Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 12 - 18 октомври 2020 г.
Законодателство

Промени в Закона за бюджета на ДОО за 2020 г.

В “Държавен вест­ник” брой 84 от 29.09.2020 г., е обнародван Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Измененията са свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, коит...

Народно събрание

Народното събрание одобри на първо четене Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

Народното събрание одобри на първо четене Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Според доклада на водещата комисия по правни въпроси измененията са обусловени от необходимостта от изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на...

Народното събрание одобри окончателно промените в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите

Народното събрание одобри окончателно промените в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. С промените, които бяха одобрени, се създава пра...

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за административните нарушения и наказания

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за административните нарушения и наказания. Предвижда се да могат да бъдат обжалвани актове, които биха засегнали правата и интересите както на нарушителите, така и на собствениците на вещи, ...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за лечебните заведения. Съветът на директорите на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ остава от трима членове. Според изискванията на Закона за публичните предприятия (ЗПП), по...

Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за регистър БУЛСТАТ

Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за регистър БУЛСТАТ. Кодът по БУЛСТАТ за физическите лица от 10-значен да стане с девет знака, като се предвижда преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН към регистрация по друг ЕИК номер...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за електронната търговия

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за електронната търговия. С тях се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 и мерки при нарушаване на разпоредбите му. Промените ще засегнат доставчиците на посреднически онлайн услуги, доста...

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за МВР, свързани с извънредния труд на служителите

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за МВР, свързани с извънредния труд на служителите. Тези текстове влизат в сила от 1 януари 2021 г. Всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечен ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 76 от 28.8.2020 г.

Министърът на труда и социалната политика подписа: 1. Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек. 2. Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република ...

ДВ, бр. 77 от 1.9.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 218 от 17 август 2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. 2. Постановление № 231 от 27 август 2020 г. за у...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на търговска операция с три участника

Българско юридическо лице, регистрирано по ДДС и ЗАДС, доставя акцизна стока на юридическо лице, регистрирано в държава - членка на ЕС. Фактура се издава от българското юридическо лице на юридическо лице, регистрирано в САЩ, което е платец по сделкат...

Лично ползване на автомобил

Българско ЕООД със собственик гръцки гражданин - СОЛ с личен труд без възнаграждение - желае да закупи лек автомобил, с който да осъществява пътуванията си от Гърция до България. Гръцкият гражданин се осигурява в Гърция, страна на пребиваване, и в Бъ...

Място на изпълнение на доставка на услуга по изработка

Дружество Х, регистрирано във Франция, предоставя на дружество У, регистрирано в България по ЗДДС, свои материали - 2/3 от поръчката, от които дружество У произвежда продукт. В производството на този продукт се влагат и 1/3 материали, закупени в Бъл...

Наем на офис от физическо лице

Българско юридическо лице, прилагащо НСС, сключва договор за наем на офис от физическо лице за 3 години (36 месеца). Договорът е сключен на 02.02.2020 г. и влиза в сила от същата дата. Наемната цена е 1500 лева на месец. Това е крайна цена. Съгласно ...

Подоходен данък на местно физическо лице за доход от недвижим имот в чужбина

На основание чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България и в чужбина. Облагането на доходите на местните физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползва...

Право на приспадане на данъчен кредит за лек автомобил

Фирма с предмет на дейност строителство иска да закупи чрез лизинг джип AUDI Q7 който е лек автомобил 6+1 и няма N1. Автомобилът ще се използва за целите на дейността на фирмата включително и за превоз на работниците до строителните обекти, на които ...

Справочник

EORI (ЕОРИ) номерът вече е задължителен при подаването на заявления за намеса на митническите органи съгласно Регламент 608/2013

Агенция “Митници” Във връзка с изменение на Регламент 1352/2013 и актуализиране на формулярите на заявленията за намеса на митническите органи за закрила на права върху интелектуална собственост, и исканията за удължаване на срока на предприетите ме...

Започва кандидатстването по ОПРЧР за изграждане на детски кътове на работното място

Работодатели и институции от централната и местната власт могат да кандидатстват с проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”за създаване на детски кътове на работното място. Основната цел на процедурата “Детски кътове” е да бъдат...

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Кралство Саудитска Арабия, приложима от 01.01.2019 г.

Национална агенция за приходите На 1 октомври 2018 г. за нашата страна влиза в сила СИДДО между България и Саудитска Арабия. Спогодбата е обнародвана в ДВ, бр. 82 от 18 септември 2020 г. и се прилага от 1 януари 2019 г. по отношение на данъците, удъ...

Оттеглянето на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на ДДС за стоки

Европейска комисия Генерална дирекция “Данъчно облагане и митнически съюз” Известие до заинтересованите страни, Брюксел, 16 април 2020 г., REV2 [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]]...

Срокът за получаване на помощи за хора с увреждания и инвалидни пенсии се удължава служебно до 28 февруари 2021 г.

Министерство на труда и социалната политика Всички експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка ще продължат да действат до...