начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 39, 26 окт. - 1 ноември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 26 окт. - 1 ноември 2020 г.
Законодателство

Изменение на постановлението за условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение

Изменението на Пос­тановление № 151 на МС от 03.07.2020 г. е направено с Постановление № 278 от 12 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на ср...

С поглед към новите годишни отчети

С приближаването на края на текущата отчетна година предприятията се изправят пред ново “старо” предизвикателство - изготвянето на поредните, разделно представяни годишни финансови отчети (ГФО) и годишните отчети за дейността (ГОД). Изготвянето на те...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Представителите и адвокатите, упражняващи дейност по представителство по индустриална собственост, включително като членове на дружество или съдружие,...

Въпроси и отговори

Ваучери за храна

Фирма предоставя ваучери за храна по чл. 209 от ЗКПО до 60 лв. В м. 10 има назначен по граждански договор, полагат ли се на лицето ваучери за храна? По реда на чл. 209 от ЗКПО не се облагат с данък върху социалните разходи предоставените ваучери за ...

ДДС при продажба на дървесина

Дружество се занимава с аренда на земеделска земя и до месец май 2020 г. не е имало регистрация по ДДС, след което се регистрира доброволно поради причината, че стартира и дейности, които ще бъдат облагаеми по Закона за ДДС. Дружеството ще инвестира ...

Договор за допълнителен труд

Имам работник, назначен на безсрочен трудов договор на длъжност “Ръководител транспорт” с работно време 8 часа. Тъй като имам нужда от шофьор на товарен автомобил, мога ли да преназнача лицето на длъжност “шофьор на товарен автомобил” на 8 часа, като...

Издаването на касова бележка не е задължително, когато плащането се извършва чрез доставчик на платежна услуга

При получаване на наложен платеж с пощенски паричен превод от “Еконт” в брой (не по банков път) във връзка с електронна продажба трябва ли да се издава касов бон? Фирмата има договор с “Еконт” за ППП. Редът за издаване на фискална касова бележка от ...

Място на изпълнение на доставка на услуги

Българско ЮЛ, нерегистрирано по ДДС, ще предлага услуги тип - себеразвитие на физически лица в ЕС и трети страни. Услугите ще се предоставят посредством уебсайт и ще се провеждат онлайн с участието на консултант на фирмата. Въпросите, които възникват...

Незаконно уволнение при сключен недействителен трудов договор

Наскоро бях дисциплинарно уволнен от търговското дружество, в което работех като снабдител. Причините, посочени в заповедта за прекратяване на трудовия ми договор, са определени по следния начин: “неизпълнение на трудовите задължения”. Действително п...

Отчитане на сделка в чуждестранна валута

Имаме фактура от доставчик от чужбина в щатски долари, която е осчетоводена по курса за деня на БНБ. Плащането става от левова сметка по курса на банката към деня на плащането. Как бихте осчетоводили плащането към доставчика и получената разлика? Та...

Пенсиониране на управител на ЕООД по договор за управление и контрол

Предстои пенсиониране на управител на ЕООД по ДУК. На 07.09.2020 той е подал документите си в НОИ за пенсиониране. ЕООД-то продължава да функционира и той остава управител на дружеството. Необходимо ли е управителят да подаде в НАП декларация, с коят...

Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Видях в списъка с одобрени фирми за финансиране на малки и микропредприятия, че фирмата, за която съм подала документи, е включена. Още не съм уведомена и не е подписан договор, но въпросът ми е за какъв период ще се признават разходите от 01.02.2020...

Третиране по ЗДДС на доставката на сгради

През 2017 г. купуваме четири самостоятелни обекта - Магазин 1; Магазин 2; Магазин 3 и Магазин 4. Покупката не е директно от строителя, а от негов клиент. (Фирма А е купила магазините 2009 г. от строителя, а ние фирма Б купуваме същите от фирма А.) Ак...

Фундаментална грешка, свързана с предходни периоди

Транспортна фирма ни изпраща фактура за извършен транспорт през 2018 г. през 2020 г. със задължение за плащане. Датата на фактурата е от декември 2018 г. Как се осчетоводява фактурата и плащането по нея. Трябва ли да се променя годишният резултат за ...

Справочник

Отразяване на отсъствията на изолирани вкъщи лица, контактни на служител със съмнения за Covid-19

Отговорът е подготвен от експерти от Министерство на труда и социалната политика Въпрос: Работодател в сферата на обслужването сме - работим ежедневно в офиси с клиенти при строго съблюдаване на всички противоепидемични мерки. В един от офисите ни и...

Почивни дни през май 2021 г.

Отговорът е подготвен от експерти от Министерството на труда и социалната политика Въпрос: Моля за Вашето становише, относно почивните и работните дни през м. май 2021 г. По-конкретно 4-ти май за почивен ден ли ще се зачита, при положение, че 1-ви м...

Списък на сметките на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 1.09.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]]...

Справочна информация бр. 39/2020

Централни валутни курсове за периода 16.10. - 22.10.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...