Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 29, 20 - 26 юли 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 20 - 26 юли 2020 г.
Законодателство

Осигуряване при трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа през 2020 г.

Възможността за сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е създадена с чл. 114а от Кодекса на труда. Разпоредбата е приета със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в “Държавен вестник”, бр....

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за държавния резерв и военновременните запаси

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за държавния резерв и военновременните запаси. Създава се Държавно предприятие “Държавна петролна компания” към министъра на икономиката. “Държавна петролна компания” не може да се приватизира ...

Народното събрание ратифицира спогодби за развитието на автомобилния транспорт с Черна гора и регламентирането на железопътния трансграничен трафик с Гърция

Народното събрание ратифицира спогодби за развитието на автомобилния транспорт с Черна гора и регламентирането на железопътния трансграничен трафик с Гърция. Спогодбата между правителствата на България и Черна гора за международни автомобилни превози...

Парламентът ратифицира Закон за Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

Парламентът ратифицира Закон за Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз. С уговорката на предвидените в правилниците случаи на освобождаване, всеки избран оператор, който ...

Парламентът ратифицира Спора­зумението между правителствата на България и Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис

Парламентът ратифицира Спора­зумението между правителствата на България и Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис. Споразумението за регламентиране на железопътния трансгр...

Министерски съвет

Правителството прие промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

Правителството прие промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд ще се увеличи най-малко на 1 лев. От 1 януари 2021 г. новият размер на ставката ще е четири пъти по-вис...

Държавен вестник

ДВ, бр. 55 от 19.6.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Правителството прие: 1. Постановление № 125 от 15 юни 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за пр...

ДВ, бр. 56 от 23.6.2020 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби...

ДВ, бр. 57 от 26.6.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. 2. Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни, пре...

Въпроси и отговори

Европейска практика по данъчни дела бр. 29

Дело C‑184/19, решение от 30 април 2020 г. страни: Hecta Viticol SRL срещу Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buză...

Изплащане на обезщетения за безработица на лица, работещи по трудов и по граждански договор

Получавам обезщетение по чл. 54б, ал. 1 от КСО, със срок до 23.09.2020 г. Кандидатствах за работа на няколко места. Единият работодател ми се обади, като ми предложи да започна работа на граждански договор. aДруг работодател също ми се обади с възмож...

Краткосрочен заем, предоставен от членове на сдружение

Следва ли предоставен от членове на сдружението краткосрочен заем да се третира и отчете в Годишния отчет за дейността като заем и в коя графа на справката за заемите следва да се отрази? При условие че предприятието е получило заемни средства, то с...

Подоходно облагане на наследствен социалноосигурителен доход от САЩ

Български гражданин, живеещ постоянно в България, наследява от починалия си баща - американски гражданин, дял във Фонд за доброволно пенсионно осигуряване в САЩ. Лицето трябва да избере дали да получи наведнъж сума от фонда, продавайки дела си или да...

Прихващане и възстановяване на надвнесен данък на ЕТ

Когато с ГДД за 2019 г. на ЕТ е деклариран надвнесен данък и не е посочена сметка за възстановяването му, същият приспада ли се от следващи вноски за авансов и годишен данък? В сила от 01.01.2013 г., беше отменена възможността надвнесеният за данъчн...

Уволнения на служители от работодател, одобрен за помощ по схемата “60/40”

Фирмата ни кандидатства и беше одобрена за помощ по схемата “60/40”. При нас има три категории служители, за които съответно сме кандидатствали за изплащане на помощи за различни периоди. Въпреки държавната помощ заради намалели обороти ще ни се нало...

Справочник

Агенцията по заетостта стартира нова процедура за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители

Агенция по заетостта Агенцията по заетостта стартира нова процедура за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват директно засегнатите от и...

НАП дава по телефона консултации по прилагането на данъчно-осигурителното законодателство

От 12 март 2020 г., временно бяха прекратени консултациите с клиенти на НАП в приемната, осъществявани всеки четвъртък от седмицата от 14,00 до 16,00 часа. До възобновяването на консултациите с възможност за физическо посещение, информация по интерес...

От 1 юли е-търговците, избрали алтернативен режим на отчитане на неприсъствени плащания, подават онлайн информация в НАП

Национална агенция за приходите От 1 юли 2020 г., чрез електронната услуга за подаване на информация по Приложение № 33 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към...

Промяна в ставките по ДДС в Германия (на вниманието на задължените лица, регистрирани по MOSS)

Национална агенция за приходите Данъчната администрация на Германия уведоми ДЧ за промяна в ставките по ДДС, приложими за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по радиоразпръскване и услуги, предоставяни по електронен път. Германия въвежда вр...

Справочна информация бр. 29/2020

Централни валутни курсове за периода 10.07. - 16.07.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Срокове във връзка с изискванията на чл. 47б и чл. 24а от ЗАДС

Агенция Митници В срок до 13.07.2020 г. лицензираните складодържатели на основание § 38, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното и подоходно об...