Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 27 юли - 2 август 2020 г.
Законодателство

За нощния труд и очакваните изменения в правната му уредба

Нощният труд се счита за по-натоварващ за работника или служителя, тъй като той не следва естествения биологичен режим на човешкия организъм. Това обяснява по-кратката му “нормална” продължителност в сравнение с работата през деня, допълнителните задължения за работодателя, в т.ч...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за социалните услуги, който влезе в сила от 1 юли т.г.

Народното събрание прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за социалните услуги, който влезе в сила от 1 юли т.г. Единият законопроект е в отговор на протестите на гражданите. Промените предвиждат при изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на детето ...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Публично предлагане на ценни книжа и/или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар ще се извършва след публикуване на одобрен от Комисията за финансов надзор проспект при усло...

Парламентът прие на първо четене с промени в Закона за местното самоуправление

Парламентът прие на първо четене с промени в Закона за местното самоуправление. По решение на общинския съвет заседанията могат да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване....

Парламентът удължи срока на действие на изтеклите ТЕЛК решения

Парламентът удължи срока на действие на изтеклите ТЕЛК решения. Това стана с поправки в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Текстовете са разписани в преходните и заключителните разпоредби на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книж...

Министерски съвет

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г.

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г. С приетите изменения и допълнения на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, ще се даде възможност за наемане на необзав...

Въпроси и отговори

Облагане по Закона за данък върху добавената стойност на преводачески услуги

Българско дружество ООД, извършващо преводачески услуги, нерегистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, иска да разшири дейността си и да извършва услуги и за САЩ. Необходима ли е регистрация по Закона за данък върху добавената стойност и по-точно по кой член мож...

Обмитяване на стока, внос от трета страна

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще направи внос от трета страна на лодка, която ще се обмити в Гърция, тъй като лодката се намира там и ще остане там. Къде ще се начисли ДДС и съответно плати или ще се позовем ли на чл. 13, ал. 6 от ЗДДС? Предвид липсата на митнически гра...

Определяне на осигурителния доход при ползвани болнични

Лице на трудов договор е назначено на 12 000 лв. работна заплата и съответно клас 0,6% - 72 лв. Има представен ТЕЛК с 70% и месечната му данъчна основа се намалява с 660 лв. данъчно облекчение. През месец юни 2020 г. излиза в болнични и има отработени 5 работни дни, 3 дни болничн...

Ползване на отпуск по време на преместване на друга работа поради производствена необходимост

Работя като автомонтьор в един гараж. Имам да ползвам платен годишен отпуск за 2018 г., който и досега не ми разрешават. На 11-и 2020 г. подадох заявление до управителя на дружеството, с което го уведомих, че след 14 дни, считано от 25 май, ще ползвам отпуска си за 2018 година, к...

Продажби чрез електронен магазин

Фирма, регистрирана по ЗДДС. Има регистриран електронен магазин - има количка. Плащането ще се извършва с дебитни, кредитни карти или с наложен платеж. Електронният магазин е регистриран и на касовия апарат. Няма договор СУПТО. Има сключен договор с куриерска фирма. Какви докуме...

Разход за обезценка на стоково-материални запаси

Дружество закупува ЕТ и в резултат от прехвърляне на имуществото цената на придобит наличен материален запас от ЕТ-то е увеличена нереално много. Кое е правилно - да се продаде напред във времето на по-ниска от отчетната стойност или да се направи обезценка? Съгласно точка 3 от ...

Счетоводно и данъчно третиране на дарение на дружество с нестопанска цел

Ние сме дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. Основната ни дейност е търговия. Управителят е решил да направи дарение на предмет (стока), която ние продаваме на сдружение - организация с нестопанска цел, с решение на окръжен съд. Въпросът ми е как...

Справочник

Попълване на Декларация обр. № 1 във връзка с измененията и допълненията в приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Писмо № 20-00-111 от 13.07.2020 г. на НАП Във връзка с прилагане на Наредба № Н-13 с оглед измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразявам следното...

Работодатели могат да участват в конкурс за финансиране на проекти по Национална програма за заетост на хора с увреждания

Агенцията за хората с увреждания Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Максималният размер на субсидията по компоненти е както следва: Компонент 1 - осиг...

Решение на ВАС относно отмяната на чл. 87а от ППЗДДС

Решение № 10037 от 1 юли 2019 г. по административно дело № 10108 от 2017 г. Производството се развива по реда на чл. 185 и следващите от АПК. Образувано е по жалба на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) с ЕИК 831469644, представлявано от председателя на управи...

Справочна информация бр. 30/2020

Централни валутни курсове за периода 17.07. - 23.07.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в бр. 31

Следващия брой очаквайте на 31 август!...