Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 18, 16 - 30 септември 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2020 г.
PDF версия на броя

Брой 18 от 2020 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 20-00-91 от 03.06.2020 г. Относно: Налагане на принудителна административна мярка (ПАМ), определяне на срока на ПАМ и допускане на предварително изпълнение на ПАМ по реда на чл. 186 и чл. 188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта му е уеднаквяване на административната практика, както и разрешаване на различни проблеми, възникнали при допускане на предварителн...

№ 24-39-117 от 19.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, използвани в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република България

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № .........................2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество ........................... It...

№ 3-1138 от 15.07.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружество осъществява дейност в питейно заведение, категоризирано като кафене. Във връзка с това са поставени следните въпроси: 1. Попада ли обект, категоризиран като кафене, в обхвата на обектите, които имат право да...

№ М-17-00-256 от 09.06.2020 г. Относно: Прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки съгласно раздел III а на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Вашето запитване поставяте различни практически въпроси във връзка извършването на комплексната проверка и прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки, предвидени в глава шестнадесета, раздел III а на ДОПК. Желаете да полу...

№ М-26-Т-155 от 18.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по актуализация и поддръжка на стандартен софтуер

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ...................2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „..........................“ ЕАД (дружеството) е регистрирано в Република Бълга...

Анотации

Oбезщетение, ако трудов договор е прекратен без предизвестие от работник или служител

Във в. "Сега" Има ли възможност да се търси обезщетение, ако трудов договор е прекратен без предизвестие от работник или служител? Кодексът на труда (КТ) е фиксирал няколко случая, в които определено работник или служител може да получи обезщетение ...

Възможности за зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругът ми има 11 години стаж първа категория труд. През 2022 г. навърша 54 години, но не му достига стаж и няма 100 т. Може ли да закупи обучението във военното училище 3 г. и 4 м. висше образование. Т...

Данъчен кредит за начислен ДДС при внос

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата “X” ООД осъществява внос на стоки от САЩ. Дължимите ДДС и мито за вноса са внесени в държавния бюджет от превозвача DHL, който плаща за сметка на “X” ООД начислените...

ДДС при отдаване на имоти под наем от фирма

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество, регистрирано по Закона за ДДС, притежава недвижими имоти в обществена сграда “Бизнес център”. Прието е решение на общото събрание на етажната собственост, по сила...

Закрила при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ни масово съкращение на работници и служители. Сред тях има и двама работника с ТЕЛК решение, но са със право на работа 50%. Как да ги съкратим без да ги ощетим? При всички случаи ли трябва да и...

Изтекло ТЕЛК решение по време на извънредно положение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Подадох документи за преосвителстване, но все още не съм получила ТЕЛК решение. Пенсията ми е спряна от 1.07.2020 г. Ще получа ли някаква пенсия и кога? с обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 64 от 18.0...

Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Интересувам се обезщетението от Бюро по труда признава ли се при изчисляване на процент за допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Също така, при постъпване на работа, всички год...

Правото на работника/служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 1992 г. работя в данъчна администрация и след това в общинска. В момента също работя в общинска администрация, но в друго населено място и в тази администрация имам пет години трудов стаж - общо в общ...

Сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е лице, назначено с постоянен трудов договор на половин работен ден (4 часа) да бъде на сумарно изчисление на работното време, като понякога работните му часове за една седмица надвишават 27 ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 октомври 2020 г.

До 10-ти октомври: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Държавен вестник в бр. 18 от 2020 г.

ДВ, бр. 54 от 16.6.2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите Закон за изменение и допълнение на Закона за лечеб...

Осигурителен календар за октомври 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 18/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 21 септември 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...