начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 17, 1 - 15 септември 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2020 г.
Писма и указания

№ 24-35-15 от 21.05.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 117, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило писмо от дирекция ОДОП - ....., заведено с вх. № 24-35-15/21.04.2020 г., с което е препратен по компетентност Протокол за писмено запитване от орган по приходите при ТД на НА...

№ 24-39-54 от 29.05.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №24-39-54 от 13.04.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: В съответствие с Регламент (ЕО) № 261/2004 на ...

№ 53-04-142 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-142/13.02.2020 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доход...

№ ЕП-04-10-11 от 19.05.2020 г. Относно: Програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. ЕП-04-10-11 от 15.05.2020 г., посочвате условията относно прилагане на Програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати твор...

№ М-26-Д-542 от 21.05.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за ограничаване плащанията в брой при изплащане на дивидент

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите Ваше запитване, заведено с вх. №................, с което е поставен въпрос относно приложение на разпоредбите на Закона за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) при и...

№ М-26-Л-32 от 07.05.2020 г. Относно: Получено писмо във връзка с констатирани проблеми при дерегистрацията на фискални устройства (ФУ) и подаването на уведомления за предстоящ/извършен ремонт по реда на чл. 49б от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с вх. №М-26-Л-32/07.02.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: „Като сервизен техник на ФУ бих искал ...

№ М-39-00-2 от 04.05.2020 г. Относно: Тълкуване на редакцията на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) при изплащане на дивидент

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите Ваше запитване, заведено с …………………….., с което е поставен въпрос относно тълкуване на редакцията на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване плащанията в брой (ЗОП...

№ М-94-В-587 от 04.05.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-94-В-587 от 30.04.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ работодателят има намерение да въве...

№ М-94-Д-416 от 07.05.2020 г. Относно: Прилагането на чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-94-Д-416 от 16.04.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Съпругата Ви има личен договор с пенсионно осигурително дружество в Българ...

№ М-94-И-796 от 28.05.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-94-И-796 от 14.05.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: От 01.06.2020 г. за част от персонала на предприятието ще бъде въведен...

Анотации

Ако е уговорено в КТД, работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като учител от 15 години, на едно място, на пълен работен ден, на постоянен трудов договор. През януари 2018 г. се роди и второто ми дете. Ползвах отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст...

Вписване на трудов стаж в трудова книжка при непълно работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружество е въвело със заповед от управителя на основание чл. 138А, ал. 2 от КТ непълно работно време от 8 часов работен ден на 4 часов работен ден на някои от служителите си. В Декларация 1 за тези служ...

Въвеждане на непълно работно време при намаляване обема на работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На основание чл. 138а, ал. 1 от КТ и чл. 9 от Наредбата за работното време и след уведомление на синдикат работодателят със заповед е въвел непълно работно време (5 часа и 30 минути) в определено структу...

Облагане с окончателен данък на чуждестранните физически лица

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество извършва технически, ИТ услуги и поддръжка за клиенти, базирани на територията на страни от ЕС. За тази цел ще наема работници от различните държави, които ще са м...

Определяне на непълно работно време от работодателя

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател еднолично да определя да се работи на непълно работно време? В Кодекса на труда (КТ) от много години има възможност страните по един трудов договор да уговарят работа за ...

Прекратяване на трудов договор от работника с предизвестие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме работник , който отправи предизвестие до работодателя за прекратяване на трудовия договор. В този период настъпи трудова злополука. Представен е болничен, регистриран в системата. Спира ли болничн...

Признаване на трудов стаж, който е придобит в САЩ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли нормативна основа в Р. България за признаване на трудов стаж, който е придобит в САЩ? Може ли такъв стаж да се приравни при постъпки за пенсионно осигуряване в Р. България? Съгласно действащото б...

Справочник

PDF версия на бр. 17 от 2020 г.

[[table_1]]...

Данъчен календар 16 - 30 септември 2020 г.

До 20-ти септември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти септември: ЗДДФЛ 1. Внасяне ...

Държавен вестник в бр. 17 от 2020 г.

ДВ, бр. 41 от 8.5.2020 г. Министерски съвет Постановление № 88 от 4 май 2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2...

Справочна информация бр. 17/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 август - 3 септември 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...