Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.
Законодателство

Промени в Закона за бюджета на ДОО за 2020 г.

В “Държавен вест­ник” брой 84 от 29.09.2020 г., е обнародван Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Измененията са свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които влизат в сила от 1 октомври ...

Народно събрание

Народното събрание одобри на първо четене Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

Народното събрание одобри на първо четене Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Според доклада на водещата комисия по правни въпроси измененията са обусловени от необходимостта от изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, постановени по жалби ...

Народното събрание одобри окончателно промените в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите

Народното събрание одобри окончателно промените в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. С промените, които бяха одобрени, се създава правна възможност при обявена изв...

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за административните нарушения и наказания

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за административните нарушения и наказания. Предвижда се да могат да бъдат обжалвани актове, които биха засегнали правата и интересите както на нарушителите, така и на собствениците на вещи, отнети в полза на държавата. С...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения. Съветът на директорите на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ остава от трима членове. Според изискванията на Закона за публичните предприятия (ЗПП), по който тези болници се регистр...

Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за регистър БУЛСТАТ

Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за регистър БУЛСТАТ. Кодът по БУЛСТАТ за физическите лица от 10-значен да стане с девет знака, като се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН към регистрация по друг ЕИК номер да стане автоматизирано в рам...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за електронната търговия

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за електронната търговия. С тях се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 и мерки при нарушаване на разпоредбите му. Промените ще засегнат доставчиците на посреднически онлайн услуги, доставчиците на онлайн търсачки, би...

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за МВР, свързани с извънредния труд на служителите

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за МВР, свързани с извънредния труд на служителите. Тези текстове влизат в сила от 1 януари 2021 г. Всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно, ще ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 76 от 28.8.2020 г.

Министърът на труда и социалната политика подписа: 1. Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек. 2. Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек. Министърът ...

ДВ, бр. 77 от 1.9.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 218 от 17 август 2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. 2. Постановление № 231 от 27 август 2020 г. за уреждане на отношенията, свърза...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на търговска операция с три участника

Българско юридическо лице, регистрирано по ДДС и ЗАДС, доставя акцизна стока на юридическо лице, регистрирано в държава - членка на ЕС. Фактура се издава от българското юридическо лице на юридическо лице, регистрирано в САЩ, което е платец по сделката. Стоката се превозва от Бълг...

Лично ползване на автомобил

Българско ЕООД със собственик гръцки гражданин - СОЛ с личен труд без възнаграждение - желае да закупи лек автомобил, с който да осъществява пътуванията си от Гърция до България. Гръцкият гражданин се осигурява в Гърция, страна на пребиваване, и в България не подлежи на осигурява...

Място на изпълнение на доставка на услуга по изработка

Дружество Х, регистрирано във Франция, предоставя на дружество У, регистрирано в България по ЗДДС, свои материали - 2/3 от поръчката, от които дружество У произвежда продукт. В производството на този продукт се влагат и 1/3 материали, закупени в България. Продуктът се доставя в ...

Наем на офис от физическо лице

Българско юридическо лице, прилагащо НСС, сключва договор за наем на офис от физическо лице за 3 години (36 месеца). Договорът е сключен на 02.02.2020 г. и влиза в сила от същата дата. Наемната цена е 1500 лева на месец. Това е крайна цена. Съгласно българското законодателство за...

Подоходен данък на местно физическо лице за доход от недвижим имот в чужбина

На основание чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България и в чужбина. Облагането на доходите на местните физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е ур...

Право на приспадане на данъчен кредит за лек автомобил

Фирма с предмет на дейност строителство иска да закупи чрез лизинг джип AUDI Q7 който е лек автомобил 6+1 и няма N1. Автомобилът ще се използва за целите на дейността на фирмата включително и за превоз на работниците до строителните обекти, на които извършва дейност фирмата. Въпр...

Справочник

EORI (ЕОРИ) номерът вече е задължителен при подаването на заявления за намеса на митническите органи съгласно Регламент 608/2013

Агенция “Митници” Във връзка с изменение на Регламент 1352/2013 и актуализиране на формулярите на заявленията за намеса на митническите органи за закрила на права върху интелектуална собственост, и исканията за удължаване на срока на предприетите мерки, е въведено изискване към ...

Започва кандидатстването по ОПРЧР за изграждане на детски кътове на работното място

Работодатели и институции от централната и местната власт могат да кандидатстват с проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”за създаване на детски кътове на работното място. Основната цел на процедурата “Детски кътове” е да бъдат създадени възможности за полу...

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Кралство Саудитска Арабия, приложима от 01.01.2019 г.

Национална агенция за приходите На 1 октомври 2018 г. за нашата страна влиза в сила СИДДО между България и Саудитска Арабия. Спогодбата е обнародвана в ДВ, бр. 82 от 18 септември 2020 г. и се прилага от 1 януари 2019 г. по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, ...

Оттеглянето на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на ДДС за стоки

Европейска комисия Генерална дирекция “Данъчно облагане и митнически съюз” Известие до заинтересованите страни, Брюксел, 16 април 2020 г., REV2 [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]]...

Срокът за получаване на помощи за хора с увреждания и инвалидни пенсии се удължава служебно до 28 февруари 2021 г.

Министерство на труда и социалната политика Всички експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка ще продължат да действат до 28 февруари 2021 г. Служебнот...