начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 29, 20 - 26 юли 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 20 - 26 юли 2020 г.
Законодателство

Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа през 2020 г.

Възможността за сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е създадена с чл. 114а от Кодекса на труда. Разпоредбата е приета със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в “Държавен вестник”, бр....

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за държавния резерв и военновременните запаси

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за държавния резерв и военновременните запаси. Създава се Държавно предприятие “Държавна петролна компания” към министъра на икономиката. “Държавна петролна компания” не може да се приватизира ...

Народното събрание ратифицира спогодби за развитието на автомобилния транспорт с Черна гора и регламентирането на железопътния трансграничен трафик с Гърция

Народното събрание ратифицира спогодби за развитието на автомобилния транспорт с Черна гора и регламентирането на железопътния трансграничен трафик с Гърция. Спогодбата между правителствата на България и Черна гора за международни автомобилни превози...

Парламентът ратифицира Закон за Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

Парламентът ратифицира Закон за Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз. С уговорката на предвидените в правилниците случаи на освобождаване, всеки избран оператор, който ...

Парламентът ратифицира Спора­зумението между правителствата на България и Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис

Парламентът ратифицира Спора­зумението между правителствата на България и Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис. Споразумението за регламентиране на железопътния трансгр...

Министерски съвет

Правителството прие промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

Правителството прие промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд ще се увеличи най-малко на 1 лев. От 1 януари 2021 г. новият размер на ставката ще е четири пъти по-вис...

Държавен вестник

ДВ, бр. 55 от 19.6.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Правителството прие: 1. Постановление № 125 от 15 юни 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за пр...

ДВ, бр. 56 от 23.6.2020 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби...

ДВ, бр. 57 от 26.6.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. 2. Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни, пре...

Въпроси и отговори

Европейска практика по данъчни дела бр. 29

Дело C‑184/19, решение от 30 април 2020 г. страни: Hecta Viticol SRL срещу Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buză...

Изплащане на обезщетения за безработица на лица, работещи по трудов и по граждански договор

Получавам обезщетение по чл. 54б, ал. 1 от КСО, със срок до 23.09.2020 г. Кандидатствах за работа на няколко места. Единият работодател ми се обади, като ми предложи да започна работа на граждански договор. aДруг работодател също ми се обади с възмож...

Краткосрочен заем, предоставен от членове на сдружение

Следва ли предоставен от членове на сдружението краткосрочен заем да се третира и отчете в Годишния отчет за дейността като заем и в коя графа на справката за заемите следва да се отрази? При условие че предприятието е получило заемни средства, то с...

Подоходно облагане на наследствен социалноосигурителен доход от САЩ

Български гражданин, живеещ постоянно в България, наследява от починалия си баща - американски гражданин, дял във Фонд за доброволно пенсионно осигуряване в САЩ. Лицето трябва да избере дали да получи наведнъж сума от фонда, продавайки дела си или да...

Прихващане и възстановяване на надвнесен данък на ЕТ

Когато с ГДД за 2019 г. на ЕТ е деклариран надвнесен данък и не е посочена сметка за възстановяването му, същият приспада ли се от следващи вноски за авансов и годишен данък? В сила от 01.01.2013 г., беше отменена възможността надвнесеният за данъчн...

Уволнения на служители от работодател, одобрен за помощ по схемата “60/40”

Фирмата ни кандидатства и беше одобрена за помощ по схемата “60/40”. При нас има три категории служители, за които съответно сме кандидатствали за изплащане на помощи за различни периоди. Въпреки държавната помощ заради намалели обороти ще ни се нало...

Справочник

Агенцията по заетостта стартира нова процедура за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители

Агенция по заетостта Агенцията по заетостта стартира нова процедура за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват директно засегнатите от и...

НАП дава по телефона консултации по прилагането на данъчно-осигурителното законодателство

От 12 март 2020 г., временно бяха прекратени консултациите с клиенти на НАП в приемната, осъществявани всеки четвъртък от седмицата от 14,00 до 16,00 часа. До възобновяването на консултациите с възможност за физическо посещение, информация по интерес...

От 1 юли е-търговците, избрали алтернативен режим на отчитане на неприсъствени плащания, подават онлайн информация в НАП

Национална агенция за приходите От 1 юли 2020 г., чрез електронната услуга за подаване на информация по Приложение № 33 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към...

Промяна в ставките по ДДС в Германия (на вниманието на задължените лица, регистрирани по MOSS)

Национална агенция за приходите Данъчната администрация на Германия уведоми ДЧ за промяна в ставките по ДДС, приложими за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по радиоразпръскване и услуги, предоставяни по електронен път. Германия въвежда вр...

Справочна информация бр. 29/2020

Централни валутни курсове за периода 10.07. - 16.07.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Срокове във връзка с изискванията на чл. 47б и чл. 24а от ЗАДС

Агенция Митници В срок до 13.07.2020 г. лицензираните складодържатели на основание § 38, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното и подоходно об...