Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.
Писма и указания

№ 24-28-1801 oт 13.03.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-28-1801/28.10.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: „…………“ АД („Дружеството“) предоставя услуги по опериране на пунктове за продажба, като събира от името и за сметка на АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (АПИ) пътни такси ...

№ 24-38-25 от 16.03.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е препратено по компетентност Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №24-38-25/20.01.2020 г. В писмото е изложена следната фактическа обстановка: „…….“ ЕООД (Дружеството) стопанисва ...

№ 24-39-177 от 25.03.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство в случаите на договор за управление и контрол, в който не е определено възнаграждение

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ОДОП ….. в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №24-39-177 от 26.11.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Две физически лица са управители на едно и също дружество, без ...

№ 26-Л-24 от 09.03.2020 г. Относно: Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и предоставяне на данни с декларация обр. 1 по Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), постъпило с вх. № 26-Л-24 от 03.02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството Ви се занимава със софтуерна дейност и имате клиенти бюджетни предприятия. В едно от бюджетн...

№ 94-00-44 от 14.04.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП … е постъпило запитване с вх. № 94-00-44/06.04.2020 г. и поставени въпроси, свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Описвате следната фактическа обстановка: Сключила сте договор за наем на земя, като наемателят е мобилен оператор и предназначението е за изгра...

№ 94-Е-171 от 30.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-Е-171/05.09.2019 г., не е изложена фактическа обстановка, а само е поставен въпрос относно това, дали лице, извършващо продажби чрез електронен магазин, при който плащанията по продажбите са само чрез пощенски паричен превод, креди...

№ ЕП-63-00-1 от 02.03.2020 г. Относно: Провеждане на държавното обществено осигуряване на общинските съветници и председателите на общински съвети

За да възникне задължение за социално осигуряване е достатъчно лицето да извършва трудова дейност по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основание за това е разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от КСО, съгласно която осигуряването възниква от деня, в който лицата започват ...

№ М-15-00-4 от 11.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-15-00-4 от 18.02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с последствията от Африканската чума по свинете, на...

№ М-24-36-20 от 17.03.2020 г. Относно: Приложение на Регламентите за координация на системите за социална сигурност

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. М-24-36-20 от 09.03.2020 г., е посочена следната фактическа обстановка: Български гражданин живее във Великобритания и е регистриран като самостоятелно заето лице (уп...

№ М-26-М-4 от 24.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

Предоставям Ви отговор на въпрос, свързан с прилагане разпоредбите в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез...

№ М-94-М-415 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

По повод Ваше писмо, заведено с вх. № М-94-М-415 от 21.02.2020 г. в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), Ви уведомявам следното: Във връзка с кандидатстването Ви за започване на стопанска дейност като физическо лице с европейско финансиране желае...

Анотации

Извънреден труд

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: В сладкарски цех имаме голяма поръчка и се налага персоналът да работи извънредно. По принцип това не се случва често, а е по-скоро изключение – за по един-два часа след работно време, няколко пъти в годината. Положеният извънреден...

Изисквания за заемането на длъжността „главен счетоводител“

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Има ли нормативноустановени изисквания за заемането на длъжността „главен счетоводител“? Българското законодателство не регламентира изрично длъжността „главен счетоводител“ или поне се наблюдава смесване между критериите за заема...

Критерии при подбор на кандидати за ръководни позиции

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Може ли изискването за предходен управленски опит да е критерий при подбор на кандидати за ръководни позиции? Преценката какви изисквания да заложи за заемането на дадена позиция в предприятието принадлежи на работодателя. От него...

Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж

Ва сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Наш работник излезе в неплатен отпуск от 20.01.2020 г. за срок от 6 месеца. От 02.03.2020 г. е в неплатен отпуск без стаж вписан в трудовата книжка и подадена информация в персоналния регистър за това. С последните изменения...

Обезщетение от работодателя на основание чл. 222, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Съкращаваме на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда пенсионер, който получава пенсия поради навършени години. Следва ли да му изплатим обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 от КТ - един месец, за оставане без ...

Платен ученически отпуск

Ва сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Следва ли да се сключи договор на основание чл.234 от КТ със служител, който учи висше образование, за да ползва платен ученически отпуск? Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, работник или служител, който учи в...

Поръчителство по заем

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Мога ли едностранно да се откажа да съм вече поръчител за взет заем? Кризите определено не носят проблеми само за длъжниците, но и за хората, които са станали техни поръчители - било то за личен заем, кредит, фирмено зад...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Може ли работник с 36 години стаж в едно предприятие да претендира за обезщетение по чл.222, ал.4 от КТ, ако е съкратен осем месеца преди да придобие право на пенсия за изслужено време и старост, но при условията на втора кат...

Право на приспадане на данъчен кредит за извършеното авансово плащане преди регистрацията по ЗДДС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество - ЕООД е регистрирано по ЗДДС от юли 2019 г. Основната дейност на дружеството ще бъде покупко-продажба и отдаване под наем на недвижим имот. Преди датата си на регистрация по ЗДДС дружеството е...

Трудов договор за работа през нощта

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Може ли да се сключи трудов договор за полагане на нощен труд с работно време от 23:00 ч. до 07:00 ч. - 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица? Може ли да се счита, че това е трудов договор за полагане ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2020 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан ...

Държавен вестник в бр. 11 от 2020 г.

ДВ, бр. 7 от 24.1.2020 г. Народно събрание Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г. Реш...

Справочна информация бр. 11/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 26 май 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...

Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Агенция по вписванията Порталът ще се ползва и от притежателите на ПИК, издаден от НАП От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadastre.bg Единният портал обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическ...