Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 15, 1 - 15 август 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2020 г.
Писма и указания

№ 08-В-7 от 09.03.2020 г. Относно: Облагане на МПС в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/ в случаите, в които двамата съпрузи имат постоянна адресна регистрация в различни общини по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №……..03.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Лице с постоянен адрес в гр. Варна придобива МПС на ……....2016 г. Издадено е свидетелство за регистрация на въпроснот...

№ 20-00-87-1 от 30.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за командировка на лице по сключен договор за управление и контрол, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В дружеството е назначено лице по договор за управление и контрол, което ще бъде командировано. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Има ли право на дневни пари, командированото ли...

№ 24-39-170#1 от 28.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на апартамент от юридическо лице с нестопанска цел

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-170/23.10.2019 г. В запитването и в допълнително направените писмени обяснения е изложена следната фактическа обстановка: ФОНДАЦИЯ ЗА……. (Фондацията) е юридическо лице с нестопанс...

№ ЕП-02-01-4 от 25.03.2020 г. Относно: Задължително здравно осигуряване на лица с двойно гражданство, едното от които е българско

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило, изпратено по електронен път Ваше писмо, заведено с вх. №ЕП-02-01-4/12.03.2020 г., с което е поискано разяснение относно здравноосигурителните права на лице, което е с двойно гражданство, едното от които ...

№ М-26-М-108 от 07.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставките на стоки от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) до Република България през преходния период

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ...................2020 г., e поставен следният въпрос: 1) Какво е данъчното третиране на доставките на стоки от Обединеното кралство до Република България през обявения преходе...

№ М-26-М-576 от 26.05.2020 г. Относно: Ред и начин за документиране на сторно операции чрез ФУ

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с вх. №М-26-М-576/10.09.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: „На 07.09.2019 г. имаме погрешно чукната сума на фискалното устройство (Ф...

№ М-94-А-557 от 23.04.2020 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваши писма до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), постъпили по електронната поща и заведени с вх. М-94-А-557/04.12.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице предстои да упълномощите и да сключите договор за поръ...

Анотации

Достъп до пазара на труда за чужденец с продължително пребиваване в България

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Изисква ли се разрешение за работа на чужденец, който има разрешение за продължително пребиваване в България? Достъпът до пазара на труда на граждани на трети държави е уреден в Закона за трудовата миграция и трудовата мобил...

Корекция на ползван данъчен кредит

Задължение за корекция на ползвания данъчен кредит възниква в хипотезите на чл. 79, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС. Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъч...

Непълно работно време при обявена извънредна епидемична обстановка

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Правата на работодател, придобити по време на извънредното положение, приложими ли са и по време на извънредната епидемиологична обстановка - по-конкретно правото едностранно да бъде намалявано работното време и правото за пр...

Обезщетение при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпросите: От септември 2004 г. работя при един и същ работодател. От 08.01.2014 г. до 03.01.2016 г. ползвах неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 като през това време работих по втори договор при друг работодател и съм осигурена за всичк...

Ползване на отпуск при сумирано изчисляване на работно време

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпросите: 1. По график съм на работа два съботни дни в един месец. Работим на СИРВ за един месец. Искам платен отпуск, който ми е е от преди две години и ми го отказват с мотива, че са съботни дни. Аз си ги работих и съответно ми ги ...

Работен график за трудоустроено лице

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Доколко законосъобразен е следният четириседмичен работен график за трудовоустроено лице: СЕД. 1 ПОН-ПЕТЪК/СЪБ 05:30 - 13:30 СЕД. 2 ПОН-ПЕТЪК/СЪБ 13:30 - 21:30 СЕД. 3 ПОН-ПЕТЪК/СЪБ 21:30 - 05:30 СЕД. 4 ПОН-ПЕТЪК/СЪБ 05:30 - 1...

Сключване на договор за изработка

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Трябва да сключа договор за изработка. Какви са правилата и има ли капани в това? Може ли този, който е поръчал изработката, да проверява по всяко време какво се случва? Определено договорът за изработка става все по-чес...

Сумирано изчисляване на работно време

В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпросите: Работя в институция с намалено работно време - 7 ч. по чл. 137, ал. 2 КТ и чл. 3, т. 3 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време. Институцията е с непрекъснат работен проц...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2020 г.

До 20-ти август: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удъ...

Държавен вестник в бр. 15 от 2020 г.

ДВ, бр. 30 от 31.3.2020 г. Конституционен съд Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд Министерски съвет Постановление № 50 от 26 март 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от дъ...

Онлайн търговците няма да издават касови бележки

Национална агенция за приходите Електронните търговци могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон, за извършените от тях продажби, без за това да им е необходимо физическо фискално устройство. Условие за този алтернативен начин за отчитане на продажбите е плащането за поку...

Справочна информация бр. 15/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 31 юли 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...