Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 39, 26 окт. - 1 ноември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 26 окт. - 1 ноември 2020 г.
Законодателство

Изменение на постановлението за условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение

Изменението на Пос­тановление № 151 на МС от 03.07.2020 г. е направено с Постановление № 278 от 12 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетост...

С поглед към новите годишни отчети

С приближаването на края на текущата отчетна година предприятията се изправят пред ново “старо” предизвикателство - изготвянето на поредните, разделно представяни годишни финансови отчети (ГФО) и годишните отчети за дейността (ГОД). Изготвянето на тези отчети, които могат да се х...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Представителите и адвокатите, упражняващи дейност по представителство по индустриална собственост, включително като членове на дружество или съдружие, са длъжни да имат сключена за...

Въпроси и отговори

Ваучери за храна

Фирма предоставя ваучери за храна по чл. 209 от ЗКПО до 60 лв. В м. 10 има назначен по граждански договор, полагат ли се на лицето ваучери за храна? По реда на чл. 209 от ЗКПО не се облагат с данък върху социалните разходи предоставените ваучери за храна в размер до 60 лева месе...

ДДС при продажба на дървесина

Дружество се занимава с аренда на земеделска земя и до месец май 2020 г. не е имало регистрация по ДДС, след което се регистрира доброволно поради причината, че стартира и дейности, които ще бъдат облагаеми по Закона за ДДС. Дружеството ще инвестира в горски масиви, на терена на ...

Договор за допълнителен труд

Имам работник, назначен на безсрочен трудов договор на длъжност “Ръководител транспорт” с работно време 8 часа. Тъй като имам нужда от шофьор на товарен автомобил, мога ли да преназнача лицето на длъжност “шофьор на товарен автомобил” на 8 часа, като за целта издам допълнително с...

Издаването на касова бележка не е задължително, когато плащането се извършва чрез доставчик на платежна услуга

При получаване на наложен платеж с пощенски паричен превод от “Еконт” в брой (не по банков път) във връзка с електронна продажба трябва ли да се издава касов бон? Фирмата има договор с “Еконт” за ППП. Редът за издаване на фискална касова бележка от ФУ се определя съобразно изиск...

Място на изпълнение на доставка на услуги

Българско ЮЛ, нерегистрирано по ДДС, ще предлага услуги тип - себеразвитие на физически лица в ЕС и трети страни. Услугите ще се предоставят посредством уебсайт и ще се провеждат онлайн с участието на консултант на фирмата. Въпросите, които възникват, са следните: 1. Квалифицират...

Незаконно уволнение при сключен недействителен трудов договор

Наскоро бях дисциплинарно уволнен от търговското дружество, в което работех като снабдител. Причините, посочени в заповедта за прекратяване на трудовия ми договор, са определени по следния начин: “неизпълнение на трудовите задължения”. Действително поради обективни причини не мож...

Отчитане на сделка в чуждестранна валута

Имаме фактура от доставчик от чужбина в щатски долари, която е осчетоводена по курса за деня на БНБ. Плащането става от левова сметка по курса на банката към деня на плащането. Как бихте осчетоводили плащането към доставчика и получената разлика? Така описаната хипотеза попада в...

Пенсиониране на управител на ЕООД по договор за управление и контрол

Предстои пенсиониране на управител на ЕООД по ДУК. На 07.09.2020 той е подал документите си в НОИ за пенсиониране. ЕООД-то продължава да функционира и той остава управител на дружеството. Необходимо ли е управителят да подаде в НАП декларация, с която да промени осигуряването си ...

Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Видях в списъка с одобрени фирми за финансиране на малки и микропредприятия, че фирмата, за която съм подала документи, е включена. Още не съм уведомена и не е подписан договор, но въпросът ми е за какъв период ще се признават разходите от 01.02.2020 г. до края на изпълнение на п...

Третиране по ЗДДС на доставката на сгради

През 2017 г. купуваме четири самостоятелни обекта - Магазин 1; Магазин 2; Магазин 3 и Магазин 4. Покупката не е директно от строителя, а от негов клиент. (Фирма А е купила магазините 2009 г. от строителя, а ние фирма Б купуваме същите от фирма А.) Акт за въвеждане в експлоатация ...

Фундаментална грешка, свързана с предходни периоди

Транспортна фирма ни изпраща фактура за извършен транспорт през 2018 г. през 2020 г. със задължение за плащане. Датата на фактурата е от декември 2018 г. Как се осчетоводява фактурата и плащането по нея. Трябва ли да се променя годишният резултат за 2018 г.? Съобразно НСС 8 (т. ...

Справочник

Отразяване на отсъствията на изолирани вкъщи лица, контактни на служител със съмнения за Covid-19

Отговорът е подготвен от експерти от Министерство на труда и социалната политика Въпрос: Работодател в сферата на обслужването сме - работим ежедневно в офиси с клиенти при строго съблюдаване на всички противоепидемични мерки. В един от офисите ни има служител със ясни симптоми ...

Почивни дни през май 2021 г.

Отговорът е подготвен от експерти от Министерството на труда и социалната политика Въпрос: Моля за Вашето становише, относно почивните и работните дни през м. май 2021 г. По-конкретно 4-ти май за почивен ден ли ще се зачита, при положение, че 1-ви май съвпада с Великденските пра...

Списък на сметките на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 1.09.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]]...

Справочна информация бр. 39/2020

Централни валутни курсове за периода 16.10. - 22.10.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...