Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 35, 28 септември - 4 октомври 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 28 септември - 4 октомври 2020 г.
Законодателство

Данъчно облагане на доходи на физически лица, регистрирани по ЗДДС, от отдаване под наем на недвижими имоти

Отдаването под наем на недвижими имоти от физически лица, респективно получаването на редовен доход от това имущество, има значителен дял в стопанския живот на страната. Въпреки че като цяло данъчното облагане на този вид доходи е сравнително безпроб...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене Зако­но­проект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание

Парламентът прие на второ четене Зако­но­проект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказ...

Парламентът прие на първо и на второ четене Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България съгласно Конвенцията за статута на лицата без гражданство

Парламентът прие на първо и на второ четене Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България съгласно Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. Гласуваният текст предвижда оттегл...

Парламентът ратифицира едновременно на две четения Законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

Парламентът ратифицира едновременно на две четения Законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисков...

Държавен вестник

ДВ, бр. 70 от 7.8.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 2. Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране. 3. Решение за избиране на член на Комисията за ене...

ДВ, бр. 71 от 11.8.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. 3. Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси. 4. Закон за измен...

Въпроси и отговори

Бланка за прекратяване на трудов договор

Фирма ни предостави бланки на заповеди за прекратяване на трудов договор. В тях са предвидени празни места за попълване на сумите на дължимите обезщетения. Може ли, когато не се дължи обезщетение, в празното място на бланката да се попълва “нула” или...

Бракуване на стоки

Българска фирма с регистрация по ДДС извършва внос на стоки от Египет. При разтоварване на стоката част от нея пада от палето по вина на собственика и е с нарушена опаковка, невъзможна за продажба. Собственикът желае да извърши бракуване на тази сток...

Възнаграждение за платен отпуск за обучение

Моля за вашия компетентен отговор за това как се изчислява възнаграждението за платения отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ, когато лицето има един отработен ден и съответно един ден трудов стаж? Поставеният въпрос е сред особените случаи, за които има п...

Данъчен кредит за придобит автомобил, който ще се отдава под наем

ЕООД закупува лек автомобил, който ще отдава под наем на физическото лице едноличен собственик на капитала. Договорът за наем на автомобила ще бъде на пазарни цени. Има ли ЕООД-то право на данъчен кредит за покупката на лек автомобил, при условие че ...

ДДС регистрация на ЕТ при изкупуването му от ООД

Фирма ЕТ с предмет на дейност търговия, има и онлайн магазин, считано от днес, 24.07.2020 г., има оборот за последните 12 месеца 50 000,00 лв., от което следва, че трябва да се регистрира по ДДС. Може ли обаче преди да се подадат документите за задъл...

Доставка на здравни (медицински) услуги и регистрацията по ЗДДС

Храната и административните услуги (попълване и регистрация на документи на самите пациенти, епикризи, резултати от изследвания, документация), предоставяна от болници на пациенти (местни физически лица) по време на болничния им престой, формира ли о...

Замяна (бартер) между несходни активи

Дружеството извършва строителство на малки жилищни кооперации. Финансирането на строителството става от внесените аванси от клиенти по сключени договори за строителство, от собствени и от заемни средства. Построихме жилищна кооперация, при която по-г...

Облагане на получените възнаграждения на лица, оказващи афилиейт сътрудничество

Х ООД е българско дружество с регистрация по ЗДДС и продава лицензи за разработено приложение на данъчно задължени и незадължени лица в ЕС и трети страни. Х ООД иска да стартира афилиейт програма, в която данъчно задължени и незадължени лица след рег...

Обратно начисляване на ДДС и право на данъчен кредит

Регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100, ал. 1 ЕООД извършва услуга проектиране и програмиране на машинни елементи. Същата е с място на изпълнение Гърция - предоставя се на гръцки клиент с валиден VAT номер. Като основание за нулева ставка във факт...

Отпуск за подготовка на дисертация

Докторант задочна форма ползва отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ за подготовка на дисертация. На работодателя са представени заповед за зачисляване, договор и програма от университета. Може ли отпускът да се ползва на части и изискват ли се други докуме...

Плащане на лизингови вноски при прекратяване дейността на дружеството

Предстои прекъсване дейността на дружеството за неопределен срок. Има действащ договор за финансов лизинг за автомобил, който се ползва за дейността на дружеството. Може ли да продължим да плащаме лизинговите вноски от сметката на дружеството, или тр...

Право на обезщетение за неизползван отпуск

В предприятието ни постъпи на работа за първи път на 05.03.2020 г. служител, който беше освободен от работа на 10.08.2020 г. преди да придобие 8-месечен трудов стаж за ползване на платен годишен отпуск. Трябва ли при освобождаване от работа да му се ...

Признаване на новостроящата се сграда като ДМА

Какви счетоводни записвания се съставят при придобиването на актове 14, 15 и 16 на новопостроена сграда? Как се формира цената на земята, върху която е построена въпросната сграда? От гледна точка на счетоводното законодателство признаването на ДМА ...

Справочник

Агенцията по вписванията ще работи с удължено работно време

Агенция по вписванията Агенцията по вписванията ще работи с удължено работно време предвид изтичащия краен срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопан...

Подписана е нова спогодба с Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане

Министерство на финансите Министърът на финансите Кирил Ананиев и посланикът на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Беа тен Тъшър подписаха в Министерството на финансите нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите...

Справочна информация бр. 35/2020

Централни валутни курсове за периода 18.09. - 24.09.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Финансова подкрепа за работодатели и стартиране на собствен бизнес

Агенция по заетостта От 14.09.2020 г., Агенцията по заетостта обявява актуалните възможности за финансова подкрепа на работодателите, които желаят да наемат безработни лица по различни програми и мерки по заетостта, реализирани в рамките на Национал...

Центрове за административно обслужване на НОИ

Национален осигурителен институт [[table_1]]...