че дружеството им...

№ 3-661 от 30.04.2020 г. Относно: Подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с получени суми за социални помощи от Кралство Холандия

От изложеното в запитването става ясно, че за периода от 01.01.2019 г. до 25.06.2019 г. физическо лице е получило суми в Кралство Холандия, като социални помощи – Bbz uitkering и като субсидия за наем и здравна застраховка, която е била за част от наема на обитаваното жилище и за...

№ 96-00-79 от 30.03.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило запитване с вх. № 96-00-79/20.03.2020 г. и поставени въпроси свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Описвате следната фактическа обстановка: Собственикът на ЕТ е починал на 11.12.2019 г., като предприятието се поема по наследство по реда на ...

№ 96-00-97 от 14.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на нов автомобил с получател – физическо лице, установено в друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-97 от 07.04.2020 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на нов автомобил с получател - физическо лице, установено на територията на друга държава членка. Съгласно изложената ф...

№ М-24-36-18 от 18.03.2020 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална република Германия

В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване касаещо въпроси относно данъчното третиране на доходи от отдаване под наем на недвижим имот, който се намира в гр. ………, Германия. Съгласно изложеното в запитването, през 2019 г. Вие сте получили доходи от дейност като реги...

№ М-26-И-51 от 13.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.) на доставки на стоки, които се заплащат с подаръчни карти

В Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-26-И-51#1/03.02.2020 г. е заведено ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество се занимава с търговия на дребно на облекла и аксесоари и издава подаръчни карти на различни сто...

Анотации

Дистанционната работа и надомната се признават за трудов стаж след като е налице трудово правоотношение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дистанционната работа и надомната признават ли се за трудов стаж според Кодекса на труда? В разпоредбата на чл. 120б от КТ изрично е предвидено, че при обявено из...

Използване на неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2, т. 2 от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При използване на неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2, т. 2 от КТ, губи ли се правото за в бъдеще да се използва целият размер на неплатения отпуск по чл. 167а, ал....

Непълно работно време за работниците и служителите по време на извенредната обстановка

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако работодател установи по чл. 138а, ал. 2 от КТ, във връзка с ПМС № 55 от 30 март 2020 г. непълно работно време 4 часа, на колко часа и какъв осигурителен доход ...

Определяне на категория труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в металургично предприятие от 1995 г. до момента на едно и също работно място при едни и същи условия на труд. От 2000 г. по новия НКТП работя при условията...

Осигурителен стаж при условията на първа категория труд

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам 21 години трудов стаж при условията на първа категория труд за 10 от които съм осигуряван в ППФ. Когато средствата от ППФ се прехвърлят във фондовете на ДОО п...

Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: През юни миналата година се явих на ТЕЛК и от 85 процента ми намалиха процента на 50. Обжалвах пред НЕЛК и върнаха решението за преосвидетестване. Но датата ми е п...

Положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дължи ли работодателя възнаграждение за деня на почивка съгласно чл. 153, ал. 4 от КТ след положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно и...

Право на приспадане на данъчен кредит

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството ЕООД е регистрирано по ЗДДС от 20 юли 2019 г. Основната дейност на дружеството ще бъде покупко-продажба и отдаване под наем на недвижим имот. Преди датата си на регистрация по ЗДДС дружествот...

Прекратяване на ТД по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на основен трудов договор в Технически университет - София като хабилитиран преподавател - професор. До момента имам малко над 28 години трудов стаж при изи...

Преустановяване на работа по реда на чл. 120в от КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работещите, които не са на работа по член 120в от КТ, как реално да се отразят и във ведомостта - престой, като присъствие /и чисто технически за целта на счетовод...

Промяна на трудовия договор

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли записани в трудовия договор правила да се променят от някоя от страните - работник и работодател? В Кодекса на труда (КТ) изрично е записано, че "работодателят или работникът или служителят не могат да променят е...

Условия за придобиване право на парично обезщетение за безработица

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във връзка с извънредното положение ако работодателят ми ме съкрати на база престой, т.е. не съм работила 15 дни, то на какво обезщетение от НОИ имам право -9 лв. ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юни 2020 г.

До 10-ти юни: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 10 от 2020 г.

ДВ, бр. 3 от 10.1.2020 г. Министерски съвет Постановление № 379 от 30 декември 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Перник за 2019 г. Министерство на икономиката Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България...

Осигурителен календар за юни 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 24 април - 8 май 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...