Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 26, 29 юни - 5 юли 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 29 юни - 5 юли 2020 г.
Законодателство

Нова Наредба № 38 на Комисията за финансов надзор, приложима към структурираните депозити

С Решение № 210-Н от 21.05.2020 г. на Комисията за финансов надзор беше приета нова Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (обн., ДВ, бр. 51 от 05.06.2020 г.), която влезе в сила считано от 09.06.2020 г. Съгласно чл....

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за данък върху добавената стойност

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за данък върху добавената стойност. Ставката на ДДС за ресторантьорските и кетъринг услуги, книгите и учебниците, бебешките храни и пелени се намалява от 20 на 9 процента. Намалената ставка в...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи. На служителите на МВР, на които се полага безплатна храна, ободряващи напитки и облекла във връзка с изпълнение на техните функции, се осигурява левовата им рав...

Министерски съвет

Работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите “Транспорт”, “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Туризъм”, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% за определен период, ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите

Работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите “Транспорт”, “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Туризъм”, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% за определен период, ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазва...

Държавен вестник

ДВ, бр. 52 от 9.6.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за храните. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата...

ДВ, бр. 53 от 12.6.2020 г.

Конституционният съд прие Решение № 5 от 2 юни 2020 г. по конституционно дело № 3 от 2019 г. Правителството прие: 1. Решение № 370 от 8 юни 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземни...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на разходи за мостри

Дружеството е закупило китари и части за тях. Китарите ще бъдат модифицирани, като им се добавят нови функции. Модифицираните китари ще бъдат предоставени на физически лица (музиканти) като мостри. Предоставянето ще се извърши с договор, без да се из...

Данъчно третиране на продажбите чрез платформите на “Амазон”

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България,  доставя стоки от Китай, които не преминават през България, а  директно се изпращат в склад на “Амазон” в Германия, Англия и Америка. Стоките ще се продават от  платформата на “Амазон”. До тяхната...

Зачитане на трудов и осигурителен стаж на лицата, работили при непълно работно време

Правилно ли разбирам следния казус по прилагане на ПМС 55/31.03.2020 и указанията по прилагането му. В нашето предприятие двама служители са с допълнителни споразумения за преминаване на 4-часов работен ден, всички останали са в престой. Подали сме с...

Обезщетение за платен отпуск при непълна година

Навърших 8 месеца трудов стаж на 16.12.2019 г., но не ми казаха, че имам право да ползвам платения отпуск за годината в пълен размер съгласно чл. 22 от НРВПО. Имам ли право на обезщетение в пълен размер за неизползвания отпуск? В съответствие с чл. ...

Облагане на приходите на адвокатско дружество

Адвокатско дружество не е регистрирано по ДДС, съставено е от двама адвокати. Лицата си внасят авансовите осигурителни и данъчни задължения, но средномесечно (в годишен план) не са достигнали максималния осигурителен праг. Въпросите са следните 1. За...

Признаване на дълготраен материален актив

Как следва счетоводно и данъчно да се отрази и оповести получен дълготраен актив (машина) в общинско дружество (ЕООД). ДМА е предоставен от общината за безсрочно и безвъзмездно управление и стопанисване? Възможността за счетоводното отразяване в сче...

Работа по граждански договор не дава право на обезщетение за безработица

Работя от 15 години. Досега никога не съм се регистрирала в Бюрото по труда и не съм попучавала обезщетение за безработица. Тази година, след въвеждането на извънредното положение от 13 март, бях съкратена. Когато отидох да се поинтересувам на какво ...

Справочник

Данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 48, ал. 2, 3, 6, 7 и 8, чл. 67, ал. 4 и чл. 68, ал. 1, 2 и 3, § 1, т. 60 и 61, § 13 от ЗДДФЛ и § 27 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение ...

Справочна информация бр. 26/2020

Централни валутни курсове за периода 19.06. - 25.06.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Условия на доставка - Инкотермс 2020

Национална агенция за приходите [[table_1]]...