Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 18, 16 - 30 септември 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2020 г.
Писма и указания

№ 20-00-91 от 03.06.2020 г. Относно: Налагане на принудителна административна мярка (ПАМ), определяне на срока на ПАМ и допускане на предварително изпълнение на ПАМ по реда на чл. 186 и чл. 188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта му е уеднаквяване на административната практика, както и разрешаване на различни проблеми, възникнали при допускане на предварително изпълнение на ПАМ по реда на...

№ 24-39-117 от 19.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, използвани в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република България

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № .........................2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество ........................... Italia S.P.A. е юридическо лице,...

№ 3-1138 от 15.07.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружество осъществява дейност в питейно заведение, категоризирано като кафене. Във връзка с това са поставени следните въпроси: 1. Попада ли обект, категоризиран като кафене, в обхвата на обектите, които имат право да прилагат намалената ставка в ...

№ М-17-00-256 от 09.06.2020 г. Относно: Прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки съгласно раздел III а на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Вашето запитване поставяте различни практически въпроси във връзка извършването на комплексната проверка и прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки, предвидени в глава шестнадесета, раздел III а на ДОПК. Желаете да получите разяснения на следните въ...

№ М-26-Т-155 от 18.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по актуализация и поддръжка на стандартен софтуер

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ...................2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „..........................“ ЕАД (дружеството) е регистрирано в Република България с предмет на дейност разра...

Анотации

Oбезщетение, ако трудов договор е прекратен без предизвестие от работник или служител

Във в. "Сега" Има ли възможност да се търси обезщетение, ако трудов договор е прекратен без предизвестие от работник или служител? Кодексът на труда (КТ) е фиксирал няколко случая, в които определено работник или служител може да получи обезщетение от работодател, макар да е пре...

Възможности за зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругът ми има 11 години стаж първа категория труд. През 2022 г. навърша 54 години, но не му достига стаж и няма 100 т. Може ли да закупи обучението във военното училище 3 г. и 4 м. висше образование. Той е завършил 5 годишен курс н...

Данъчен кредит за начислен ДДС при внос

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата “X” ООД осъществява внос на стоки от САЩ. Дължимите ДДС и мито за вноса са внесени в държавния бюджет от превозвача DHL, който плаща за сметка на “X” ООД начислените от митническите органи налози...

ДДС при отдаване на имоти под наем от фирма

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество, регистрирано по Закона за ДДС, притежава недвижими имоти в обществена сграда “Бизнес център”. Прието е решение на общото събрание на етажната собственост, по силата на което дружеството дължи ...

Закрила при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Предстои ни масово съкращение на работници и служители. Сред тях има и двама работника с ТЕЛК решение, но са със право на работа 50%. Как да ги съкратим без да ги ощетим? При всички случаи ли трябва да искаме разрешение от Дирекция "...

Изтекло ТЕЛК решение по време на извънредно положение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Подадох документи за преосвителстване, но все още не съм получила ТЕЛК решение. Пенсията ми е спряна от 1.07.2020 г. Ще получа ли някаква пенсия и кога? с обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 64 от 18.07.2020 г. изменение на § 20, а...

Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Интересувам се обезщетението от Бюро по труда признава ли се при изчисляване на процент за допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Също така, при постъпване на работа, всички години преди 2007 г. ли се зачита...

Правото на работника/служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 1992 г. работя в данъчна администрация и след това в общинска. В момента също работя в общинска администрация, но в друго населено място и в тази администрация имам пет години трудов стаж - общо в общинска администрация 15 г. На к...

Сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е лице, назначено с постоянен трудов договор на половин работен ден (4 часа) да бъде на сумарно изчисление на работното време, като понякога работните му часове за една седмица надвишават 27 часа? На основание чл. 142, а...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 октомври 2020 г.

До 10-ти октомври: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 18 от 2020 г.

ДВ, бр. 54 от 16.6.2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения Решение по Отче...

Осигурителен календар за октомври 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 18/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 21 септември 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...

PDF версия на броя

Брой 18 от 2020 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...