Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 21 - 27 септември 2020 г.
Законодателство

Особености на задълженията по ЗДДС на юридическите лица при ликвидация

Кризисните обстоятелства, породени от извънредното положение във връзка с пандемията, са основание да се предполага, че част от икономическите субекти ще бъдат принудени да прекратят дейността си. Преди отписването на регистрираните по ЗДДС данъчно задължени юридически лица (ЮЛ) ...

Народно събрание

Народното събрание прие единодушно на първо четене законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.

Народното събрание прие единодушно на първо четене законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. Промяната предвижда НЗОК да може за заплати дейност за минали периоди, която е отчитана от болниците като надлимитна дейност. Досега нямаше законова възможност НЗО...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Предвижда се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 лв. на 12 лв. Чрез предлаганите мерки се осигурява подкрепа на безработни...

Министерски съвет

Правителството прие Решение за допълнение на РМС № 37 от 2014 г. за приемане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

Правителството прие Решение за допълнение на РМС № 37 от 2014 г. за приемане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. (НСНМСП 2014-2020). Актуализацията включва нови насоки за спешни действия в приоритети: “Достъп до финансиране”, т....

Държавен вестник

ДВ, бр. 67 от 28.7.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 2. Решение за избиране на заместник-омбудсман. 3. Решение за изготвяне и внасяне на доклад от Главния прокурор на Република България. 4. Решение за попълване съст...

ДВ, бр. 68 от 31.7.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията. 2. Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс. 3. Решение за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт. Президентът на Ре­пуб­ликата издаде: 1. Указ № 150 за награжд...

ДВ, бр. 69 от 4.8.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. 2. Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (“Световна банка“) за предоставя...

Въпроси и отговори

Договор за строителство

Строителна фирма сключва договор с възложител за СМР на база “разходи плюс”. Договорът е само за положен труд, без материали. Какво трябва да съдържа Протокол за СМР, който ще се подписва ежемесечно до завършване на обекта? Достатъчно ли е да се посочат отделно разходите за запла...

Обезщетения при прекратяване на трудов договор след няколко непълно отработени месеца

Кой месец ще се използва като база за изчисляване на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 и по чл. 224, ал. 1 от КТ, ако трудовият договор се прекрати на 5 май, през април и март са отработени съответно седем и четири дни, а през февруари - пълен работен месец? Обезщетението по чл. 2...

Облагане с данък на местно лице с участие в чуждестранно дружество

Имаме регистрирано дружество в Англия LLP - като партньорство със собственост 95% и 5% собственост на физическо лице.  И нашето дружество, и физическото лице са местни лица за България. Периодът на отчитане на британското дружество е от месец ноември. Там има назначено едно лице ...

Осигурителни вноски при труд по граждански договор

Студентка редовно обучение получава доход от наем в размер на 500 лв. на месец. Освен това ще сключи граждански договор в размер на 600 лв. за един месец. Следва ли при гражданския договор да бъдат удържани осигуровки, независимо че възнаграждението по него е под МРЗ? Съглас...

Осигуряване на председател на ЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел е регистрирано и извършва дейност като спортна организация. Сдружението се състои от председател и членове. Председателят не получава възнаграждение в това си качество. Председателят подпомага дейността на сдружението. Председателят на сдружението не с...

Отстраняване на нередовност при обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър

Какво да направи микропредприятие, което при обявяване на ГФО за 2019 г. в търговския регистър е приложило протокол от общо събрание за приемане на ГФО вместо декларация по чл. 62, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г., за да не се направи отказ за вписване? Съгласно чл. 22, ал....

Предоставяне на мостри с рекламна цел

Дружество е закупило китари и части за тях. Китарите ще бъдат модифицирани, като им се добавят нови функции. Модифицираните китари ще бъдат предоставени на физически лица (музиканти) като мостри. Предоставянето ще се извърши с договор, без да се издава фактура. В договора няма да...

При преместване поради производствена необходимост се дължи по-голямата заплата

Работя в обувно предприятие и получавам голяма заплата, тъй като съм назначен на длъжност, изискваща висока квалификация. Преди около месец бях преместен да работя на конвейера поради производствена необходимост. Операциите, извършвани там, се заплащат по-малко, в резултат на кое...

Справочник

Главна инспекция по труда предупреждава за рисковете на работата от разстояние

Изпълнителна агенция “ГИТ” Въвеждането на работа от разстояние е определено от здравните експерти като една от най-ефективните противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса. Поради факта, че този начин на полагане на труд ограничава в най-пълна степен контактит...

Публикуван е проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Министерство на финансите За обществено обсъждане е публикуван проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС) и мотивите към него. Законопроектът е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното ДДС законо...

Справочна информация бр. 34/2020

Централни валутни курсове за периода 11.09. - 17.09.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Центрове за административно обслужване на НОИ

Национален осигурителен институт [[table_1]]...