Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 12, 16 - 30 юни 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-115 от 18.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно задължено лице, регистрирано по данък върху добавената стойност (ДДС) в друга държава членка

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № …. от 07.05.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с техен изх. № …. от 04.05.2020 г., относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена транспортна услуга от данъчно...

№ 20-28-107 от 11.05.2020 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-107 от 22.04.2020 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност. Съгласно изложената фактическа обстановка, в представляваната от Вас община се осъществяват следните и...

№ 24-39-30 от 30.03.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с договор за франчайз

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-30/25.02.2020 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …., в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, на основ...

№ 3-752 от 19.05.2020 г. Относно: Данъчно третиране на изплатено парично обезщетение за нанесени вреди/пропуснати ползи съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е земеделски стопанин и като такъв обработва земеделски земи, част от които попадат в трасето на изграждащия се обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Б“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбс...

№ ЕП-04-19-50 от 06.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на пощенски услуги

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ЕП-04-19-50/20.01.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Органи на съдебната власт, ползвали услугите на пощенски оператор „М“, през 2019 г. са получили протоколи ...

№ М-24-37-62 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-24-37-62/22.11.2019 г., по повод постъпила в Дирекция ОДОП …. жалба, подадена от „Р……“ АД, против издадения му ревизионен акт №Р-……...2019 г. С обжалвания ревизионен акт не е признато право на преотстъпване на корпоратив...

№ М-24-38-55 от 20.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-24-38-55 от 13.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: През 2019 г. сте получили парична сума от Българската агенция...

№ М-26-А-80 от 30.03.2020 г. Относно: Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, постъпило по електронна поща в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-26-А-80 от 18.02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: „…“ ООД, дружество, което е Ваш клиент, е изплатило доход за технически услуги на чу...

№ М-26-Б-222 от 31.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на получени услуги по извършване на одит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. № ……….. е заведено Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „…….“ ЕООД (дружеството) е търговско дружество, което произвежда лекарствени продукти и медицински изделия, чието приложение е свързано с диагностика...

№ М-94-Д-80 от 02.03.2020 г. Относно: Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), постъпило по електронната поща и заведено с вх. № М-94-Д-80 от 22.01.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: През 2019 г. „….“ АД в ликвидация с ЕИК: …. начислява и изплаща ликвид...

№ М-94-И-322 от 19.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 109, ал. 1, б. „в“ и „г“ от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ..........................2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Физическо ли...

Анотации

Документална обоснованост по чл. 10 от ЗКПО

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е с основна дейност покупка на стоки от Китай и продажбата им в България. Заявяването и плащането на стоките се извършва чрез сайт за ел. търговия aliexspress.com. Плащането става чрез карта къ...

Неплатен отпуск по време на извънредно положение

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Може ли работникът да прекрати трудовия договор, ако по време на извънредно положение работодателят разпореди да ползва неплатен отпуск? В първоначалния проект на Закон за мерките по време на извънредното положение, обявено с Реше...

Повременно-премиална система на заплащане

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Интересува ме правната рамка при въвеждането на повременно-премиална система на заплащане. Възможно ли е основната заплата, записана в договора, да бъде „разделена” на две части – фиксирана и „плаваща”, която да бъде обвързана с по...

Полагане нощен труд

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия и правила се полага нощният труд? И за него ли важат общите норми за работно време? Хората, които работят нощно време или пък имат отделни нощни смени, са всъщност стотици хиляди. Те са в транспорта, зд...

Право на ползване на неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работничка иска да ползва полагащият й се неплатен отпуск от 6 месеца по чл. 167а ал. 1 от КТ, но той се ползва в календарни дни. На колко календарни дни са равни 6 месеца? Ако началната дата е 21.04.2020 коя ще е крайната дата? Съг...

Прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 331 КТ

Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Работодателят ми предлага прекратяване на трудовия договор срещу уговорено обезщетение по реда на чл. 331 КТ. Обясни ми, че освен това обезщетение ще получавам и обезщетение за безработица от държавното обществено осигуряване. Вярн...

Съпругът на дългосрочно командирован служител има право на неплатен отпуск по време на задграничния мандат на служителя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наша служителка беше 4 години в неплатен отпуск по чл.77 ал.1 от Закона за дипломатическата служба. Съгласно чл.77, ал. 2 от същия закон това време й се признава за служебен стаж. Има ли право служителката на платен годишен отпуск з...

Трудовия договор може да определи място на работа в друга държава

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли да се уговори с трудов договор с български работодател по българското право, че мястото на работа на служителя, ще е в друга държава в ЕС (например в обект осигурен от работодателя) и престоят на служителя в другата държава н...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юли 2020 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 12 от 2020 г.

ДВ, бр. 16 от 24.2.2020 г. Министерски съвет Постановление № 24 от 20 февруари 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. Постановление № 25 ...

Осигурителен календар за юли 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 27 май - 11 юни 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...