Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.
Писма и указания

№ 08-П-13 от 27.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на поземлен имот - горска територия, при която цената на земята и насажденията са определени отделно

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ....................2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: ОБЩИНА ................ (Общината) е в процес на подготовка за разпореждане (...

№ 20-00-111 от 13.07.2020 г. Относно: Попълване на декларация обр. №1 (приложение №1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н- 13) във връзка с измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) (Обн. ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г.)

Във връзка с прилагане на Наредба № Н-13 с оглед измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище: С ...

№ 24-39-176 от 22.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на недвижим имот или обособени самостоятелни части от него

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № .............................2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Основна дейност на дружеството е пок...

№ ЕП-04-29-9 от 21.04.2020 г. Относно: Необходимост от становище по отношение на първични счетоводни документи, с които ще се доказват реализирани от земеделските стопани живи животни към кланиците

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ЕП-04-29-9 от 30.03.2020 г., заявявате необходимост от становище относно първичните счетоводни документи, с които ще се доказват реализирани от земеделските стопани живи животни към кланиците, във връзка ...

№ ЕП-08-Д-10 от 24.04.2020 г. Относно: Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №ЕП-08-Д-10/14.04.2020 г., сте изложили следната фактическа обстановка: В Община ............. е постъпило искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на ...

№ М-24-38-44 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмо, препратено от Дирекция ОДОП Пловдив, заведено с вх. №М-24-38-44/12.02.2020 г. В писмото е изложена следната фактическа обстановка: ГКП „………“ добива дървен м...

№ М-26-А-94 от 02.04.2020 г. Относно: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-А-94/13.03.2019 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.. Представена е следната фактическа обстановка: Фирмат...

№ М-26-В-121 от 22.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) са постъпили Ваши запитвания, заведени с вх.№М-26-В-121/27.02.2020 г. и вх.№М-26-В-121/08.04.2020 г., в които е отправено искане за изразяване на становище относно прилагането на Наред...

№ М-26-И-83 oт 24.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-И-83/ 08.03.2019 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Представена е следната фактическа обстановка: Дистри...

№ М-26-С-59 от 21.04.2020 г. Относно: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-С-59/21.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. В писмото си сте цитирали частично разпоредби от Нар...

№ М-26-Т-56 от 28.04.2020 г. Относно: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-Т-56/22.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Имам 8 търг...

№ М-94-Л-29 от 21.04.2020 г. Относно: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-94-Л-29/17.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Въпрос: В случай на физически магазин, който няма да ...

№ М-94-М-208 от 09.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-94-М-208/01.03.2019 г., във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Въпрос №1: Разработена е ERP система за дружест...

Анотации

Използване на отложен отпуск

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Когато служителят е отложил ползването на платения си годишен отпуск за 2019 г. на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ, длъжен ли е да го използва целия до 30 юни 2020 г. или може да го използва...

Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Наш служител беше в трудово правоотношение до 30.04.2020 г. Имаше разрешение от работодателя да ползва неплатен отпуск за периода от 01.12.2019 г. до 30.04.2020 г. Осигурителните документи са при...

Обезщетение по чл. 222 от КТ

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Имам девет години и девет месеца трудов стаж в фирмата която работя. Подадох документи за пенсиониране през март месец и още чакам решение, като до момента получавам минимална пенсия. През тези д...

Определяне на работната заплата при мярката 60/40

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: За лицата, които през месец януари са получили към възнаграждението си за м. януари доплащане за работа в национален празник, при кандидатстване по схемата 60/40 НОИ ще изплати за м. март, м. апр...

Осигуряване на управител на ЕООД

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е и негов управител. Той извършва цялата дейност сам и не си е определил възнаграждение. Дейността включва ...

Прекратяване на ООД

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се прекратява ООД? Какви са правилата и какви са възможните капани? Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дру...

Прекратяване на трудовия договор от работника/служителя с предизвестие

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работя в малка фирма с петима служители, на 13-ти март прекратихме дейност и оттогава не сме работили. Управителката на фирмата кандидатства по 60 на 40 и я одобриха. Към текущия момент тя ни изп...

Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Как работодателят може да освободи лице навършило 74 години, лицето е трудоустроено със заболяване сърдечна недостатъчност и не е упражнило правото си на пенсиониране за осигурителен стаж и възра...

Прекратяване на трудовото правоотношение на служител-пенсионер, който е в болничен от дълго време

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Може ли да се връчи предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на служител, който е работещ пенсионер, но е в болничен от дълго време? Защитен ли е от закона и редно ли е да получи...

Чуждестранно юридическо лице - работодател

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Чуждестранно юридическо лице е регистрирало свое място на стопанска дейност (МСД) в България и в тази връзка има регистрация в регистър БУЛСТАТ и регистрация по ЗДДС. Освен това е наело помещение...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2020 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 14 от 2020 г.

ДВ, бр. 25 от 20.3.2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева към...

Осигурителен календар за август 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 14/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 юни - 15 юли 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...