Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 43, 23 - 29 ноември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 23 - 29 ноември 2020 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДС на публична продан на недвижим имот

Режимът на облагане на доставката на стоки и услуги при публична продан е регламентиран в Глава четиринадесета “Специфични случаи на доставки” в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Този специфичен режим е приложим само и единствено, ког...

Народно събрание

Икономическите оператори да използват една банкова сметка за погасяване на задълженията си за акциз, гласува на първо четене парламентът с промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Министерския съвет

Икономическите оператори да използват една банкова сметка за погасяване на задълженията си за акциз, гласува на първо четене парламентът с промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Министерския съвет. С тях се изменят редица дан...

Народното събрание прие на първо четене проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Народното събрание прие на първо четене проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. В основните параметри на проектобюджета на ДОО е заложено запазване на осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, както и за останалите фондове на общ...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за публичните финанси, с които се дава възможност за временно отклонение от ограниченията на националните фискални правила при определени извънредни ситуации

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за публичните финанси, с които се дава възможност за временно отклонение от ограниченията на националните фискални правила при определени извънредни ситуации. В мотивите на вносителя Министерск...

Парламентът прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2021 г.

Парламентът прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2021 г. В законопроекта е уредено и допълнително заплащане на лекари, медицински сестри, фелдшери и санитари. Предвижда се и възможността за командироване на медицински специалисти от едно в друго л...

Държавен вестник

ДВ, бр. 89 от 16.10.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз. 2. Закон за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни пред...

Въпроси и отговори

Бракуване на материални запаси

Как мога да направя бракуване на автостъкла, които са счупени и се съхраняват във фирмата и не могат да се използват и продават. Фирмата няма работници, а само управител. Материалните запаси, които не могат да се използват и продават, не генерират и...

Включване на дълготрайни материални активи в счетоводния и в данъчния амортизационен план

Фирма закупува недвижим имот (ателие) през месец септември 2020 г. с цел да бъде използван за офис. Издаден е нотариален акт, стойността на имота е платена на продавача. Сградата, в която се намира имотът, е нова, въведена в експлоатация през месец ...

Европейска практика по данъчни дела бр. 43/2020 г.

Дело C‑258/19, решение от 30 април 2020 г. страни: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága Предмет на спор...

Кои разходи е длъжен да покрива работодателят при работа от разстояние на служителите

Длъжен ли е работодателят да покрива разходи за електричество, отопление и други консумативи на служители, работещи от дома? Условията за извършване на надомна работа и работа от разстояние са уредени в раздели VIIIa и VIIIб на глава V от Кодекса на...

Командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Дружеството е регистрирано като небанкова финансова институция на територията на РБългария. Акционерите са трима: А (50% дялово участие, управител, ФЛ), Б (40% дялово участие, ФЛ, съдружник, трудов договор), В (10% дялово участие, ЮЛ, съдружник). Куп...

Поредна стъпка от годишното счетоводно приключване - Бизнескомбинации

Една от стъпките за честно и вярно представяне по време на годишното счетоводно приключване е тази, свързана с коректното признаване на бизнескомбинациите, в финансовите отчети, съставени в съответствие с приложимата счетоводна база. В този смисъл ще...

Право на приспадане данъчен кредит за налични активи преди регистрацията по реда на чл. 75 от ЗДДС

Българско ЮЛ е регистрирано в ТР на 24.09.2020 и е регистрирано по ЗДДС от 05.10.2020 г. Дружеството ще бъде франчайзополучател съгласно сключен договор с друго българско ЮЛ, на база на договора на 30.09.2020 г. заплаща уговорената в него първоначалн...

Право на приспадане на данъчен кредит за ползване на автомобил

Между две физически лица е сключен “Договор за заем за послужване”, по силата на който заемодателят предоставя на заемателя за временно и безвъзмездно ползване товарен автомобил. Задължение на заемателя е да заплаща всички разноски по поддържането на...

Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд при същия работодател

Работих по трудов договор за неопределено време като технолог в предприятие за хранителни изделия. Сключих и допълнителен трудов договор със същия работодател на основание чл. 110 от Кодекса на труда за длъжността общ работник. През месец септември т...

Справочник

Изисква ли се свидетелство за съдимост от служители, заемащи материалноотговорни длъжности

Отговорът е подготвен от експерти на Министерството на труда и социалната политика На основание Указ № 1074 от 23.05.1974 г. и Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074, които предвиждаха задължение на работодателите да изискват свидетелства за съдим...

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности през 2021 г.

Министерство на труда и социалната политика ЗАПОВЕД № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г., обн., ДВ, бр. 96 от 10.11.2020 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление ...

Периодичните медицински прегледи на работниците по време на извънредната епидемична обстановка

Отговорът е подготвен от експерти на Министерството на труда и социалната политика Могат ли да се провеждат периодични медицински прегледи на работещите по наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи...

Сключване на трудов договор в електронна форма

Отговорът е подготвен от експерти на Министерството на труда и социалната политика Чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя (наредбата) п...

Справочна информация бр. 43/2020

Централни валутни курсове за периода 06.11. - 12.11.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...