Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2020 г.
Писма и указания

№ 08-П-13 от 27.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на поземлен имот - горска територия, при която цената на земята и насажденията са определени отделно

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ....................2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: ОБЩИНА ................ (Общината) е в процес на подготовка за разпореждане (продажба) с имот - частна общи...

№ 20-00-111 от 13.07.2020 г. Относно: Попълване на декларация обр. №1 (приложение №1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н- 13) във връзка с измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) (Обн. ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г.)

Във връзка с прилагане на Наредба № Н-13 с оглед измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище: С § 5 от заключителните разпоред...

№ 24-39-176 от 22.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажба на недвижим имот или обособени самостоятелни части от него

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № .............................2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Основна дейност на дружеството е покупко-продажба и учредяване на ...

№ ЕП-04-29-9 от 21.04.2020 г. Относно: Необходимост от становище по отношение на първични счетоводни документи, с които ще се доказват реализирани от земеделските стопани живи животни към кланиците

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ЕП-04-29-9 от 30.03.2020 г., заявявате необходимост от становище относно първичните счетоводни документи, с които ще се доказват реализирани от земеделските стопани живи животни към кланиците, във връзка с проект на помощ de minimis ...

№ ЕП-08-Д-10 от 24.04.2020 г. Относно: Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №ЕП-08-Д-10/14.04.2020 г., сте изложили следната фактическа обстановка: В Община ............. е постъпило искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет ...

№ М-24-38-44 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмо, препратено от Дирекция ОДОП Пловдив, заведено с вх. №М-24-38-44/12.02.2020 г. В писмото е изложена следната фактическа обстановка: ГКП „………“ добива дървен материал от собствени гори, час...

№ М-26-А-94 от 02.04.2020 г. Относно: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-А-94/13.03.2019 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.. Представена е следната фактическа обстановка: Фирмата произвежда авточасти и други...

№ М-26-В-121 от 22.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) са постъпили Ваши запитвания, заведени с вх.№М-26-В-121/27.02.2020 г. и вх.№М-26-В-121/08.04.2020 г., в които е отправено искане за изразяване на становище относно прилагането на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. И в две...

№ М-26-И-83 oт 24.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-И-83/ 08.03.2019 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Представена е следната фактическа обстановка: Дистрибуторска фирма има следната ор...

№ М-26-С-59 от 21.04.2020 г. Относно: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-С-59/21.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. В писмото си сте цитирали частично разпоредби от Наредба №Н-18/2006 г. по следния ...

№ М-26-Т-56 от 28.04.2020 г. Относно: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-Т-56/22.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Имам 8 търговски обекта в различни градов...

№ М-94-Л-29 от 21.04.2020 г. Относно: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-94-Л-29/17.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Въпрос: В случай на физически магазин, който няма да прави електронен магазин, попа...

№ М-94-М-208 от 09.04.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-94-М-208/01.03.2019 г., във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. Въпрос №1: Разработена е ERP система за дружеството с модул за управление на ...

Анотации

Използване на отложен отпуск

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Когато служителят е отложил ползването на платения си годишен отпуск за 2019 г. на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ, длъжен ли е да го използва целия до 30 юни 2020 г. или може да го използва до края на 2020 г.? Използвал...

Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Наш служител беше в трудово правоотношение до 30.04.2020 г. Имаше разрешение от работодателя да ползва неплатен отпуск за периода от 01.12.2019 г. до 30.04.2020 г. Осигурителните документи са приключени, като на служителя за ...

Обезщетение по чл. 222 от КТ

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Имам девет години и девет месеца трудов стаж в фирмата която работя. Подадох документи за пенсиониране през март месец и още чакам решение, като до момента получавам минимална пенсия. През тези девет години и девет месеца съм...

Определяне на работната заплата при мярката 60/40

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: За лицата, които през месец януари са получили към възнаграждението си за м. януари доплащане за работа в национален празник, при кандидатстване по схемата 60/40 НОИ ще изплати за м. март, м. април и м. май 60% от работната з...

Осигуряване на управител на ЕООД

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е и негов управител. Той извършва цялата дейност сам и не си е определил възнаграждение. Дейността включва регистрация по ЗДДС, закупуван...

Прекратяване на ООД

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се прекратява ООД? Какви са правилата и какви са възможните капани? Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска ...

Прекратяване на трудовия договор от работника/служителя с предизвестие

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работя в малка фирма с петима служители, на 13-ти март прекратихме дейност и оттогава не сме работили. Управителката на фирмата кандидатства по 60 на 40 и я одобриха. Към текущия момент тя ни изплаща заплатите абсолютно редов...

Прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Как работодателят може да освободи лице навършило 74 години, лицето е трудоустроено със заболяване сърдечна недостатъчност и не е упражнило правото си на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст? Съгласно чл. 328, ал. 1, ...

Прекратяване на трудовото правоотношение на служител-пенсионер, който е в болничен от дълго време

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Може ли да се връчи предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на служител, който е работещ пенсионер, но е в болничен от дълго време? Защитен ли е от закона и редно ли е да получи документа в условие на отпуск...

Чуждестранно юридическо лице - работодател

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Чуждестранно юридическо лице е регистрирало свое място на стопанска дейност (МСД) в България и в тази връзка има регистрация в регистър БУЛСТАТ и регистрация по ЗДДС. Освен това е наело помещение в България и е изградило прои...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2020 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друг...

Държавен вестник в бр. 14 от 2020 г.

ДВ, бр. 25 от 20.3.2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева към заместник министър-председате...

Осигурителен календар за август 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 14/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 юни - 15 юли 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...