Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 26, 29 юни - 5 юли 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 29 юни - 5 юли 2020 г.
Законодателство

Нова Наредба № 38 на Комисията за финансов надзор, приложима към структурираните депозити

С Решение № 210-Н от 21.05.2020 г. на Комисията за финансов надзор беше приета нова Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (обн., ДВ, бр. 51 от 05.06.2020 г.), която влезе в сила считано от 09.06.2020 г. Съгласно чл. 1, ал. 3 от Наредбата изисква...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за данък върху добавената стойност

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за данък върху добавената стойност. Ставката на ДДС за ресторантьорските и кетъринг услуги, книгите и учебниците, бебешките храни и пелени се намалява от 20 на 9 процента. Намалената ставка влиза в сила от 1 юли тази годи...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи. На служителите на МВР, на които се полага безплатна храна, ободряващи напитки и облекла във връзка с изпълнение на техните функции, се осигурява левовата им равностойност. Нормалната продълж...

Министерски съвет

Работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите “Транспорт”, “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Туризъм”, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% за определен период, ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите

Работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите “Транспорт”, “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Туризъм”, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% за определен период, ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците...

Държавен вестник

ДВ, бр. 52 от 9.6.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за храните. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата. 4. Закон за ратифициране на ...

ДВ, бр. 53 от 12.6.2020 г.

Конституционният съд прие Решение № 5 от 2 юни 2020 г. по конституционно дело № 3 от 2019 г. Правителството прие: 1. Решение № 370 от 8 юни 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни мате...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на разходи за мостри

Дружеството е закупило китари и части за тях. Китарите ще бъдат модифицирани, като им се добавят нови функции. Модифицираните китари ще бъдат предоставени на физически лица (музиканти) като мостри. Предоставянето ще се извърши с договор, без да се издава фактура. В договора няма ...

Данъчно третиране на продажбите чрез платформите на “Амазон”

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България,  доставя стоки от Китай, които не преминават през България, а  директно се изпращат в склад на “Амазон” в Германия, Англия и Америка. Стоките ще се продават от  платформата на “Амазон”. До тяхната продажба стоките ще се съхран...

Зачитане на трудов и осигурителен стаж на лицата, работили при непълно работно време

Правилно ли разбирам следния казус по прилагане на ПМС 55/31.03.2020 и указанията по прилагането му. В нашето предприятие двама служители са с допълнителни споразумения за преминаване на 4-часов работен ден, всички останали са в престой. Подали сме съответните документи в Бюро по...

Обезщетение за платен отпуск при непълна година

Навърших 8 месеца трудов стаж на 16.12.2019 г., но не ми казаха, че имам право да ползвам платения отпуск за годината в пълен размер съгласно чл. 22 от НРВПО. Имам ли право на обезщетение в пълен размер за неизползвания отпуск? В съответствие с чл. 155 от КТ всеки работник или с...

Облагане на приходите на адвокатско дружество

Адвокатско дружество не е регистрирано по ДДС, съставено е от двама адвокати. Лицата си внасят авансовите осигурителни и данъчни задължения, но средномесечно (в годишен план) не са достигнали максималния осигурителен праг. Въпросите са следните 1. Задължително ли е за всеки прихо...

Признаване на дълготраен материален актив

Как следва счетоводно и данъчно да се отрази и оповести получен дълготраен актив (машина) в общинско дружество (ЕООД). ДМА е предоставен от общината за безсрочно и безвъзмездно управление и стопанисване? Възможността за счетоводното отразяване в счетоводните регистри и респектив...

Работа по граждански договор не дава право на обезщетение за безработица

Работя от 15 години. Досега никога не съм се регистрирала в Бюрото по труда и не съм попучавала обезщетение за безработица. Тази година, след въвеждането на извънредното положение от 13 март, бях съкратена. Когато отидох да се поинтересувам на какво обезщетение като безработна им...

Справочник

Данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 48, ал. 2, 3, 6, 7 и 8, чл. 67, ал. 4 и чл. 68, ал. 1, 2 и 3, § 1, т. 60 и 61, § 13 от ЗДДФЛ и § 27 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 ма...

Справочна информация бр. 26/2020

Централни валутни курсове за периода 19.06. - 25.06.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Условия на доставка - Инкотермс 2020

Национална агенция за приходите [[table_1]]...