Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 12, 16 - 30 юни 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-115 от 18.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № …. от 07.05.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с техен изх. № …. от 04.05.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно...

№ 20-28-107 от 11.05.2020 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-107 от 22.04.2020 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност. Съгласно изложената фактическа обстановка, в представляваната от Вас община се осъществяват следните и...

№ 24-39-30 от 30.03.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с договор за франчайз

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-30/25.02.2020 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …., в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, на основ...

№ 3-752 от 19.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране на изплатено парично обезщетение за нанесени вреди/пропуснати ползи съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е земеделски стопанин и като такъв обработва земеделски земи, част от които попадат в трасето на изграждащия се обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Б“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбс...

№ ЕП-04-19-50 от 06.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на пощенски услуги

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ЕП-04-19-50/20.01.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Органи на съдебната власт, ползвали услугите на пощенски оператор „М“, през 2019 г. са получили протоколи ...

№ М-24-37-62 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-24-37-62/22.11.2019 г., по повод постъпила в Дирекция ОДОП …. жалба, подадена от „Р……“ АД, против издадения му ревизионен акт №Р-……...2019 г. С обжалвания ревизионен акт не е признато право на преотстъпване на корпоратив...

№ М-24-38-55 от 20.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-24-38-55 от 13.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: През 2019 г. сте получили парична сума от Българската агенция...

№ М-26-А-80 от 30.03.2020 г. Относно: Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, постъпило по електронна поща в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-26-А-80 от 18.02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: „…“ ООД, дружество, което е Ваш клиент, е изплатило доход за технически услуги на чу...

№ М-26-Б-222 от 31.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на получени услуги по извършване на одит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. № ……….. е заведено Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „…….“ ЕООД (дружеството) е търговско дружество, което произвежда лекарствени продукти и медицински изделия, чието приложение е свързано с диагностика...

№ М-94-Д-80 от 02.03.2020 г. Относно: Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), постъпило по електронната поща и заведено с вх. № М-94-Д-80 от 22.01.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: През 2019 г. „….“ АД в ликвидация с ЕИК: …. начислява и изплаща ликвид...

№ М-94-И-322 от 19.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 109, ал. 1, б. „в“ и „г“ от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ..........................2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Физическо ли...

Анотации

Документална обоснованост по чл. 10 от ЗКПО

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е с основна дейност покупка на стоки от Китай и продажбата им в България. Заявяването и плащането на стоките се извършва чрез сайт за ел. търговия aliexspress.com. Плащането става чрез карта къ...

Неплатен отпуск по време на извънредно положение

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Може ли работникът да прекрати трудовия договор, ако по време на извънредно положение работодателят разпореди да ползва неплатен отпуск? В първоначалния проект на Закон за мерките по време на извънредното положение, обявено с Реше...

Повременно-премиална система на заплащане

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Интересува ме правната рамка при въвеждането на повременно-премиална система на заплащане. Възможно ли е основната заплата, записана в договора, да бъде „разделена” на две части – фиксирана и „плаваща”, която да бъде обвързана с по...

Полагане нощен труд

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия и правила се полага нощният труд? И за него ли важат общите норми за работно време? Хората, които работят нощно време или пък имат отделни нощни смени, са всъщност стотици хиляди. Те са в транспорта, зд...

Право на ползване на неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работничка иска да ползва полагащият й се неплатен отпуск от 6 месеца по чл. 167а ал. 1 от КТ, но той се ползва в календарни дни. На колко календарни дни са равни 6 месеца? Ако началната дата е 21.04.2020 коя ще е крайната дата? Съг...

Прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 331 КТ

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Работодателят ми предлага прекратяване на трудовия договор срещу уговорено обезщетение по реда на чл. 331 КТ. Обясни ми, че освен това обезщетение ще получавам и обезщетение за безработица от държавното обществено осигуряване. Вярн...

Съпругът на дългосрочно командирован служител има право на неплатен отпуск по време на задграничния мандат на служителя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наша служителка беше 4 години в неплатен отпуск по чл.77 ал.1 от Закона за дипломатическата служба. Съгласно чл.77, ал. 2 от същия закон това време й се признава за служебен стаж. Има ли право служителката на платен годишен отпуск з...

Трудовия договор може да определи място на работа в друга държава

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли да се уговори с трудов договор с български работодател по българското право, че мястото на работа на служителя, ще е в друга държава в ЕС (например в обект осигурен от работодателя) и престоят на служителя в другата държава н...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юли 2020 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 12 от 2020 г.

ДВ, бр. 16 от 24.2.2020 г. Министерски съвет Постановление № 24 от 20 февруари 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. Постановление № 25 ...

Осигурителен календар за юли 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 27 май - 11 юни 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...