начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 43, 23 - 29 ноември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 23 - 29 ноември 2020 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДС на публична продан на недвижим имот

Режимът на облагане на доставката на стоки и услуги при публична продан е регламентиран в Глава четиринадесета “Специфични случаи на доставки” в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Този специфичен режим е приложим само и единствено, ког...

Народно събрание

Икономическите оператори да използват една банкова сметка за погасяване на задълженията си за акциз, гласува на първо четене парламентът с промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Министерския съвет

Икономическите оператори да използват една банкова сметка за погасяване на задълженията си за акциз, гласува на първо четене парламентът с промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Министерския съвет. С тях се изменят редица дан...

Народното събрание прие на първо четене проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Народното събрание прие на първо четене проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. В основните параметри на проектобюджета на ДОО е заложено запазване на осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, както и за останалите фондове на общ...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за публичните финанси, с които се дава възможност за временно отклонение от ограниченията на националните фискални правила при определени извънредни ситуации

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за публичните финанси, с които се дава възможност за временно отклонение от ограниченията на националните фискални правила при определени извънредни ситуации. В мотивите на вносителя Министерск...

Парламентът прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2021 г.

Парламентът прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2021 г. В законопроекта е уредено и допълнително заплащане на лекари, медицински сестри, фелдшери и санитари. Предвижда се и възможността за командироване на медицински специалисти от едно в друго л...

Държавен вестник

ДВ, бр. 89 от 16.10.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз. 2. Закон за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни пред...

Въпроси и отговори

Бракуване на материални запаси

Как мога да направя бракуване на автостъкла, които са счупени и се съхраняват във фирмата и не могат да се използват и продават. Фирмата няма работници, а само управител. Материалните запаси, които не могат да се използват и продават, не генерират и...

Включване на дълготрайни материални активи в счетоводния и в данъчния амортизационен план

Фирма закупува недвижим имот (ателие) през месец септември 2020 г. с цел да бъде използван за офис. Издаден е нотариален акт, стойността на имота е платена на продавача. Сградата, в която се намира имотът, е нова, въведена в експлоатация през месец ...

Европейска практика по данъчни дела бр. 43/2020 г.

Дело C‑258/19, решение от 30 април 2020 г. страни: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága Предмет на спор...

Кои разходи е длъжен да покрива работодателят при работа от разстояние на служителите

Длъжен ли е работодателят да покрива разходи за електричество, отопление и други консумативи на служители, работещи от дома? Условията за извършване на надомна работа и работа от разстояние са уредени в раздели VIIIa и VIIIб на глава V от Кодекса на...

Командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Дружеството е регистрирано като небанкова финансова институция на територията на РБългария. Акционерите са трима: А (50% дялово участие, управител, ФЛ), Б (40% дялово участие, ФЛ, съдружник, трудов договор), В (10% дялово участие, ЮЛ, съдружник). Куп...

Поредна стъпка от годишното счетоводно приключване - Бизнескомбинации

Една от стъпките за честно и вярно представяне по време на годишното счетоводно приключване е тази, свързана с коректното признаване на бизнескомбинациите, в финансовите отчети, съставени в съответствие с приложимата счетоводна база. В този смисъл ще...

Право на приспадане данъчен кредит за налични активи преди регистрацията по реда на чл. 75 от ЗДДС

Българско ЮЛ е регистрирано в ТР на 24.09.2020 и е регистрирано по ЗДДС от 05.10.2020 г. Дружеството ще бъде франчайзополучател съгласно сключен договор с друго българско ЮЛ, на база на договора на 30.09.2020 г. заплаща уговорената в него първоначалн...

Право на приспадане на данъчен кредит за ползване на автомобил

Между две физически лица е сключен “Договор за заем за послужване”, по силата на който заемодателят предоставя на заемателя за временно и безвъзмездно ползване товарен автомобил. Задължение на заемателя е да заплаща всички разноски по поддържането на...

Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд при същия работодател

Работих по трудов договор за неопределено време като технолог в предприятие за хранителни изделия. Сключих и допълнителен трудов договор със същия работодател на основание чл. 110 от Кодекса на труда за длъжността общ работник. През месец септември т...

Справочник

Изисква ли се свидетелство за съдимост от служители, заемащи материалноотговорни длъжности

Отговорът е подготвен от експерти на Министерството на труда и социалната политика На основание Указ № 1074 от 23.05.1974 г. и Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074, които предвиждаха задължение на работодателите да изискват свидетелства за съдим...

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности през 2021 г.

Министерство на труда и социалната политика ЗАПОВЕД № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г., обн., ДВ, бр. 96 от 10.11.2020 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление ...

Периодичните медицински прегледи на работниците по време на извънредната епидемична обстановка

Отговорът е подготвен от експерти на Министерството на труда и социалната политика Могат ли да се провеждат периодични медицински прегледи на работещите по наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи...

Сключване на трудов договор в електронна форма

Отговорът е подготвен от експерти на Министерството на труда и социалната политика Чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя (наредбата) п...

Справочна информация бр. 43/2020

Централни валутни курсове за периода 06.11. - 12.11.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...