Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 35, 28 септември - 4 октомври 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 28 септември - 4 октомври 2020 г.
Законодателство

Данъчно облагане на доходи на физически лица, регистрирани по ЗДДС, от отдаване под наем на недвижими имоти

Отдаването под наем на недвижими имоти от физически лица, респективно получаването на редовен доход от това имущество, има значителен дял в стопанския живот на страната. Въпреки че като цяло данъчното облагане на този вид доходи е сравнително безпроблемно, все още възникват затру...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене Зако­но­проект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание

Парламентът прие на второ четене Зако­но­проект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форм...

Парламентът прие на първо и на второ четене Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България съгласно Конвенцията за статута на лицата без гражданство

Парламентът прие на първо и на второ четене Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България съгласно Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. Гласуваният текст предвижда оттегляне на резервата, направена от...

Парламентът ратифицира едновременно на две четения Законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

Парламентът ратифицира едновременно на две четения Законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънре...

Държавен вестник

ДВ, бр. 70 от 7.8.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. 2. Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране. 3. Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране. 4. ...

ДВ, бр. 71 от 11.8.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. 3. Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси. 4. Закон за изменение и допълнение на Закона за...

Въпроси и отговори

Бланка за прекратяване на трудов договор

Фирма ни предостави бланки на заповеди за прекратяване на трудов договор. В тях са предвидени празни места за попълване на сумите на дължимите обезщетения. Може ли, когато не се дължи обезщетение, в празното място на бланката да се попълва “нула” или да се поставя тире? В нормат...

Бракуване на стоки

Българска фирма с регистрация по ДДС извършва внос на стоки от Египет. При разтоварване на стоката част от нея пада от палето по вина на собственика и е с нарушена опаковка, невъзможна за продажба. Собственикът желае да извърши бракуване на тази стока. Какво следва да се направи ...

Възнаграждение за платен отпуск за обучение

Моля за вашия компетентен отговор за това как се изчислява възнаграждението за платения отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ, когато лицето има един отработен ден и съответно един ден трудов стаж? Поставеният въпрос е сред особените случаи, за които има празнота в закона. Поради това ...

Данъчен кредит за придобит автомобил, който ще се отдава под наем

ЕООД закупува лек автомобил, който ще отдава под наем на физическото лице едноличен собственик на капитала. Договорът за наем на автомобила ще бъде на пазарни цени. Има ли ЕООД-то право на данъчен кредит за покупката на лек автомобил, при условие че същият ще се отдаде под наем? ...

ДДС регистрация на ЕТ при изкупуването му от ООД

Фирма ЕТ с предмет на дейност търговия, има и онлайн магазин, считано от днес, 24.07.2020 г., има оборот за последните 12 месеца 50 000,00 лв., от което следва, че трябва да се регистрира по ДДС. Може ли обаче преди да се подадат документите за задължителна регистрация това ЕТ да...

Доставка на здравни (медицински) услуги и регистрацията по ЗДДС

Храната и административните услуги (попълване и регистрация на документи на самите пациенти, епикризи, резултати от изследвания, документация), предоставяна от болници на пациенти (местни физически лица) по време на болничния им престой, формира ли облагаем оборот по смисъла на ч...

Замяна (бартер) между несходни активи

Дружеството извършва строителство на малки жилищни кооперации. Финансирането на строителството става от внесените аванси от клиенти по сключени договори за строителство, от собствени и от заемни средства. Построихме жилищна кооперация, при която по-голяма част от апартаментите са...

Облагане на получените възнаграждения на лица, оказващи афилиейт сътрудничество

Х ООД е българско дружество с регистрация по ЗДДС и продава лицензи за разработено приложение на данъчно задължени и незадължени лица в ЕС и трети страни. Х ООД иска да стартира афилиейт програма, в която данъчно задължени и незадължени лица след регистрация ще получават уникален...

Обратно начисляване на ДДС и право на данъчен кредит

Регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100, ал. 1 ЕООД извършва услуга проектиране и програмиране на машинни елементи. Същата е с място на изпълнение Гърция - предоставя се на гръцки клиент с валиден VAT номер. Като основание за нулева ставка във фактурите си дружеството посочва -...

Отпуск за подготовка на дисертация

Докторант задочна форма ползва отпуск по чл. 169, ал. 4 от КТ за подготовка на дисертация. На работодателя са представени заповед за зачисляване, договор и програма от университета. Може ли отпускът да се ползва на части и изискват ли се други документи при конкретно ползване на ...

Плащане на лизингови вноски при прекратяване дейността на дружеството

Предстои прекъсване дейността на дружеството за неопределен срок. Има действащ договор за финансов лизинг за автомобил, който се ползва за дейността на дружеството. Може ли да продължим да плащаме лизинговите вноски от сметката на дружеството, или трябва да се прехвърли на физиче...

Право на обезщетение за неизползван отпуск

В предприятието ни постъпи на работа за първи път на 05.03.2020 г. служител, който беше освободен от работа на 10.08.2020 г. преди да придобие 8-месечен трудов стаж за ползване на платен годишен отпуск. Трябва ли при освобождаване от работа да му се изплати обезщетение за неизпол...

Признаване на новостроящата се сграда като ДМА

Какви счетоводни записвания се съставят при придобиването на актове 14, 15 и 16 на новопостроена сграда? Как се формира цената на земята, върху която е построена въпросната сграда? От гледна точка на счетоводното законодателство признаването на ДМА (в случая сграда) се осъществя...

Справочник

Агенцията по вписванията ще работи с удължено работно време

Агенция по вписванията Агенцията по вписванията ще работи с удължено работно време предвид изтичащия краен срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Офисите на Агенцията ...

Подписана е нова спогодба с Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане

Министерство на финансите Министърът на финансите Кирил Ананиев и посланикът на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Беа тен Тъшър подписаха в Министерството на финансите нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонен...

Справочна информация бр. 35/2020

Централни валутни курсове за периода 18.09. - 24.09.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Финансова подкрепа за работодатели и стартиране на собствен бизнес

Агенция по заетостта От 14.09.2020 г., Агенцията по заетостта обявява актуалните възможности за финансова подкрепа на работодателите, които желаят да наемат безработни лица по различни програми и мерки по заетостта, реализирани в рамките на Националния план за действие по заетос...

Центрове за административно обслужване на НОИ

Национален осигурителен институт [[table_1]]...