Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2020 г.
Писма и указания

№ 3-1152 от 17.07.2020 г. Относно: Определяне мястото на изпълнение и документиране на доставки на стоки и услуги съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е извършил внос на замразена риба от Китай, като доставчик е В SAS, VAT FR………. Част от доставената риба не отговаря на стандартите на дружеството, вследствие на което двете страни се договарят В SAS да продаде количеството на фирма от Ла...

№ 3-1248 от 31.07.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с регистрация на дружество, извършващо услуги срещу комисионна

Според изложеното в запитването, „Д“ ЕООД с ЕИК, има сключен франчайз договор с Л за търговско сътрудничество за управление на два обекта - магазини за бързооборотни стоки. Посочено е, че съгласно договора „Д“ ЕООД има задължение единствено да продава стоките в обектите, които са...

№ ЕП-33-00-119 от 25.06.2020 г. Относно: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с влязло в сила съдебно решение

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № … г., е изложена следната фактическа обстановка: На 08.01.2013 г. след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) „А“(„А“) сключва договор с дружество по Закона за...

№ М-24-35-12 от 17.06.2020 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по договор за наем с уговорен срок на плащане след датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ………..г., съдържащо искане за методологична помощ във връзка с висящо производство по административно обжалване на ревизионен акт (РА), е изложена следната фактическа обстановка: През ревиз...

№ М-24-36-24 от 09.06.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуги по изваряване на ракия на физически лица

В Централно управление на НАП, с вх. № М-24-36-24/26.03.2020 г. е заведено Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Основна дейност на дружеството е предоставяне на услуга по изваряване на ракия на физически лица, като процесът протича в следна...

№ М-26-М-59 от 26.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на стоки съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на Националната агенция за приходите (НАП) и прието с вх. № М-26-М-59/31.01.2019 г. е представена следната фактическа обстановка: (Дружеството) е регистрирано по ЗДДС лице и ще закупува стока – въздушни филтри от Полша. Доставчикът е регистрирано за...

№ М-94-Й-27 от 09.06.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на гориво (метан), което се транспортира от място на територията на страната до трета страна или територия

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № .....................2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Предстои българско дружество да извършва доставки на гориво (метан) на юридическо лице, регистрирано в т...

Анотации

Еднократна финансова помощ на семейството на починал работник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Ние сме бюджетно предприятие и във връзка със смъртта на наш служител, ръководството предоставя еднократна финансова помощ на семейството му за сметка на социалните разходи. Тази помощ третира ли се като социален разход? Съгласно ч...

Изчисляване на възнаграждението за времето на платения годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 01 юли работната ми заплата е намалена поради промяна на длъжност. ПРЕЗ Месеца имам отработени повече от 10 дни и ползван платен годишен отпуск, който е изчислен на база предходният м. юни и съответно вдига брутната ми работна зап...

Когато официалните празници съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: 1 ноември е обявен за официален празник за всички учебни заведения. През 2020г. той е в неделя. Съгласно чл. 154, ал. 2 от КТ, когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или не...

Несеквестируемо имущество на длъжник

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин има просрочени задължения към държавната хазна и сметката му е запорирана. 1. Когато клиентът на банката получава суми от няколко източника, как следва да бъде определян размерът на несеквестир...

Ползване на отпуск по чл. 169, ал.1 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Кога може да се ползва отпускът по чл. 169, ал.1 КТ - само за дните на заетост с учебни занятия и изпити или и за дните за подготовка за изпитите, когато учи в къщи? Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, работник или сл...

Предоставяне на работника на извлечение от ведомостите за заплати

Работодателят ми превежда заплатата по банков път. Задължен ли е да ми предостави и фиш за работната заплата или това може да става само при поискване от моя страна? И освен елементите на трудовото възнаграждение редно ли е във фиша да има и друга информация - оставащи дни платен...

Придобиване на имот по давност

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се придобива имот по давност? Правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. Това е записано в действащия Закон за собствеността (ЗС). Правните сделки мож...

Размер на минималната работна заплата за страната

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Законно ли е основното трудово възнаграждение по трудов договор (осемчасов работен ден при петдневна работна седмица)да е по малко от минималната работна заплата за страната? Министерският съвет на Република България определя размер...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2020 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или дру...

Държавен вестник в бр. 20 от 2020 г.

ДВ, бр. 60 от 7.7.2020 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за Българския Червен кръст Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Зако...

Осигурителен календар за ноември 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 8 - 23 октомври 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...

PDF версия на броя

Брой 20 от 2020 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...