начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 40, 2 - 8 ноември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 2 - 8 ноември 2020 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗКПО на разходите, свързани с бракуване/отписване на дълготрайни материални активи

Обичайно в практиката към бракуване на активи се пристъпва, когато активът е негоден за използване в дейността поради физическо изхабяване или повреда или когато същият е морално остарял и вече не може да носи икономическа изгода. Процесът на бракува...

С поглед към новите годишни отчети

С приближаването на края на текущата отчетна година предприятията се изправят пред ново “старо” предизвикателство - изготвянето на поредните, разделно представяни годишни финансови отчети (ГФО) и годишните отчети за дейността (ГОД). Изготвянето на те...

Народно събрание

Народното събрание одобри два законопроекта за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Народното събрание одобри два законопроекта за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Вносител и на двата законопроекта е Министерският съвет. Първият законопроект предвижда промени, с които се вменява отговорност за контрол от страна н...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. Кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и на другите физически лица - осигурители, от десетзначен се редуцира на девет знака....

Парламентът прие на първо четене проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Парламентът прие на първо четене проект на нов Закон за виното и спиртните напитки. Приемането на нов закон е породено от необходимостта от изпълнение на препоръки на Европейската комисия и разминавания на конкретни разпоредби от настоящия Закон за в...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС)

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС). Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното ДДС законодателство на промени, свързани с въвеждане ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 82 от 18.9.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. 2. Закон за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски...

ДВ, бр. 83 от 25.9.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г.). 2. Решение за...

ДВ, бр. 84 от 29.9.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. 2. Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. 3. Решение по Доклада за дейността на ...

Въпроси и отговори

Вътреобщностна доставка

Работя в онлайн магазин. Фирмата има и физически магазини. Желаем да предлагаме стока в Румъния. В този случай нашите продажби ще са дистанционни. Предвид факта, че България и Румъния сме държави - членки на ЕС има праг на оборот за регистрация в Рум...

ДДС при продажба на картини в ЕС и трети страни

Новосъздадена фирма ще продава “картини” чрез онлайн платформа. Тук, в България, ползват услугите на печатница за отпечатване на картинката, закупуват се летви и друг дървен материал и се сглобяват. Основно клиентите са физически лица от трети страни...

Патентен данък

Внасям употребявани части от Западна Европа. Частите, които купувам, са от частни лица и нямам фактура за закупуването им. Проблемът идва, че ги продавам през “Еконт” с наложен платеж и месечно продавам части за над 3000 лева. Как да процедирам, за д...

Удълженото работно време се заплаща само при напускане

Във фирмата, в която работех на трудов договор, през юни и юли работното време на три пъти беше удължавано за периоди от по 10 работни дни. Това се отрази на възнаграждението ни, което е сбор от фиксирана месечна заплата и процент от изработените пре...

Справочник

Издаване на електронни защитни документи за обектите на индустриална собственост

Патентно ведомство Патентно ведомство на Република България Ви уведомява, че считано от 19 октомври 2020 г., стартира издаване на електронни защитни документи за обектите на индустриална собственост, удостоверения за вписване на особен залог на пате...

МОСВ напомня, че на 27 ноември изтича срокът за регистрация на кладенци

Министерство на околната среда и водите Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че до 27 ноември 2...

Прагове за деклариране по системата ИНТРАСТАТ за 2021 г.

Заповед № РД-05-91820.10.2020 г. на НСИ I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2021 г.: 1. За поток “Изпраща­ния” - 270 000 (двеста и седемдесет хиляди) лева 2. За поток “При­сти­гания” - 430 000 (четиристотин и тридесет хиляди) лева II...

Списък на сметките на общините за плащане на местни данъци и такси, в сила от 1.09.2020 г.

Национална агенция за приходите [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]]...

Справочна информация бр. 40/2020

Централни валутни курсове за периода 23.10. - 29.10.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...