Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 15, 1 - 15 август 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2020 г.
Писма и указания

№ 08-В-7 от 09.03.2020 г. Относно: Облагане на МПС в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/ в случаите, в които двамата съпрузи имат постоянна адресна регистрация в различни общини по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №……..03.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Лице с постоянен адрес в гр. Варна придобива МПС на ……....2016 г. Издадено е свидетелст...

№ 20-00-87-1 от 30.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за командировка на лице по сключен договор за управление и контрол, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В дружеството е назначено лице по договор за управление и контрол, което ще бъде командировано. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Има ли право на д...

№ 24-39-170#1 от 28.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на апартамент от юридическо лице с нестопанска цел

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-170/23.10.2019 г. В запитването и в допълнително направените писмени обяснения е изложена следната фактическа обстановка: ФОНДАЦИЯ ЗА……. (Фондацията)...

№ ЕП-02-01-4 от 25.03.2020 г. Относно: Задължително здравно осигуряване на лица с двойно гражданство, едното от които е българско

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило, изпратено по електронен път Ваше писмо, заведено с вх. №ЕП-02-01-4/12.03.2020 г., с което е поискано разяснение относно здравноосигурителните права на лице, което е с двойно...

№ М-26-М-108 от 07.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставките на стоки от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) до Република България през преходния период

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ...................2020 г., e поставен следният въпрос: 1) Какво е данъчното третиране на доставките на стоки от Обединеното кралство до Република ...

№ М-26-М-576 от 26.05.2020 г. Относно: Ред и начин за документиране на сторно операции чрез ФУ

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с вх. №М-26-М-576/10.09.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: „На 07.09.2019 г. имаме погрешно чукната су...

№ М-94-А-557 от 23.04.2020 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваши писма до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), постъпили по електронната поща и заведени с вх. М-94-А-557/04.12.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице предстои да упълномощите...

Анотации

Достъп до пазара на труда за чужденец с продължително пребиваване в България

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Изисква ли се разрешение за работа на чужденец, който има разрешение за продължително пребиваване в България? Достъпът до пазара на труда на граждани на трети държави е уреден в Закона за трудов...

Корекция на ползван данъчен кредит

Задължение за корекция на ползвания данъчен кредит възниква в хипотезите на чл. 79, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС. Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическ...

Непълно работно време при обявена извънредна епидемична обстановка

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Правата на работодател, придобити по време на извънредното положение, приложими ли са и по време на извънредната епидемиологична обстановка - по-конкретно правото едностранно да бъде намалявано р...

Обезщетение при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпросите: От септември 2004 г. работя при един и същ работодател. От 08.01.2014 г. до 03.01.2016 г. ползвах неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 като през това време работих по втори договор при друг работо...

Ползване на отпуск при сумирано изчисляване на работно време

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпросите: 1. По график съм на работа два съботни дни в един месец. Работим на СИРВ за един месец. Искам платен отпуск, който ми е е от преди две години и ми го отказват с мотива, че са съботни дни. Аз си...

Работен график за трудоустроено лице

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Доколко законосъобразен е следният четириседмичен работен график за трудовоустроено лице: СЕД. 1 ПОН-ПЕТЪК/СЪБ 05:30 - 13:30 СЕД. 2 ПОН-ПЕТЪК/СЪБ 13:30 - 21:30 СЕД. 3 ПОН-ПЕТЪК/СЪБ 21:30 - 05:30 ...

Сключване на договор за изработка

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Трябва да сключа договор за изработка. Какви са правилата и има ли капани в това? Може ли този, който е поръчал изработката, да проверява по всяко време какво се случва? Определено договорът...

Сумирано изчисляване на работно време

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпросите: Работя в институция с намалено работно време - 7 ч. по чл. 137, ал. 2 КТ и чл. 3, т. 3 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време. Институцията...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2020 г.

До 20-ти август: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работо...

Държавен вестник в бр. 15 от 2020 г.

ДВ, бр. 30 от 31.3.2020 г. Конституционен съд Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд Министерски съвет Постановление № 50 от 26 март 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила...

Онлайн търговците няма да издават касови бележки

Национална агенция за приходите Електронните търговци могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон, за извършените от тях продажби, без за това да им е необходимо физическо фискално устройство. Условие за този алтернативен начин за отчитане на ...

Справочна информация бр. 15/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 31 юли 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...