начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 42, 16 - 22 ноември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 16 - 22 ноември 2020 г.
Законодателство

Документиране на продажби на територията на страната чрез онлайн платформи

Документирането на доставките, осъществявани чрез онлайн платформи, е често коментирана тема с много въпросителни. Схемите, по които се осъществяват по-голямата част от тези продажби, обикновено са следните: платформите, чрез които се предлагат даден...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене от парламента промени в Закона за електронната търговия

Народното събрание прие на второ четене от парламента промени в Закона за електронната търговия. Доставчиците на посреднически онлайн услуги посочват в общите си условия двама или повече медиатори за извънсъдебно уреждане на спорове, възникнали във в...

Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на търговското корабоплаване

Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на търговското корабоплаване. С тях се променят текстове от Наказателния кодекс. Който извършва обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лиценз, които се изискват по нормати...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичните предприятия

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, с които в 16-месечен срок от влизането в сила на закона, съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията м...

Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, свързани с киберпрестъпленията

Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, свързани с киберпрестъпленията. Измененията са във връзка с процедура на Европейската комисия срещу България за неизпълнение на задължения относно атаките срещу информационните системи. ...

Министерски съвет

Правителството одобри изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители

Правителството одобри изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители. Въвеждат се механизми за по-прецизно определяне на площите, за които се иска подпомагане, както и допълнителни и административни мерки за стопани, които не спазват...

Държавен вестник

ДВ, бр. 86 от 6.10.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 2. Решение за промени в състава на Комисията по енергетика. 3. Решение за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. 4. ...

ДВ, бр. 87 от 9.10.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за принос между Репуб­лика България и Евро­пейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо п...

ДВ, бр. 88 от 13.10.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. 2. Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. 3. Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Национа...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на подаръчни ваучери

Какво е третирането на подаръчните ваучери, раздадени на служители, от гледна точка на КСО, ЗДДФЛ и ЗКПО, като се има предвид, че суми се зареждат в непоименни карти, които се раздават на служителите и те НЕ могат да теглят от тях пари, а само да ги ...

Европейска практика по данъчни дела бр. 42/2020 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑374/19, решение от 9 юли 2020 г. страни: HF срещу Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler Предмет на спора е право на корекция, когато се извършват както облагаеми, така и освободени доставки. ...

Обезщетение при прекъсване на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Наша служителка, която работи по трудов договор, ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 20.01.2020 г. През м. октомври 2020 г. тя прекъсна отпуска си и се върна на работа на 4-часов работен ден. Трябва ли към ...

Отчитане на комисионен договор за продажба на лотарийни билети

Скоро придобих фирма, която има хранителен магазин, в който се продават и билети на спортния тотализатор. До момента счетоводството на фирмата се водеше от счетоводно предприятие, но сега се води от самата фирма. Отчитането на комисионните ми е ясно ...

Поредна стъпка от годишното счетоводно приключване - Бизнескомбинации

Една от стъпките за честно и вярно представяне по време на годишното счетоводно приключване е тази, свързана с коректното признаване на бизнескомбинациите, в финансовите отчети, съставени в съответствие с приложимата счетоводна база. В този смисъл ще...

Справочник

Последователни доставки на стока (в сила от 01.01.2020 г.)

Национална агенция за приходите I. ОТНОСИМА РАЗПОРЕДБА И ЦЕЛ Относима разпоредба Част четвърта “а” с чл. 65а от ЗДДС - Определяне на вътреобщностната доставка при последователни доставки на стока - нови - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 ...

Промени в регистър Булстат

В “Държавен вестник”, бр. 94 от 03.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. С него се регламентира промяната от 10 на 9 знака в ЕИК на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 (физическите лица, упражняващи своб...

Справочна информация бр. 42/2020

Централни валутни курсове за периода 30.10. - 05.11.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...