Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 32, 7 - 13 септември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 7 - 13 септември 2020 г.
Законодателство

Изменения и допълнения на наредби на държавното обществено осигуряване

В “Държавен вестник”, бр. 71 от 11.08.2020 г., е обнародвано Постановление № 199 на Министерския съвет от 07.09.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чу...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

Народното събрание прие на второ четене общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. Променят се някои срокове и изрично се регламентира, че социалните услуги не са услуги по смисъла на Търговския закон. С приетите попра...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите. Предвижда се десет години абсолютна давност за събиране вземанията на физическите лица. С тях се премахва фигурата на т.нар вечен длъжник....

Министерски съвет

Правителството прие Постанов­ление за изменение и допълнение на Постановление № 75 на Минис­терския съвет от 2007 г.

Правителството прие Постанов­ление за изменение и допълнение на Постановление № 75 на Минис­терския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за уст...

Държавен вестник

ДВ, бр. 58 от 30.6.2020 г.

Народното събрание прие Решение за предложение до президента на РБългария за награждаване с медал “За заслуга”. Конституционният съд прие Решение № 6 от 16 юни 2020 г. по конституционно дело № 10 от 2019 г. Правителството прие: 1. Постановление № 137...

ДВ, бр. 59 от 3.7.2020 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, и на кандидат за член на Комиси...

ДВ, бр. 60 от 7.7.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за Българския Червен кръст. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария з...

Въпроси и отговори

Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване на адвокат, съдружник в адвокатско дружество

Адвокатско дружество не е регистрирано по ДДС, съставено е от двама адвокати. Лицата си внасят авансовите осигурителни и данъчни задължения, но средномесечно (в годишен план) не са достигнали максималния осигурителен праг. Трябва ли по някакъв начин ...

Дерегистрация по ЗДДС на фирма

Фирма, регистрирана по ЗДДС, купува от физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, УПИ със започнат строеж за 300 000 лева. Достроява сградата, като ползва данъчен кредит за разходите по строителството. Разходите за довършване са на стойност 200 000 лева...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 32/2020 г.

Дело C‑184/19, решение от 30 април 2020 г. страни: Hecta Viticol SRL срещу Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buză...

Обезщетение за безработица

Според мен хипотезата на чл. 71, ал. 1 от КТ е извън изброените случаи по чл. 54б, ал. 3 от КСО. Ако освободя служител на основание чл. 71, ал. 1 от КТ, същият ще ползва обезщетение за безработица съобразно осигурителния си стаж по чл. 54в, ал. 1 от ...

Продажба на автомобил с финансов лизинг

Юридическо лице, регистрирано по ДДС с предмет на дейност спедиторски услуги, закупува автомобил с финансов лизинг. Юридическото лице няма право да ползва данъчен кредит на закупения автомобил на лизинг, тъй като той е лек автомобил, не е 6+1, не е т...

Справочник

Най-често задаваните въпроси за суспендиране на митата

Агения “Митници” 1. Какво представляват автономните мерки за суспендиране на митата? Автономните мерки за суспендиране на митата представляват автономни решения за пълно или частично премахване на митата, приложими по отношение на вноса от трети стр...

Промяна на стандартната ставка по ДДС в Ирландия

Национална агенция за приходите Считано от 1 септември 2020 г. в Ирландия стандартната ставка по ДДС се намалява от 23% на 21% за период от шест месеца. Информация за намалението на ставката по ДДС е публикувана на уебсайта на ирландската приходна а...

Справочна информация бр. 32/2020

Централни валутни курсове за периода 28.08. - 03.09.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Хазартна дейност. НАП поема функциите на Държавната комисия по хазарта

Национална агенция за приходите На основание приетите от Народното събрание промени със Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта, считано от 8 август 2020 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) се закрива (§ 81, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗХ...